รวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระภาษาไทย (ตอนที่ 1)

krukrub profile image krukrub
กิจกรรมที่ 1 :  เกมบิงโก - เขียนตามคำบอก  

เกมนี้ได้นำการเขียนตามคำบอกมาผสมผสานกับเกมบิงโก  โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นเขียนตามคำบอก

1. ให้นักเรียนสร้างตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 5x5 ช่องลงในกระดาษโดยให้มีขนาดใหญ่พอสมควรสำหรับการเขียนช่องละ 1 คำ (ในขั้นนี้ครูอาจจะเตรียมกระดาษตารางมาเอง)

2. ครูบอกคำให้นักเรียนเขียนครั้งละ 1 คำ นักเรียนเขียนลงในช่องตารางโดยจะเขียนลงในช่องไหนก่อนก็ได้ ช่องละ 1 คำ  จำนวนคำที่ครูบอกจะมีเท่ากับจำนวนช่องของตารางในที่นี้คือ 25 คำ

3. ครูบอกคำให้นักเรียนเขียนจนครบทุกคำ  ในตอนนี้นักเรียนแต่ละคนจะได้ตารางบิงโกที่ไม่เหมือนกัน

ขั้นเล่นบิงโก

4. ครูสุ่มบอกคำที่เขียนไปแล้วทีละคำโดยไม่ต้องเรียงลำดับเหมือนเดิมเพื่อให้นักเรียนกากบาทคำตามที่บอก  นักเรียนคนใดกากบาทแล้วเรียงกันเป็นแถวตามแนวนอน แนวตั้ง หรือแนวทแยงจำนวน 5 กากบาทก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้  แต่ถ้าครูตรวจสอบแล้วคำที่ถูกกากบาทเขียนผิดจะถูกตัดสิทธิ์ถือว่าไม่ชนะ

รวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระภาษาไทย  (ตอนที่ 1)

ความคิดเห็น
krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 2 : เกมสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพย

กิจกรรมนี้ต้องใช้พื้นที่ว่างหรือห้องกว้างพอที่นักเรียนจะเดินดูแผ่นป้ายได้อย่างทั่วถึง

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
1. แผ่นป้ายคำพังเพย จำนวน 30-40 แผ่น  (ดูรายละเอียดที่มุมสื่อการเรียนรู้)
2. กระดาษคำตอบ

ขั้นตอน
1. วางแผ่นป้ายคำพังเพยตามจุดต่างๆ อาจจะเป็นบนโต๊ะหรือบนพื้นก็ได้ให้กระจายอยู่ทั่วๆ ในบริเวณที่กำหนด

2. แจกกระดาษคำตอบให้แก่นักเรียนคนละ 1 แผ่นโดยสามารถทำได้เป็น 2 แบบคือ

แบบที่ 1  ให้นักเรียนเขียนสุภาษิตคำพังเพยต่อจากหมายเลขที่กำหนด เช่น
1. ...........................................................
2. ...........................................................
3. ...........................................................
ฯลฯ

แบบที่ 2 ให้นักเรียนเขียนเติมตัวเลขไว้ข้างหน้าสุภาษิตคำพังเพยให้ตรงกับแผ่นป้าย เช่น
.............  ยื่นแก้วให้วานร
.............  ขี่ช้างจับตั๊กแตน
.............  ทำนาบนหลังคน
ฯลฯ
(เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่ง)

3.   จับเวลาประมาณ 10 นาทีหรือตามความเหมาะสม ให้นักเรียนทั้งหมดในห้องเดินดูแผ่นป้ายแล้วเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบภายในเวลาที่กำหนด  หมดเวลาให้รวบรวมส่งที่ครู  ครูเฉลยให้นักเรียนฟัง

4.  ครูตรวจกระดาษคำตอบเพื่อหาผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของห้องจะเป็นผู้ชนะ
krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 3 :  เกมแฝดคนละฝา

พยัญชนะและสระในภาษาไทยมีที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน  ดังนี้
ใ-ไ  (ไม้ม้วน-ไม้มลาย)  ออกเสียง ไอ  เหมือนกัน
ท-ธ-ฒ (แฝดสาม)   ณ-น    ส-ศ-ษ(แฝดสาม)  ด-ฎ   ต-ฏ    ช-ฌ   พ-ภ    ถ-ฐ   เราอาจจะเรียกอักษรเหล่านี้ว่า  “อักษรพ้องเสียง”

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
   1.  กระดานดำ
   2.  ชอล์ก

ขั้นตอน
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย ชาย-หญิง  โดยกำหนดให้ฝ่ายชายเป็นไม้ม้วน  ฝ่ายหญิงเป็นไม้มลาย

2. ครูเขียนคำลงบนกระดานดังต่อไปนี้
   1. ผู้_หญ่  
   2. มะ_ฟ
   3. ปลา_หล
   4. สะ_ภ้
   5. ห่าง_กล  
   6. _ฝ่ฝัน
   7. หัว_จ
   8. เล่น_พ่
   9. หลง_หล
   10. กอ_ผ่
   11. รัก_คร่    
   12. เรือ_บ  
   13. น้ำ_ส
   14. สิ่ง_ด
   15. ตับ_ต
   16. _อน้ำ
   17. ว่อง_ว
   18. _กล้เคียง
   19. กำ_ล
   20. _หม่    

3. ให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาครั้งละ 1 คนเขียนเติมสระของฝ่ายตนเองลงในช่องว่างให้ถูกต้องคนละ 1 คำโดยเล่นสลับกันผลัดกันชาย-หญิง  หลังจากนักเรียนแต่ละคนออกมาเติมครูคอยตรวจสอบความถูกต้องและนับคะแนนของ แต่ละฝ่าย  ถ้าเติมถูก 1 คำ (1 ข้อ) จะได้ข้อละ 1 คะแนน  ถ้าเติมผิดไม่ได้คะแนน

4.  แข่งเสร็จครบ 20 ข้อแล้วลองรวมคะแนนดูว่าฝ่ายใดได้มากกว่ากันจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้

หมายเหตุ : ครูอาจจะดัดแปลงกิจกรรมโดยใช้อักษรพ้องเสียงนำมาเล่นในลักษณะเดียวกันนี้ได้เช่นกัน

krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 4 :  เกมประโยคปริศนา

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
    1.  กระดานดำ
    2.  ชอล์ก

ขั้นตอน
ครู เขียนประโยคบนกระดานที่ไม่มีสระบน  วรรณยุกต์  การันต์และสระล่างทีละประโยคดังต่อไปนี้  แล้วให้นักเรียนช่วยกันเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์หรือจะแบ่งฝ่ายชาย-หญิง แล้วผลัดกันเล่นฝ่ายละ 1 ประโยคก็ได้

1. บานเมองนาอยผคนยมแยม
2. ไปอานหนงสอในหองสมดกนดกวา
3. พรงนเปนวนเกดของฉน
4. นกเรยนในหองนมทงหมดสามสบสคน
5. วนหยดทผานมาฉนไปเทยวนาตกกบพอแม
6. ผเสอหลายตวบนตอมดอกไมสสวย
7. ฉนชอบใสเสอผาทมสนาเงน
8. โตขนฉนอยากเปนตารวจหรอทหาร
9. วนทสบสองสงหาคมของทกปเปนวนแมแหงชาต
10. ฉนจะสอบเขาเรยนตอในโรงเรยนทมชอเสยง
11. โตะเกาอในหองเรยนดเปนระเบยบเรยบรอย
12. วชาทฉนชอบเรยนมากทสดคือวทยาศาสตรและสขศกษา


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 5 :  เกมแข่งกันเขียน

อุปกรณ์ / สื่อการเรียนรู้
    1. กระดานดำ
    2. ชอล์ก

ขั้นตอน
1. แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม

2. แบ่งกระดานออกเป็น 3 ช่อง

3. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ 1 คน

4. ครูสั่งให้นักเรียนเขียนคำตามที่ครูกำหนดให้ได้มากที่สุดภายใน 2 นาที  (อาจจะกำหนดว่าคำๆนั้นต้องมีพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ก็ได้)

5. เมื่อหมดเวลาครูนับจำนวนคำที่เขียนได้ถูกต้องว่ากลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะของเกมนี้

ตัวอย่างคำสั่งที่ใช้  เช่น  คำที่เป็นมาตราตัวสะกดต่างๆ (แม่กก  แม่กด  แม่กน  แม่กง)  เลือกแม่ใดแม่หนึ่ง , คำเป็น-คำตาย ฯลฯ


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 6 :  เกมช่วยกันแต่งกลอน

สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
    1.  แถบวรรคกลอนจำนวน 8 แถบหรือเท่ากับจำนวนนักเรียนในห้อง
    2.  กระเป๋าผนัง


ขั้นตอน
1. แจกแถบวรรคกลอนให้แก่นักเรียนคนละ 1 แถบ  ได้แก่  จานสี่จานห้า , ยุคข้าวของแพง , แช่งด่าแล้วกิน , ผู้ดีกระจอก , ขอข้าวขอแกง , ขี้ครอกหมูหมา , ข้าวแกงจานห้า ฯลฯ

2. ครูนำแถบวรรคขึ้นต้นมาเสียบไว้บนกระเป๋าผนังบรรทัดบนสุด คือ จันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้า

3. ครูบอกให้นักเรียนช่วยกันแต่งกลอนต่อจากวรรคนี้  นักเรียนคนใดที่มีวรรคต่อไปที่มีสัมผัสถูกต้องให้ออกมาเสียบลงบนกระเป๋า ผนังบรรทัดที่สอง (คำตอบคือ  ขอข้าวขอแกง)  แล้วให้นักเรียนช่วยกันแต่งต่อไปเรื่อยๆ เรียงตามลำดับก่อน-หลังจนครบ 2 บท  ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ต่อได้ถูกต้อง

4. จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  กลอน 2 บทนี้เป็นกลอนประเภทใด (กลอน 4)

5. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดาวน์โหลดแบบฝึกหัดจ้ะ
http://www.mediafire.com/?eoc8c2c0t1nafap

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนกลุ่มย่อยจำนวนไม่เกิน 20 คน
(ดัดแปลงจากหนังสือ “เกมไต่บันไดกลอน” โดย  มะนอง  ดาว)krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 7 :  เกมคู่ฉันอยู่ไหน?

สื่อการเรียนรู้/อุปกรณ์
   1.  บัตรคำเท่ากับจำนวนนักเรียนในห้อง  เช่น  น้ำ   ร้อน   เย็น   ใจ   ดี   ตา   ตก   ใหญ่   เล็ก   น้อย   พ่อ   แม่   ไฟ   หน้า   เสือ   ลูก   ข้าว   หิน   กาก   เส้น   มือ   ท่วม   ก้อน   ใส   ดำ   ขาว   ไหว้   ผัก   สวน   เตา   ปู   นา   อ่อน   แข็ง   ชาย   หญิง   เจ้า   ใหม่   เก่า   ภาพ   ฟ้า   ใบ   แดง   หัว   หาง   สั้น   ยาว   หอม   แหลม ฯลฯ
   2. ชอล์ก
   3. กระดานดำ

ขั้นตอน
1. แจกบัตรคำให้กับนักเรียนคนละ 1 แผ่น

2. สุ่มนักเรียนขึ้นมา 1 คน ให้ออกมายืนหน้าชั้นเรียน สมมติว่าชื่อ นักเรียน ก. โดยครูกำหนดให้นักเรียนคนนี้เป็นคนขึ้นต้นด้วยคำว่า “น้ำ”  (ให้ถือบัตรคำที่มีคำว่า “น้ำ” อยู่ในมือด้วย)

3. ครูจะให้ทุกคนในห้องเรียนชูบัตรคำของตนเองให้นักเรียนคนนี้ดูโดยจับเวลา 1 นาที เพื่อให้นักเรียน ก. จดจำให้ได้มากที่สุด  หลังจากนั้นทุกคนเอาบัตรคำลงแล้วคว่ำไว้บนโต๊ะข้างหน้าตนเอง

4. นักเรียน ก. จะต้องเรียกชื่อของนักเรียนคนอื่นๆ ในห้องเพื่อให้นักเรียนคนที่ถูกเรียกชูบัตรคำขึ้นมาว่า เมื่อนำมารวมกับคำว่า “น้ำ” แล้วได้เป็นคำที่มีความหมายหรือไม่  เช่น  ถ้าเลือกได้คนที่มีบัตรคำว่า “ตา” ก็จะรวมกันกลายเป็นคำว่า “น้ำตา” ซึ่งมีความหมายจะได้ 1 คะแนนและมีสิทธิ์เรียกต่อ ต่อไปอาจเลือกได้คำว่า "ปลา" ก็จะรวมกันกลายเป็นคำว่า "น้ำปลา" ซึ่งมีความหมายจะได้อีก 1 คะแนน (รวมเป็น 2 คะแนน) จนกว่าจะได้คำที่เมื่อนำมารวมกันแล้วไม่มีความหมายเช่น  เลือกได้คำว่า “ก้อน”  รวมเป็น “น้ำก้อน” ก็จะต้องหยุดเล่นทันทีและได้คะแนนเท่าที่สะสมมา  จดบันทึกคะแนนไว้บนกระดานดำ

5. สุ่มนักเรียนขึ้นมาใหม่อีก 1 คน คราวนี้เปลี่ยนคำขึ้นต้นใหม่เป็นคำว่า  “ใจ”  และดำเนินกิจกรรมไปแบบเดิม

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ต้องการดาวน์โหลดแบบฝึกหัดคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ
http://www.mediafire.com/?6pc5l71cc8t5x36

krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 8 :  คำศัพท์ปริศนา

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
1.  กระเป๋าผนัง
2.  ชุดซองคำศัพท์ปริศนา

ขั้นตอน
1.  แขวนกระเป๋าผนัง  และมีชุดคำถามให้นักเรียนเล่นทั้งหมด 10  ชุด   โดยในซองชุดคำถามแต่ละชุดจะประกอบด้วยบัตรตัวอักษรและสระดังภาพ

2.  นำออกมาวางบนกระเป๋าผนังทีละใบโดยไม่ต้องเรียงลำดับก่อนหลัง  ค่อยๆ วางบัตรคำ/สระไปเรื่อยๆ จาก 1 ใบเป็น 2 ใบ 3 ใบ เมื่อวางเสร็จในแต่ละใบให้เว้นช่วงเอาไว้ให้นักเรียนคิดด้วย  อย่ารีบวางเร็วๆ จนหมด.....โดยอาจจะถามนักเรียนเป็นระยะๆ ว่าคิดออกหรือยังว่าเป็นคำว่าอะไร?  ใครตอบถูกเป็นคนแรกได้ 1 คะแนน  (บางครั้งยังวางบัตรไม่ครบทุกใบ  นักเรียนก็สามารถทายถูกได้แล้
ว) เล่นจนครบ 10 ชุด 10 คำ ใครได้คะแนนมากที่สุดถือเป็นผู้ชนะในเกมนี้ (อาจมีรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้)

หมายเหตุ :  คำที่นำมาเล่นอาจจะเป็นคำพื้นๆ เช่น  ทะเลทราย , แมลงสาบ , ขนมครก , โรงภาพยนตร์ , สวนสาธารณะ , นครสวรรค์ ฯลฯ


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 9 :  เกมลุ้นโชคคำศัพท์ (แบบที่ 1)


สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
 1.  ฉลากกระดาษขนาดเท่าๆ กันจำนวนมาก
 2.  โหลหรือกล่องใส่ฉลาก
 3.  กระดาษเปล่า

ขั้นตอน
  1.  ให้นักเรียนช่วยกันคิดคำที่มีพยางค์เดียวและมี  ส เสือ กับ ว แหวน อยู่ติดกัน  เป็นคำที่มีความหมาย  เป็นการอุ่นเครื่อง (เช่น สวย  สวน  สวด  สิว  ส้วม)

  2.  แจกฉลากกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  จากนั้นครูกำหนดโจทย์ เช่น ให้นักเรียนคิดคำมาคนละ 1 คำโดยคำๆ นั้น
 -  ต้องมีพยางค์เดียว
 -  มี  ก ไก่ กับ ล ลิง อยู่ติดกัน  (กล)
 -  ครูชี้แจงว่า  ถ้าคำที่นักเรียนคิดมีเพียงคำเดียวในห้อง (ไม่ซ้ำกับเพื่อนคนอื่น) จะได้ผ่านเข้ารอบไปชิงรางวัลท้ายคาบ  แต่ถ้าคำที่นักเรียนคิดซ้ำกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งในห้องก็จะตกรอบทันที
 -  ถ้านักเรียนสะกดคำผิดก็จะตกรอบเช่นกัน
 -  ต้องเป็นคำที่มีความหมาย  (มีในพจนานุกรม)

  3.  นักเรียนเขียนคำที่ตนเองคิดลงในกระดาษคนละ 1 คำ โดยนักเรียนต้องพยายามคิดให้แตกต่างจากเพื่อนคนอื่น  เช่น  กลม  เกลี้ยง  กลาก  เกลื้อน  กลิ้ง ฯลฯ  จากนั้นนักเรียนเขียนชื่อตนเองลงในฉลากด้วย  แล้วส่งฉลากให้กับครู

  4.  ครูอ่านคำที่นักเรียนคิดทีละคำ (ทีละคน) ครูผู้ช่วยอีกคนหนึ่งเขียนคำที่ครูอ่านลงบนกระดานดำ  นักเรียนทุกคนคอยตรวจสอบว่ามีคำซ้ำกันบ้างหรือไม่?   ถ้าคำใดซ้ำให้ขีดฆ่าคำ (บนกระดาน) นั้นแสดงว่านักเรียนที่คิดคำๆนั้นตกรอบหมด (ไม่ว่าจะซ้ำกันกี่คน) ครูจะเอ่ยชื่อนักเรียนที่ตกรอบให้รู้   (ในกรณีที่นักเรียนสะกดคำผิด  ครูจะช่วยบอกคำที่ถูกต้องให้นักเรียนทราบด้วย)

  5.  ครูอ่านคำที่นักเรียนคิดจนหมดห้อง  คำที่ไม่ได้ขีดฆ่าแสดงว่ามีคำเดียวในห้องและนักเรียนที่เป็นคนคิดคำๆ นั้นก็จะได้ผ่านเข้ารอบไปโดยจะนำฉลากกระดาษของนักเรียนที่เข้ารอบแยกใส่โหล หรือกล่องไว้ต่างหาก

  6.  ครูแจกฉลากให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นแล้วเล่นแบบนี้อีกรอบโดยกำหนดโจทย์ใหม่  เช่น  ให้นักเรียนคิดคำมาคนละ 1 คำโดยคำๆ นั้นต้องมีพยางค์เดียวและมี ค ควาย กับ ร เรือ อยู่ติดกัน (คร) กติกาและขั้นตอนต่อไปยังคงเหมือนเดิม

  7.  ครูรวบรวมฉลากกระดาษที่เข้ารอบทั้งหมดไว้ในโหล  โดยนักเรียนคนหนึ่งอาจจะมีฉลากที่เข้ารอบมากกว่า 1 ใบก็ได้ (ในกรณีเล่นหลายรอบ) ครูสุ่มหยิบฉลากขึ้นมาทีละ 1 ใบเพื่อแจกรางวัลให้กับนักเรียนที่โชคดี

  8.  นักเรียนทำใบงาน  โดย ครูแจกกระดาษเปล่าคนละ 1 แผ่นแล้วกำหนดโจทย์ให้นักเรียนคิดคำ เช่น  ให้นักเรียนคิดคำที่มี ป ปลา กับ ล ลิง อยู่ติดกัน (ปล) และมีพยางค์เดียว  ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ครูกำหนด (ประมาณ 10 นาที)  ระหว่างที่นักเรียนทำใบงาน  ครูอาจบอกคำใบ้หรือตัวช่วยในการคิดคำ

หมายเหตุ : คำที่ใช้เล่น นอกจาก  กล, คร , หน แล้วยังมี  พล , หม , หลkrukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 10 :  เกมลุ้นโชคคำศัพท์ (แบบที่ 2)

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
 1.  ฉลากกระดาษขนาดเท่าๆ กันจำนวนมาก
 2.  โหลหรือกล่องใส่ฉลาก
 3.  กระดาษเปล่า
 4.  กลอนปริศนา “ผะหมี” ขึ้นต้นเหมือนกัน (ไม่มีก็ได้)


ขั้นตอน
 1.  อ่านบทกลอนที่เป็นปริศนาที่เรียกว่า “ผะหมี” ใส่นักเรียนทาย  โดยคำตอบในแต่ละวรรคจะขึ้นต้นเหมือนกัน  เป็นการอุ่นเครื่อง

  2.  แจกฉลากกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  จากนั้นครูกำหนดโจทย์ เช่น ให้นักเรียนคิดคำมาคนละ 1 คำโดยคำๆ นั้น
 -  ต้องมี 2 พยางค์
 -  ขึ้นต้นด้วยคำว่า “อา”
 -  ครูชี้แจงว่า  ถ้าคำที่นักเรียนคิดมีเพียงคำเดียวในห้อง (ไม่ซ้ำกับเพื่อนคนอื่น) จะได้ผ่านเข้ารอบไปชิงรางวัลท้ายคาบ  แต่ถ้าคำที่นักเรียนคิดซ้ำกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งในห้องก็จะตกรอบทันที
 -  ถ้านักเรียนสะกดคำผิดก็จะตกรอบเช่นกัน
 -  ต้องเป็นคำที่มีความหมาย  (มีในพจนานุกรม)

 3.  นักเรียนเขียนคำที่ตนเองคิดลงในกระดาษคนละ 1 คำ โดยนักเรียนต้องพยายามคิดให้แตกต่างจากเพื่อนคนอื่น  เช่น  อาทิตย์  อาวุธ  อาเพศ   อาสา ฯลฯ  จากนั้นนักเรียนเขียนชื่อตนเองลงในฉลากด้วย  แล้วส่งฉลากให้กับครู

 4.  ครูอ่านคำที่นักเรียนคิดทีละคำ (ทีละคน) ครูผู้ช่วยอีกคนหนึ่งเขียนคำที่ครูอ่านลงบนกระดานดำ  นักเรียนทุกคนคอยตรวจสอบว่ามีคำซ้ำกันบ้างหรือไม่?   ถ้าคำใดซ้ำให้ขีดฆ่าคำ (บนกระดาน) นั้นแสดงว่านักเรียนที่คิดคำๆนั้นตกรอบหมด (ไม่ว่าจะซ้ำกันกี่คน) ครูจะเอ่ยชื่อนักเรียนที่ตกรอบให้รู้ด้วย   ในกรณีที่นักเรียนสะกดคำผิด  ครูจะช่วยบอกคำที่ถูกต้องให้นักเรียนทราบด้วย

 5.  ครูอ่านคำที่นักเรียนคิดจนหมดห้อง  คำที่ไม่ได้ขีดฆ่าแสดงว่ามีคำเดียวในห้องและนักเรียนที่เป็นคนคิดคำๆ นั้นก็จะได้ผ่านเข้ารอบไปโดยจะนำฉลากกระดาษของนักเรียนที่เข้ารอบแยกใส่โหล หรือกล่องไว้ต่างหาก

6.  ครูแจกฉลากให้นักเรียนคนละ 1 แผ่นแล้วเล่นแบบนี้อีกรอบโดยกำหนดโจทย์ใหม่  เช่น  ให้นักเรียนคิดคำมาคนละ 1 คำโดยคำๆ นั้นต้องมี 2 พยางค์และขึ้นต้นด้วยคำว่า “สะ” กติกาและขั้นตอนต่อไปยังคงเหมือนเดิม

 7.  ครูรวบรวมฉลากกระดาษที่เข้ารอบทั้งหมดไว้ในโหล  โดยนักเรียนคนหนึ่งอาจจะมีฉลากที่เข้ารอบมากกว่า 1 ใบก็ได้ (ในกรณีเล่นหลายรอบ) ครูสุ่มหยิบฉลากขึ้นมาทีละ 1 ใบเพื่อแจกรางวัลให้กับนักเรียนที่โชคดี

 8.  นักเรียนทำใบงาน  โดย ครูแจกกระดาษเปล่าคนละ 1 แผ่นแล้วกำหนดโจทย์ให้นักเรียนคิดคำ เช่น  ให้นักเรียนคิดคำที่ขึ้นต้นด้วย “กำ” และมี 2 พยางค์  ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ครูกำหนด (ประมาณ 10 นาที)  ระหว่างที่นักเรียนทำใบงาน  ครูอ่านคำกลอนปริศนา “ผะหมี” ให้นักเรียนฟังอีก 1 บทเป็นคำใบ้หรือตัวช่วยในการคิดคำโดยคำตอบของบทกลอนในแต่ละวรรคขึ้นต้นด้วย “กำ” เช่นเดียวกัน

หมายเหตุ : คำที่ใช้เล่น นอกจาก  อา, สะ , กำ แล้วยังมี  ประ , ตะ , ระ


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 43 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 310 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 550 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 527 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา