หลักเกณฑ์เงื่อนไข การรับเงิน 15000 รวดเดียว ของเกษตรกร

guest profile image guest

กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากcovid-19และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท แบบจ่ายครั้งเดียว

จำนวน 9 ล้านครัวเรือน โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ ธ.ก.ส. เงื่อนไขคือต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อยืนยันว่าทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรอง เกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน โดยเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย

1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.1 ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

1.2 ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กําหนด

1.3 เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

2. สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

2.1 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือสามารถแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application ด้วยโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)ได้ด้วยตนเอง

โพสท์โดย: NIXA
อ้างอิงจาก: https://www.siamnews.com/
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา