พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

kronkanok profile image kronkanok
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ (อ่าน 1,310 ครั้ง)

 

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดทุกแห่ง ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางของชุมชนในชนบท โดยจะพระราชทานกล่องยาแก่วัด เพื่อพระภิกษุใช้เมื่อเกิดอาพาธ และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ป่วยเจ็บในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมหน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ออกไปตั้งฐานปฏิบัติการในท้องที่ทุรกันดาร ก็จะพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรคสำหรับใช้ในหมู่เจ้าหน้าที่ และใช้ในการรักษาพยาบาล และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในท้องที่ ที่มาขอความช่วยเหลือ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชดำเนินไป ณ ที่ประทับแรมทุกแห่งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้มาขอรับการรักษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด นอกจากนั้น หน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทาง ไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นผู้แนะนำสถานที่และร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับราษฎรผู้เจ็บป่วยรายที่มีอาการหนัก หรือจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติมนั้น ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพระราชดำเนิน ทำการบันทึกรายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และอาการโดยละเอียด โดยตรวจสอบความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และมีสำเนาให้รับทราบเพื่อติดต่อประสานงานต่อไป ในการพิจารณาส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ ตามความเห็นของแพทย์ผู้ทำการตรวจ
ตั้งกระทู้โดย : กนผ.กร.ทบ. 101.108.4.235 | 2 ก.พ. 55
แจ้งลทู้
โหวตให้กระทู้นี้
 

 


องค์ภูมิพล องค์มหาราชา คนไทยทั่วฟ้า ทั่วผืนแผ่นดินไทย เคารพและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.129 | 2 ก.พ. 55
แจ้งลบ


เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.129 | 3 ก.พ. 55
แจ้งลบ


โครงการหลวง การใช้ชีวภาพตามโครงการพระราชดำริ แก่เกษตรกรได้ผล อย่างเที่ยงแท้และสมบูรณ์

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.58 | 6 ก.พ. 55
แจ้งลบ


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2527 พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่และคนงานของสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.128 | 7 ก.พ. 55
แจ้งลบ


วันที่ 26 กันยายน 2534 พระบรมฉายาลักษณ์หมู่ ทรงฉาย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในการถวายพระกระยาหารค่ำ
แด่สมเด็จพระจักพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2534

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.242 | 9 ก.พ. 55
แจ้งลบ
รักในหลวงมากครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ตอบกระทู้โดย : กระทิงแดง 58.9.191.130 | 10 ก.พ. 55
แจ้งลบ


องค์แผ่นดินถิ่นสยามนามภูมิพล  คือองค์เทพแห่งธรรมของสยามชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี จังหวัดทหารบก 110.77.177.43 | 10 ก.พ. 55
แจ้งลบ


การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
ร้อยดวงใจ ร้อยรักสมัครสมานสามัคคี แด่ องค์พ่อหลวงของแผ่นดิน

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี จทบ.ร.บ 110.77.178.42 | 13 ก.พ. 55
แจ้งลบ


วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ” ตึกวิจัยประสาท ”
และเปิดตึกศาลาบำบัด ตึกศัลยกรรมประสาท และตึกคนไข้หญิง
พระองค์ทรงเป็นห่วงทุกข์ สุข ของประชาชนตลอดทุกพื้นที่

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.206 | 14 ก.พ. 55
แจ้งลบ


วันที่ 17 มกราคม 2524 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นายเซนโก  ซูซูกิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ เพื่อพระราชทานใช้ในกิจการของ
โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ ณ ภูพิงคราชนิเวศน์

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.189 | 16 ก.พ. 55
แจ้งลบ


ภาพเหตุการณ์ที่ยังคงจารึกในหัวใจของประชาชนชาวเชียงรายโดยที่กาลเวลาไม่สามารถ ลบเลือนไปได้คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนสำคัญเท่าครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรก  
ซึ่งระยะเวลานั้นก็ผ่านล่วงมานานแล้ว  ในวันที่
10 มีนาคม พ.ศ.2501
 (ภาพนี้ชาวบ้านที่รอรับเสด็จได้ถวายสิ่งของ และดอกไม้  เอื้อเฟื้อภาพโดย ร้านทองทรรศนีย์ แม่จัน)

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.94 | 17 ก.พ. 55
แจ้งลบ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชาวไทย

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.184 | 20 ก.พ. 55
แจ้งลบ


ในหลวงพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยบารมี ราษฎรของพระองค์ภูมิใจที่ได้อยู่ภายใต้ บรมโพธิสมภารของพระองค์

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.179.35 | 21 ก.พ. 55
แจ้งลบ


พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.179.130 | 22 ก.พ. 55
แจ้งลบ


 พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.6 | 23 ก.พ. 55
แจ้งลบ


ดุจร่มโพธิ์ใหญ่  แผ่ใบร่มเมือง  สุขสันต์รือเรื่อง  ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.139 | 24 ก.พ. 55
แจ้งลบ


พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ สิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์อื่นใด แต่เพื่อชาวไทยทุกคน ขอทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.239 | 27 ก.พ. 55
แจ้งลบ


พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.176.190 | 28 ก.พ. 55
แจ้งลบ


องค์ภูมิพลฯ ล้นเกล้าชาวไทย  ขอเทิดไท้ ไว้เหนือปฐพีจนชีพสิ้น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.253 | 29 ก.พ. 55
แจ้งลบ


พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.68 | 1 มี.ค. 55
แจ้งลบ


โครงการหลวง“การทำฝนเทียม”เป็นโครงการที่พสกนิกรได้รับความอุดมสมบูรณ์อย่างมีความสุขต่อเกษตรกรในพระองค์ โดยตรง

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.95 | 2 มี.ค. 55
แจ้งลบ


พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.176.178 | 5 มี.ค. 55
แจ้งลบ


ดุจร่มโพธิ์ใหญ่  แผ่ใบร่มเมือง  สุขสันต์รือเรื่อง  ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.176.239 | 6 มี.ค. 55
แจ้งลบ


สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือสัญญลักษณ์ของประเทศไทย

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.176.128 | 8 มี.ค. 55
แจ้งลบ


พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.22 | 12 มี.ค. 55
แจ้งลบ


องค์ภูมิพลฯ ล้นเกล้าชาวไทย  ขอเทิดไท้ ไว้เหนือปฐพีจนชีพสิ้น
เราเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จักรักษาและยึดมั่นในพระราชดำรัส องค์พระมหากษัตริย์ไทย

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.9 | 13 มี.ค. 55
แจ้งลบ


องค์แผ่นดินถิ่นสยามนามภูมิพล  คือองค์เทพแห่งธรรมของสยามชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.64 | 14 มี.ค. 55
แจ้งลบ


จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.220 | 15 มี.ค. 55
แจ้งลบ


ทรงพระสุหร่ายแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร สำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.109 | 16 มี.ค. 55
แจ้งลบ


84 ปีที่พระองค์ทรงเคียงราช ไทยทั้งชาติเจนใจเพราะได้เห็น
ว่าที่ใดไทยร้อน ธ ผ่อนเย็น  ประดุจเป็นมิ่งมหาชลาริน

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.88 | 19 มี.ค. 55
แจ้งลบ


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถารกับมาดาวเวโรนิกาาคาร์สเตน
เนื่องในพระบรมราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงเป็นเกียรติ
แก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฯลฯ ดร.คาร์ล คาร์สเตน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.123 | 20 มี.ค. 55
แจ้งลบ


ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.135 | 21 มี.ค. 55
แจ้งลบ


4 สิงหาคม 2548 เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับ
โครงการฝนหลวง ทฤษฎีใหม่และโครงการหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.135 | 21 มี.ค. 55
แจ้งลบ


11 ตุลาคม 2535 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.142 | 22 มี.ค. 55
แจ้งลบ


12 สิงหาคม 2547 เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.142 | 23 มี.ค. 55
แจ้งลบ


วันที่ 23 ก.ย.2529 เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่อิหม่ามที่ปฏิบัติงานดีเด่น
จากจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล, สงขลา จังหวัดละ 5 คน ณ ศาลาบุหลัน พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.177.154 | 27 มี.ค. 55
แจ้งลบ


วันที่ 30 เม.ย.50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เรือ ต.991) ลงน้ำ
ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ตอบกระทู้โดย : รพ.ค่ายภาณุรังษี 110.77.178.117 | 29 มี.ค. 55
แจ้งลบ


เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง
จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร
แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน
พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง
 
        เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.151 | 2 เม.ย. 55
แจ้งลบ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า  ข้าราชการกำลังพลและลูกจ้าง โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

 

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.36 | 3 เม.ย. 55
แจ้งลบ


พระทรงเมตตาประชาราษฎร์ ทรงเกื้อชาติราษฏรสุขทุกข์แห่งหน
ขออันเชิญเทวดาทั่วสากล บรรดาดลให้พระองค์ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.242 | 4 เม.ย. 55
แจ้งลบ


พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ

เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของปีะเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่น สืบสานพระราชปณิธาน

ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม

สมตามพระปฐมบรมราชโองการตลอดมา

 

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.242 | 5 เม.ย. 55
แจ้งลบ


การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.104 | 10 เม.ย. 55
แจ้งลบ


“ในหลวง” พระผู้ทรงบำบัดทุกข์-บำรุงสุขราษฎร์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอด ๖๐ ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริย ภาพรอบด้านของพระองค์

โครงการพระราชดำริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมี ต่อปวงชนชาวไทย

และยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.33 | 12 เม.ย. 55
แจ้งลบปวงข้าบาท กราบพระองค์ ขอทรงพัก
ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร
พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร
ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี

ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ลูกจ้าง และกำลังพล

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.74 | 17 เม.ย. 55
แจ้งลบ


พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆ

อาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน

อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา

ไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนดี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.245 | 18 เม.ย. 55
แจ้งลบ


“กังหัน น้ำชัยพัฒนา” คือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว

เพื่อการแก้มลพิษทางน้ำซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งสร้างเครื่องต้นแบบได้ครั้งแรกในปี ๒๕๓๒

การประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเติมอากาศให้กับน้ำหรือใช้เพื่อขับ เคลื่อนน้ำได้

โดยการใช้งานทั้งในรูปแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่และใช้ในรูปแบบเคลื่อนที่ เพื่อเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่

หรือตามคลองส่งน้ำที่มีความยาวมาก ซึ่งดัดแปลงได้ด้วยการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ของกังหัน

กังหัน น้ำชัยพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536

หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริใน

การพัฒนากังหันน้ำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2535

จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก

และถือว่าวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.29 | 19 เม.ย. 55
แจ้งลบ


ตลอดรัชสมัย พสกนิกรทั้งปวงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ที่ทรงงานหนักเพื่ออาณาประชาราษฎร์และเพื่อบ้านเมือง นับตั้งแต่ทุกคนยังเยาว์วัยตราบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ยังคงเห็นภาพและเหตุการณ์ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงงานเพื่อแก้ปัญหาของพสกนิกรทั่วประเทศไม่เคยแปรเปลี่ยน

แม้ในยามที่ทรงพระประชวรก็ยังทรงห่วงใยเอื้ออาทร พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาต่างๆ ตลอดเวลา

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.232 | 20 เม.ย. 55
แจ้งลบ


*ทรงทุกข์เสมอในยามแผ่นดินไร้สุข
ทรงกังวลใหญ่หลวงกับวิบัติภัยทุกคราวที่เกิดขึ้น
และทรงสดับรับฟัง ใคร่ครวญ
หาหนทางแก้ไขทุกข์ยากของประชาชน
อยู่ตลอดระยะเวลามิได้ขาด*


ดังนั้น ในความรู้สึกนึกคิดของพสกนิกรทั้งมวล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงทรงมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็น "พ่อแห่งแผ่นดิน"
พ่อผู้ห่วงใยและแบกรับความทุกข์ยากของทุกผู้คน
อันเป็นแบบอย่างยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยทุกคนยึดถือ


ซึ่งบัดนี้ได้ขจรไกลจนได้รับการยอมรับ
และตระหนักในคุณค่าแห่งพระราชจริยวัตร
จากองค์การในระดับสากลอย่างสหประชาชาติ
ให้เป็นแบบอย่างของผู้นำแบบอย่าง
ขององค์กษัตริยาธิราชของโลก

นับเป็นอีกหนึ่งความปลื้มปีติของคนไทย
ที่ได้เกิดมาเป็นข้าแผ่นดินในพระองค์พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

*พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม*


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.115 | 23 เม.ย. 55
แจ้งลบ


                              อาเคียรวาท           เบื้องบาท               องค์ภูมิพล

                              ทรงครองชาติ        ครองชน                 พันกาลสมัย

                              ทุกย่างพระบาท      ประกาศก้อง          เพื่อผองไทย

                              ทรงครองธรรม        นำชัย                    เพื่อปวงชน

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

                                              โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.108 | 25 เม.ย. 55
แจ้งลบ


สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน

สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพล และครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.211 | 26 เม.ย. 55
แจ้งลบ


ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ
ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.144 | 27 เม.ย. 55
แจ้งลบ


เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
 

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.139 | 30 เม.ย. 55
แจ้งลบ


“...หน้าที่สำคัญของทหาร ดูกันอย่าง
ผิวเผินก็คือการรบ หรือการทำสงครามต่อสู้กับศัตรูของชาติ แต่ถ้าจะดูกันให้ชัดตามความจริงแล้ว
จะเห็นว่า หน้าที่รบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตย และความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศนั้น นอกจากจะต้องมีกำลังรบที่เข้มแข็งพร้อมมูลแล้วยังจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ให้บ้านเมืองเกิดความเจริญมั่นคงขึ้นทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลาด้วยทหารจึงต้องรับภาระสำคัญอีก
ประการหนึ่ง ควบคู่กันไปกับการรบ ได้แก่ การพัฒนา...พร้อมทั้งเพียรพยายามทุกโอกาสที่จะทำตัว
เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า..ทหารคนใดเหล่าใดปฏิบัติได้ดังนี้ จะได้ชื่อ
ว่าเป็นทหารแท้..และได้ชื่อว่าเป็นผู้ป้องกันประเทศอย่างแท้จริง..”    

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์
เมื่อ วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.115 | 1 พ.ค. 55
แจ้งลบ


ประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ อีกมากมาย

และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก เราเป็นลูกควรหวงแหนประเทศ

เพื่อทดแทนบุญคุณของในหลวงของเรา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.115 | 2 พ.ค. 55
แจ้งลบ


... ธ คือดวงหทัย ไทยทั้งชาติ
ทุกย่างบาท เพื่อปวงไทย ได้สุขศรี
พระเสโท เพื่อคนไทย ได้อยู่ดี
ตราบชีวี ขอเป็นข้าพระบาท ทุกชาติไป ...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.206 | 4 พ.ค. 55
แจ้งลบ


พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อันหลายหลากซึ่งปรากฏเป็นที่ประจักษ์ตาประทับใจแก่ปวงพสกนิกรไทย
ทั้งยังแผ่กำจรกำจายไปถึงต่างแดนทั่วโลก พระมหาบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลนั้น
ยากล้นเกินพรรณนาความได้ครบถ้วนโดยง่ายดาย หากแต่ทุกผู้คนทั่วไป
ต่างจงรักประจักษ์ใจและแซ่ซ้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
ทรงสถิตเป็น “ ในหลวง ” อันเป็นที่รักยิ่ง...ทรงเป็นมิ่งมงคลของชนไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.176.50 | 11 พ.ค. 55
แจ้งลบ


พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ ...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.92 | 14 พ.ค. 55
แจ้งลบ


ธ สถิตย์ในดวงใจ ไทยไทยทั่วหล้า

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.79 | 15 พ.ค. 55
แจ้งลบ


ล้นเกล้าของชาวไทย จงพร้อมใจร่วมใจภักดิ์ รักและเทิดทูน

ด้วยเกล้าด้วยหม่อมขิเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพล และครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.158 | 16 พ.ค. 55
แจ้งลบ


ข้าวรพุทธเจ้า   เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล   บุญดิเรก
เอกบรมจักริน   พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา   ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล   ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง   หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย   ชโย
ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.10 | 17 พ.ค. 55
แจ้งลบ


ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต
ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี
หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี
ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.177.10 | 18 พ.ค. 55
แจ้งลบ


พระเอยพระโอบเอื้ออารี

พระกอปรพระกรณีหนักอึ้ง

พระบุญพระบารมีแผ่ทั่วไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้งสุดพ้นรำพัน

ด้วยเกล้าด้วกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.160 | 21 พ.ค. 55
แจ้งลบ


พระเอยพระโอบเอื้ออารี

พระกอปรพระกรณีหนักอึ้ง

พระบุญพระบารมีแผ่ทั่วไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้งสุดพ้นรำพัน

ด้วยเกล้าด้วกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

ตอบกระทู้โดย : โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี 110.77.178.160 | 21 พ.ค. 55
แจ้งลบ


พระทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่่อแผ่นดินตลอดมา

ทรงเหน็ดเหนื่อยพระราชวรกายเพื่อประชาราษฎร์ได้อยู่ด้วยความร่มเย็นตลอดการครองราชย์

จะมีกษัตริย์พระองค์ใดที่จะเหมือนพระองค์คงหาไม่ได้แล้วในแผ่นดินนี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ กองพันทหารม้าที่ ๓๑


ความคิดเห็น
kronkanok profile kronkanok
พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ (อ่าน 1,310 ครั้ง)

 

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆ ทุกครั้ง จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆ และล้วนเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้น โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ครบครัน พร้อมที่จะให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้ป่วยไข้ได้ทันที

นอกจากนั้น ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งเป็นพระราชดำริที่ให้ทันตแพทย์อาสาสมัคร ได้เดินทางออกไปช่วยเหลือบำบัดโรคเกี่ยวกับฟัน ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยของปากและฟัน แก่เด็กนักเรียนและราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องที่ทุรกันดาร และห่างไกลจากแพทย์ทั่วทุกภาค โดยให้การบริการรักษาโรคฟัน โดยไม่คิดมูลค่าในการแพทย์เคลื่อนที่

สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวัดทุกแห่ง ซึ่งนับเป็นศูนย์กลางของชุมชนในชนบท โดยจะพระราชทานกล่องยาแก่วัด เพื่อพระภิกษุใช้เมื่อเกิดอาพาธ และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรผู้ป่วยเจ็บในหมู่บ้านนั้นๆ ส่วนในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมหน่วยทหาร ตำรวจ และอาสาสมัคร ที่ออกไปตั้งฐานปฏิบัติการในท้องที่ทุรกันดาร ก็จะพระราชทานสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ รวมทั้งยารักษาโรคสำหรับใช้ในหมู่เจ้าหน้าที่ และใช้ในการรักษาพยาบาล และเพื่อแจกจ่ายแก่ราษฎรในท้องที่ ที่มาขอความช่วยเหลือ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปราม และประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทางด้านหน่วยแพทย์หลวงที่จะต้องตามเสด็จพระราชดำเนินไป ณ ที่ประทับแรมทุกแห่งนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลราษฎร ผู้มาขอรับการรักษา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใด นอกจากนั้น หน่วยแพทย์หลวงยังจัดเจ้าหน้าที่ออกเดินทาง ไปรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกด้วย โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ซึ่งเป็นผู้แนะนำสถานที่และร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับราษฎรผู้เจ็บป่วยรายที่มีอาการหนัก หรือจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติมนั้น ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จพระราชดำเนิน ทำการบันทึกรายชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และอาการโดยละเอียด โดยตรวจสอบความถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และมีสำเนาให้รับทราบเพื่อติดต่อประสานงานต่อไป ในการพิจารณาส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ ตามความเห็นของแพทย์ผู้ทำการตรวจ

TAG :แจ้งลบกระทู้
โหวตให้กระทู้นี้
 

 


องค์ภูมิพล องค์มหาราชา คนไทยทั่วฟ้า ทั่วผืนแผ่นดินไทย เคารพและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า


แจ้งลบ


เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป


แจ้งลบ


โครงการหลวง การใช้ชีวภาพตามโครงการพระราชดำริ แก่เกษตรกรได้ผล อย่างเที่ยงแท้และสมบูรณ์


แจ้งลบ


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2527 พระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่และคนงานของสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมสถานีทดลองเกษตรหลวงขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


แจ้งลบ


วันที่ 26 กันยายน 2534 พระบรมฉายาลักษณ์หมู่ ทรงฉาย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในการถวายพระกระยาหารค่ำ
แด่สมเด็จพระจักพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 26-30 กันยายน 2534

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


แจ้งลบ
รักในหลวงมากครับ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แจ้งลบ


องค์แผ่นดินถิ่นสยามนามภูมิพล  คือองค์เทพแห่งธรรมของสยามชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
ร้อยดวงใจ ร้อยรักสมัครสมานสามัคคี แด่ องค์พ่อหลวงของแผ่นดิน


แจ้งลบ


วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ” ตึกวิจัยประสาท ”
และเปิดตึกศาลาบำบัด ตึกศัลยกรรมประสาท และตึกคนไข้หญิง
พระองค์ทรงเป็นห่วงทุกข์ สุข ของประชาชนตลอดทุกพื้นที่


แจ้งลบ


วันที่ 17 มกราคม 2524 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นายเซนโก  ซูซูกิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ เพื่อพระราชทานใช้ในกิจการของ
โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ ณ ภูพิงคราชนิเวศน์


แจ้งลบ


ภาพเหตุการณ์ที่ยังคงจารึกในหัวใจของประชาชนชาวเชียงรายโดยที่กาลเวลาไม่สามารถ ลบเลือนไปได้คงจะไม่มีเหตุการณ์ไหนสำคัญเท่าครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเสด็จประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นครั้งแรก  
ซึ่งระยะเวลานั้นก็ผ่านล่วงมานานแล้ว  ในวันที่
10 มีนาคม พ.ศ.2501
 (ภาพนี้ชาวบ้านที่รอรับเสด็จได้ถวายสิ่งของ และดอกไม้  เอื้อเฟื้อภาพโดย ร้านทองทรรศนีย์ แม่จัน)


แจ้งลบ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรง และทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชาวไทย


แจ้งลบ


ในหลวงพระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยบารมี ราษฎรของพระองค์ภูมิใจที่ได้อยู่ภายใต้ บรมโพธิสมภารของพระองค์


แจ้งลบ


พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


 พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


ดุจร่มโพธิ์ใหญ่  แผ่ใบร่มเมือง  สุขสันต์รือเรื่อง  ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ สิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์อื่นใด แต่เพื่อชาวไทยทุกคน ขอทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


องค์ภูมิพลฯ ล้นเกล้าชาวไทย  ขอเทิดไท้ ไว้เหนือปฐพีจนชีพสิ้น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


โครงการหลวง“การทำฝนเทียม”เป็นโครงการที่พสกนิกรได้รับความอุดมสมบูรณ์อย่างมีความสุขต่อเกษตรกรในพระองค์ โดยตรง


แจ้งลบ


พระมหาองค์ภูมิพล  นวดลจอมกษัตริย์ไทย  คู่แผ่นดินผืนฟ้าอันกว้างไกล ทุกเหล่ามวลปวงประชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


ดุจร่มโพธิ์ใหญ่  แผ่ใบร่มเมือง  สุขสันต์รือเรื่อง  ด้วยพระบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือสัญญลักษณ์ของประเทศไทย


แจ้งลบ


พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


องค์ภูมิพลฯ ล้นเกล้าชาวไทย  ขอเทิดไท้ ไว้เหนือปฐพีจนชีพสิ้น
เราเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จักรักษาและยึดมั่นในพระราชดำรัส องค์พระมหากษัตริย์ไทย


แจ้งลบ


องค์แผ่นดินถิ่นสยามนามภูมิพล  คือองค์เทพแห่งธรรมของสยามชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น  จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์


แจ้งลบ


ทรงพระสุหร่ายแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร สำหรับฤดูร้อน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง


แจ้งลบ


84 ปีที่พระองค์ทรงเคียงราช ไทยทั้งชาติเจนใจเพราะได้เห็น
ว่าที่ใดไทยร้อน ธ ผ่อนเย็น  ประดุจเป็นมิ่งมหาชลาริน


แจ้งลบ


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2527 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถารกับมาดาวเวโรนิกาาคาร์สเตน
เนื่องในพระบรมราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงเป็นเกียรติ
แก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ฯลฯ ดร.คาร์ล คาร์สเตน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง


แจ้งลบแจ้งลบ


4 สิงหาคม 2548 เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ
ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับ
โครงการฝนหลวง ทฤษฎีใหม่และโครงการหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน


แจ้งลบ


11 ตุลาคม 2535 เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนราอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส


แจ้งลบ


12 สิงหาคม 2547 เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง


แจ้งลบ


วันที่ 23 ก.ย.2529 เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานโล่เกียรติคุณและรางวัลแก่อิหม่ามที่ปฏิบัติงานดีเด่น
จากจังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล, สงขลา จังหวัดละ 5 คน ณ ศาลาบุหลัน พระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส


แจ้งลบ


วันที่ 30 เม.ย.50 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปทรงปล่อยเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (เรือ ต.991) ลงน้ำ
ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


แจ้งลบ


เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง
จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร
แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน
พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง
 
        เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


แจ้งลบ


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า  ข้าราชการกำลังพลและลูกจ้าง โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี

 


แจ้งลบ


พระทรงเมตตาประชาราษฎร์ ทรงเกื้อชาติราษฏรสุขทุกข์แห่งหน
ขออันเชิญเทวดาทั่วสากล บรรดาดลให้พระองค์ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ

เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของปีะเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงยึดมั่น สืบสานพระราชปณิธาน

ที่จะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม

สมตามพระปฐมบรมราชโองการตลอดมา

 


แจ้งลบ


การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน


แจ้งลบ


“ในหลวง” พระผู้ทรงบำบัดทุกข์-บำรุงสุขราษฎร์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอด ๖๐ ปีภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พสกนิกรชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริย ภาพรอบด้านของพระองค์

โครงการพระราชดำริหลายโครงการนอกจากจะแสดงถึงความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมี ต่อปวงชนชาวไทย

และยังยืนยันถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย


แจ้งลบปวงข้าบาท กราบพระองค์ ขอทรงพัก
ด้วยประจักษ์ ราชกิจ อดิศร
พระทรงเป็น ร่มฟ้า ประชาทร
ถวายพระพร ด้วยไทยรัก สามัคคี

ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ลูกจ้าง และกำลังพล

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการเปิดพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆ

อาทิเช่น พระราชพิธีบำเพ็ญการกุศล ทรงสนับสนุนให้มีการสร้างศาสนสถาน

อีกทั้งยังทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา

ไม่ใช่เฉพาะแต่ศาสนาที่พระองค์ทรงนับถือ เนื่องจากทุกศาสนาต่างสอนให้คนดี


แจ้งลบ


“กังหัน น้ำชัยพัฒนา” คือสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว

เพื่อการแก้มลพิษทางน้ำซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งสร้างเครื่องต้นแบบได้ครั้งแรกในปี ๒๕๓๒

การประยุกต์ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเติมอากาศให้กับน้ำหรือใช้เพื่อขับ เคลื่อนน้ำได้

โดยการใช้งานทั้งในรูปแบบที่ติดตั้งอยู่กับที่และใช้ในรูปแบบเคลื่อนที่ เพื่อเติมอากาศให้กับแหล่งน้ำขนาดใหญ่

หรือตามคลองส่งน้ำที่มีความยาวมาก ซึ่งดัดแปลงได้ด้วยการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์ของกังหัน

กังหัน น้ำชัยพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 ก.พ.2536

หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริใน

การพัฒนากังหันน้ำได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2535

จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก

และถือว่าวันที่ 2 ก.พ.ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


แจ้งลบ


ตลอดรัชสมัย พสกนิกรทั้งปวงล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ที่ทรงงานหนักเพื่ออาณาประชาราษฎร์และเพื่อบ้านเมือง นับตั้งแต่ทุกคนยังเยาว์วัยตราบจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่

ยังคงเห็นภาพและเหตุการณ์ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงงานเพื่อแก้ปัญหาของพสกนิกรทั่วประเทศไม่เคยแปรเปลี่ยน

แม้ในยามที่ทรงพระประชวรก็ยังทรงห่วงใยเอื้ออาทร พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรผู้ประสบปัญหาต่างๆ ตลอดเวลา

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


*ทรงทุกข์เสมอในยามแผ่นดินไร้สุข
ทรงกังวลใหญ่หลวงกับวิบัติภัยทุกคราวที่เกิดขึ้น
และทรงสดับรับฟัง ใคร่ครวญ
หาหนทางแก้ไขทุกข์ยากของประชาชน
อยู่ตลอดระยะเวลามิได้ขาด*


ดังนั้น ในความรู้สึกนึกคิดของพสกนิกรทั้งมวล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงทรงมีสถานะเสมือนหนึ่งเป็น "พ่อแห่งแผ่นดิน"
พ่อผู้ห่วงใยและแบกรับความทุกข์ยากของทุกผู้คน
อันเป็นแบบอย่างยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยทุกคนยึดถือ


ซึ่งบัดนี้ได้ขจรไกลจนได้รับการยอมรับ
และตระหนักในคุณค่าแห่งพระราชจริยวัตร
จากองค์การในระดับสากลอย่างสหประชาชาติ
ให้เป็นแบบอย่างของผู้นำแบบอย่าง
ขององค์กษัตริยาธิราชของโลก

นับเป็นอีกหนึ่งความปลื้มปีติของคนไทย
ที่ได้เกิดมาเป็นข้าแผ่นดินในพระองค์พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

*พระผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม*


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


แจ้งลบ


                              อาเคียรวาท           เบื้องบาท               องค์ภูมิพล

                              ทรงครองชาติ        ครองชน                 พันกาลสมัย

                              ทุกย่างพระบาท      ประกาศก้อง          เพื่อผองไทย

                              ทรงครองธรรม        นำชัย                    เพื่อปวงชน

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

                                              โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน

สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพล และครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ
ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น


แจ้งลบ


เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ
 


แจ้งลบ


“...หน้าที่สำคัญของทหาร ดูกันอย่าง
ผิวเผินก็คือการรบ หรือการทำสงครามต่อสู้กับศัตรูของชาติ แต่ถ้าจะดูกันให้ชัดตามความจริงแล้ว
จะเห็นว่า หน้าที่รบเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะการป้องกันรักษาเอกราชอธิปไตย และความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศนั้น นอกจากจะต้องมีกำลังรบที่เข้มแข็งพร้อมมูลแล้วยังจำเป็นต้องมีการพัฒนา
ให้บ้านเมืองเกิดความเจริญมั่นคงขึ้นทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลาด้วยทหารจึงต้องรับภาระสำคัญอีก
ประการหนึ่ง ควบคู่กันไปกับการรบ ได้แก่ การพัฒนา...พร้อมทั้งเพียรพยายามทุกโอกาสที่จะทำตัว
เป็นประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า..ทหารคนใดเหล่าใดปฏิบัติได้ดังนี้ จะได้ชื่อ
ว่าเป็นทหารแท้..และได้ชื่อว่าเป็นผู้ป้องกันประเทศอย่างแท้จริง..”    

พระบรมราโชวาท ในพิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์
เมื่อ วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


ประเทศไทยเป็นประเทศที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ อีกมากมาย

และที่สำคัญเรามีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลก เราเป็นลูกควรหวงแหนประเทศ

เพื่อทดแทนบุญคุณของในหลวงของเรา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


... ธ คือดวงหทัย ไทยทั้งชาติ
ทุกย่างบาท เพื่อปวงไทย ได้สุขศรี
พระเสโท เพื่อคนไทย ได้อยู่ดี
ตราบชีวี ขอเป็นข้าพระบาท ทุกชาติไป ...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อันหลายหลากซึ่งปรากฏเป็นที่ประจักษ์ตาประทับใจแก่ปวงพสกนิกรไทย
ทั้งยังแผ่กำจรกำจายไปถึงต่างแดนทั่วโลก พระมหาบารมีอันยิ่งใหญ่ไพศาลนั้น
ยากล้นเกินพรรณนาความได้ครบถ้วนโดยง่ายดาย หากแต่ทุกผู้คนทั่วไป
ต่างจงรักประจักษ์ใจและแซ่ซ้องเทิดทูนไว้เหนือเกล้า
ทรงสถิตเป็น “ ในหลวง ” อันเป็นที่รักยิ่ง...ทรงเป็นมิ่งมงคลของชนไทย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก
เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส
ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ
มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์ ...

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


ธ สถิตย์ในดวงใจ ไทยไทยทั่วหล้า


แจ้งลบ


ล้นเกล้าของชาวไทย จงพร้อมใจร่วมใจภักดิ์ รักและเทิดทูน

ด้วยเกล้าด้วยหม่อมขิเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพล และครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


ข้าวรพุทธเจ้า   เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล   บุญดิเรก
เอกบรมจักริน   พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา   ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล   ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง   หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย   ชโย

แจ้งลบ


ขอทวยไท้ เทวดา มาสถิต
ฉลองกิจ เฉลิมกาล สานราศี
หลายล้านใจ ถักทอ ก่อกรรมดี
ขอบารมี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


แจ้งลบ


พระเอยพระโอบเอื้ออารี

พระกอปรพระกรณีหนักอึ้ง

พระบุญพระบารมีแผ่ทั่วไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้งสุดพ้นรำพัน

ด้วยเกล้าด้วกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


พระเอยพระโอบเอื้ออารี

พระกอปรพระกรณีหนักอึ้ง

พระบุญพระบารมีแผ่ทั่วไทยนา

พระห่วงปวงชนซึ้งสุดพ้นรำพัน

ด้วยเกล้าด้วกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง กำลังพลและครอบครัว

โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


แจ้งลบ


พระทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่่อแผ่นดินตลอดมา

ทรงเหน็ดเหนื่อยพระราชวรกายเพื่อประชาราษฎร์ได้อยู่ด้วยความร่มเย็นตลอดการครองราชย์

จะมีกษัตริย์พระองค์ใดที่จะเหมือนพระองค์คงหาไม่ได้แล้วในแผ่นดินนี้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการลูกจ้าง กำลังพล และครอบครัว โรงพยาบาลค่ายภาณุรังษี


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,688 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,415 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 2,099 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 3,102 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 1,107 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,452 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส 1 อ่าน 3,670 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 4,485 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
kronkanok Icon พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส อ่าน 2,012 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 1,125 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระบรมราโชวาท อ่าน 1,132 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,086 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,233 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,792 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
guest Icon พระราชดำรัส อ่าน 1,558 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา