รวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)

krukrub profile image krukrub
กิจกรรมที่ 1 : ครอบครัวคำศัพท์

อุปกรณ์ / สื่อการเรียนรู้
    1. กระดานดำ
    2. ชอล์ก

ขั้นตอน
1.  ครูกำหนดคำมา 2 คำ เป็น “คำพ่อ” กับ “คำแม่”

ตัวอย่างที่ 1 เช่น  คำว่า duck (เป็ด) กับ fish (ปลา) จากนั้นนำอักษรจากทั้งสองคำมารวมกันได้ d u c k f i s h แล้วให้นักเรียนคิดประสมเป็นคำใหม่ให้ได้เป็น “คำลูก” ว่ามีทั้งหมดกี่คำ (กี่คน)
ดังตัวอย่างที่ 1  จะได้เป็นคำว่า  dish (จาน)  kid (เด็ก)  sick (ป่วย)  เป็นต้น

ตัวอย่างที่ 2   เช่น  คำว่า ring (แหวน) กับ book (หนังสือ) จากนั้นนำอักษรจากทั้งสองคำมารวมกันได้ r i n g b o o k แล้วให้นักเรียนคิดประสมเป็นคำใหม่ให้ได้เป็น “คำลูก” ว่ามีทั้งหมดกี่คำ (กี่คน)
ดังตัวอย่างที่ 2  จะได้เป็นคำว่า  king (พระราชา)  ink (น้ำหมึก)  bin (ถังขยะ)  เป็นต้น

2.  ให้นักเรียนทำใบงาน

รวมเกมและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ  (ตอนที่ 1)

ความคิดเห็น
krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 2 : Guess Word (คำอะไรเอ่ย)

กิจกรรมนี้ครูสามารถใช้ในการทบทวนคำศัพท์ที่ยาวๆ หลายตัวอักษร เช่น คำศัพท์ในหมวดอาชีพ  เดือน หรือปรับเปลี่ยนได้ตามระดับของผู้เรียน

ครูเขียนอักษรภาษาอังกฤษขึ้นมา 1 ตัว เช่น  u  จากนั้นๆ ค่อยๆ เติมตัวอักษรไปครั้งละ 1 ตัว อาจจะเติมทางด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้  เช่น  เติม d หลังตัว u  กลายเป็น ud เติมเสร็จแล้วให้นักเรียนลองทายดูว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไร  ถ้ายังไม่มีนักเรียนคนใดทายถูกให้เติมไปเรื่อยๆ ทีละ 1 ตัว  เช่น เติม t ตัว  u  กลายเป็น tud  ถ้ายังไม่มีนักเรียนคนใดทายถูกให้เติมไปอีก 1 ตัว เช่น เติมตัว e หลัง d กลายเป็น tude ดำเนินกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะมีคนทายถูก  (คำตอบคือ student-นักเรียน)

หมายเหตุ : ในกิจกรรมนี้ครูควรเตรียมบัตรคำที่เป็นคำเฉลยของคำที่เล่นเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นตัวยืนยันว่าครูไม่ได้คิดเปลี่ยนใจในขณะที่ค่อยๆ เติมตัวอักษรลงไปทีละตัว

krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 3 : เกม 6 X 6

สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์
1. กระดานไวท์บอร์ดตารางขนาด 6x6 ช่อง  ขนาดใหญ่
2. ปากกาเคมี
หมายเหตุ  :  ใช้การตีเส้นตารางบนกระดานแทนก็ได้

ขั้นตอน
1.  ครูเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษลงบนกระดานไวท์บอร์ดที่เตรียมไว้หรือวาดตารางลงบนกระดานก็ได้อาจจะได้ตารางที่มีลักษณะดังนี้

2.  แบ่งฝ่ายชาย-หญิง  กติกามีอยู่ว่า  ให้นำตัวอักษรในตารางมาประสมกันให้เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายโดยใช้ครั้งละกี่ตัวก็ได้  ผลัดกันเล่นฝ่ายละ 1 คำ เช่น  ฝ่ายชายได้คำว่า  bug  แปลว่า  แมลงปีกแข็ง  ก็ให้ลบตัวอักษร b , u , g  ออกจากตารางแล้วแทนด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของฝ่ายชาย ในที่นี้ขอใช้ เครื่องหมาย O

3.  ฝ่ายหญิงได้คำว่า  mango  แปลว่า  มะม่วง   ก็ให้ลบตัวอักษร m , a , n , g , o  ออกจากตารางแล้วแทนด้วยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของฝ่ายหญิง ในที่นี้ขอใช้ เครื่องหมาย X

4.  ผลัดกันเล่นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถที่จะนำตัวอักษรที่เหลือมาประสมเป็นคำได้อีกถือเป็นอันจบเกม  จากนั้นลองนับดูว่าเครื่องหมายของฝ่ายใดมีมากกว่ากันระหว่าง X กับ O ฝ่ายนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะ

ดาวน์โหลดใบงานคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ
http://www.mediafire.com/?84f8qftw71bdw10


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 4 : ครอบครัวคำศัพท์  ภาค 2

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
  กระดานดำและชอล์ก

หมายเหตุ : ถ้าใช้กระดานแม่เหล็ก , บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ , กระดานเรียงคำศัพท์  จะทำให้ดูมีสีสันและน่าสนใจมากขึ้น


ขั้นตอน
1. เขียนคำว่า  an  ลงบนกระดานดำ  ให้นักเรียนสะกด  อ่าน  แปล

2. แบ่งฝ่ายเป็นชายและหญิง  กำหนดคะแนนดังนี้  คนผู้ชาย 3 คะแนน , กระทะ 5 คะแนน , วางแผน 4 คะแนน , พัดลม 2 คะแนน , รถตู้ 6 คะแนน ฯลฯ

โดยมีกติกาอยู่ว่า  ให้ออกมาเติมตัวอักษรข้างหน้าคำว่า  an  แล้วได้คำที่มีความหมาย  ผลัดกันคนละ 1  คำ  เช่น  ฝ่ายชายเติมตัว p กลายเป็น pan แปลว่า กระทะ (ได้ 5 คะแนน) ฝ่ายหญิงเติมตัว m กลายเป็น man แปลว่า คนผู้ชาย (ได้ 3 คะแนน) เป็นต้น  อาจจะเติมมากกว่า 1 ตัวอักษรก็ได้  เช่น  เติม  pl กลายเป็นคำว่า plan แปลว่า  วางแผน  (ได้ 4 คะแนน) สลับกันเล่น  ถ้าฝ่ายใดเติมถูกต้องจะได้คะแนนตามที่กำหนดจนกว่าจะมีฝ่ายใดเติมไม่ได้หรือจนแต้ม  ถ้าเติมผิดก็ไม่ได้คะแนนเช่นกัน (อาจให้นักเรียนเปิดดิกฯได้เมื่อไม่มีฝ่ายใดเติมได้ถูกต้อง)

3. เฉลย  Word  Family “an”  มีคำว่า  ban   can   fan   Japan   man   pan   plan   ran   scan   tan   than    van

4. คำ / อักษรที่ใช้ในการเล่นคำอื่น เช่น  at , all , ail , eat , ell , ice , ink , it , ill , ight , ain  ฯลฯ

5. จากนั้นอาจจะให้นักเรียนคิด / ค้นหาคำในลักษณะแบบเดียวกันนี้ลงในกระดาษในเวลาที่กำหนด  แข่งกันว่าใครได้มากที่สุดก็ได้


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 5 : ครอบครัวคำศัพท์  ภาค 2

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
1.  เครื่องแบ่งลูกปิงปอง
2.  ตะกร้า 2 ใบ
3.  ลูกปิงปองจำนวน 6 ลูกที่เขียนตัวอักษร  W  H  A  T  E  R  

ขั้นตอน
1.  ครูนำเครื่องแบ่งลูกปิงปองออกมาวางไว้หน้าชั้นเรียน  อธิบายถึงลักษณะรูปร่าง  แล้วทดลองหยอดลูกปิงปองลงในท่อตรงกลาง  ให้นักเรียนสังเกตดูว่าลูกปิงปองออกมาทางท่อด้านไหน  (มีโอกาสออกได้เท่าๆ กันทั้งสองข้าง)

2.  ครูชี้แจงกติกาการเล่นให้นักเรียนฟัง  โดยมีอยู่ว่า  จะแบ่งฝ่ายออกเป็น 2 ฝ่ายชาย-หญิง  แล้วให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนออกมาหยอดลูกปิงปองทั้ง 6 ลูกลงในท่อตรงกลาง แต่ละลูกเขียนตัวอักษร  W H A T E R  เอาไว้

3.  เมื่อตัวแทนแต่ละฝ่ายส่งตัวแทนมาทีละ 1 คนแล้วหยอดตรงท่อกลาง  นักเรียนทุกคนคอยสังเกตดูว่าลูกปิงปองที่ออกมาแต่ละข้างมีจำนวนข้างละกี่ลูกและตัวอักษรอะไรบ้าง (ตรงปลายท่อแต่ละข้างใช้ตะกร้ารองรับ)  ผู้ที่หยอดแล้วทำให้ลูกปิงปองที่ออกมาในแต่ละข้าง สามารถประสมเป็นคำศัพท์ได้จะได้คำละ 1 คะแนน  ตัวอย่างเช่น

   -  นักเรียน ก  หยอดแล้วออกมาดังนี้
  ข้างที่ 1 มีลูกปิงปองตัวอักษร T E W นำมาประสมเป็นคำได้ว่า  WET  แปลว่า  เปียก
  ข้างที่ 2 มีลูกปิงปองตัวอักษร A R H ไม่สามารถนำมาประสมเป็นคำศัพท์ได้
  ดังนั้นนักเรียน ก ได้ 1 คำ  1 คะแนน

  -  นักเรียน ข  หยอดแล้วออกมาดังนี้
  ข้างที่ 1 มีลูกปิงปองตัวอักษร R A W นำมาประสมเป็นคำได้ว่า  WAR  แปลว่า  สงคราม
  ข้างที่ 2 มีลูกปิงปองตัวอักษร T E H นำมาประสมเป็นคำได้ว่า  THE (article)
  ดังนั้นนักเรียน ข ได้ 2 คำ  2 คะแนน

 -  นักเรียน ค  หยอดแล้วออกมาดังนี้
  ข้างที่ 1 มีลูกปิงปองตัวอักษร T W ไม่สามารถนำมาประสมเป็นคำศัพท์ได้
  ข้างที่ 2 มีลูกปิงปองตัวอักษร R A E H นำมาประสมเป็นคำได้ว่า  HEAR แปลว่า  ได้ยิน
  ดังนั้นนักเรียน ค  ได้ 1 คำ  1 คะแนน

  -  นักเรียน ง  หยอดแล้วออกมาดังนี้
  ข้างที่ 1 มีลูกปิงปองตัวอักษร T W R ไม่สามารถนำมาประสมเป็นคำศัพท์ได้
  ข้างที่ 2 มีลูกปิงปองตัวอักษร A E H ไม่สามารถนำมาประสมเป็นคำศัพท์ได้
  ดังนั้นนักเรียน ง  ได้ 0 คำ  0 คะแนน

4.  ผลัดกันหยอดไปเรื่อยๆ ฝ่ายที่ชนะคือ  ฝ่ายที่ได้คะแนนรวมมากกว่า

5.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปถึงคำต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากเกมนี้

6.  นักเรียนทำใบงานเรื่อง  six letters

ต้องการดาวน์โหลดใบงานคลิกลิงค์ข้างล่างจ้ะ
http://www.mediafire.com/?9r6ek7lv7gkaoerkrukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 6 : คำศัพท์กับตัวเลข

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
    1. กระดานดำ
    2. ชอล์ก

ขั้นตอน
1. ครูเขียนบนกระดานโดยกำหนดค่าของอักษรแต่ละตัวดังต่อไปนี้
a=1   b=4   c=3   d=2   e=1  f=4   g=2   h=4   i=1   j=8   k=5   l=1  m=3   n=1   o=1   p=3  q=10   r=1   s=1  t=1   u=1   v=4   w=4   x=8   y=4   z=10

2. ขั้นอุ่นเครื่อง  ครูพูดคำขึ้นมา  1 คำ เช่น  book  ให้นักเรียนหาค่าของคำๆ นี้ซึ่งเท่ากับ 3+1+1+5=10  หลังจากนั้นยกคำขึ้นมาอีก 3-4 คำทำในลักษณะเดียวกันนี้  เช่น hen มีค่า 4+1+1=6  , milk  มีค่า 3+1+1+5=10

3. ครูกำหนดตัวเลขมาจำนวนหนึ่งไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป  เช่น 9 แล้วให้นักเรียนคิดคำที่มีค่ารวมกันแล้วได้เท่ากับ 9 ให้ได้ 1 คำ หรืออาจจะแบ่งฝ่ายออกเป็นชาย-หญิงแล้วแข่งกันคิดก็ได้  คำตอบคือ  way (ทาง)  king (พระราชา)  ox (วัวตัวผู้) เป็นต้น  หรือถ้าครูกำหนดตัวเลข 5 คำตอบคือ door (ประตู) man (คนผู้ชาย) dog (สุนัข)
  

4. ดำเนินกิจกรรมไปในแบบเดิม  โดยกำหนดตัวเลขขึ้นมาใหม่แล้วดูว่าใครคิดคำตอบได้รวดเร็วที่สุด

หมายเหตุ : ครูควรมีคำตอบอยู่ในใจแล้วและถ้านักเรียนคิดไม่ออกควรบอกใบ้กับนักเรียนเกี่ยวกับคำๆนั้น


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 7 : โดมิโน่คำศัพท์

กิจกรรมนี้เป็นการเขียนคำศัพท์ต่อกันไปเรื่อยๆ โดยดูจากตัวอักษรตัวสุดท้ายของคำ

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
    1. กระดานดำ
    2. ชอล์ก

ขั้นตอน
1.  ครูเขียนเส้นชัยเอาไว้อีกฟากหนึ่งของกระดานดำคือทางขวาสุด  ครูเริ่มต้นเขียนคำศัพท์คำแรกเป็นการเริ่มต้นทางด้านซ้ายสุดของกระดานดำ  ยกตัวอย่างเช่น lion (สิงโต)  จากนั้นครูลบ lio ออกให้เหลือแค่ตัว n

2.  แบ่งฝ่ายออกเป็นชาย-หญิงให้ฝ่ายใดก็ได้ออกมาเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว n ต่อจากครู  เช่น  ฝ่ายชายอาจจะเขียนคำว่า nose (จมูก)

3.  ครูลบตัว nos ออกให้เหลือแค่ตัว e จากนั้นให้ฝ่ายหญิงออกมาเติมบ้าง  อาจจะเขียนคำว่า eight (แปด)

4.  ครูลบตัว eigh ออกให้เหลือแค่ตัว t ตัวเดียวแล้วสลับให้ฝ่ายชายออกมาเขียนต่อโดยคำๆนั้นต้องขึ้นต้นด้วยตัว t ดำเนินกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆ เป็นการทบทวนคำศัพท์ไปในตัว  ฝ่ายใดเขียนต่อไม่ได้จะเป็นฝ่ายแพ้  แต่มีกติกาอยู่ข้อหนึ่งคือ ห้ามใช้คำศัพท์ซ้ำกันเมื่อเขียนคำใดไปแล้วจะเขียนคำนั้นอีกเป็นครั้งที่ 2 ไม่ได้ 

5.  ฝ่ายไหนเขียนคำศัพท์แล้วเข้าถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้

krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 8 : Basic  Scrabble

สื่อการเรียนรู้ / อุปกรณ์
1. กระดานแม่เหล็ก
2. บัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z  จำนวน 2 ชุดหรือมากกว่า  (อาจมีสระมากกว่า 2 ชุด)
3. กระดานเรียงคำศัพท์

ขั้นตอน
1. ติดบัตรตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบสุ่มขึ้นมาติดให้เต็มกระดานแม่เหล็ก

2. ให้นักเรียนหยิบบัตรเหล่านี้ขึ้นมาเรียงบนกระดานเรียงคำศัพท์เป็นคำว่าอะไรก็ได้โดยที่กติกามีอยู่ว่า  ตัวอักษรที่ถูกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก  ตัวอักษรจะค่อยๆ หมดไปทีละน้อย  ทุกครั้งที่บัตรตัวอักษรถูกใช้ไปจะมีการนำบัตรตัวอักษรที่ยังไม่ได้ใช้มาติดเพิ่มทดแทนส่วนที่ขาดหายไป  คำศัพท์ที่ถูกเรียงขึ้นมาจะถูกบันทึกลงบนกระดานดำ  โดยมีกติกาอีกข้อหนึ่งว่าคำที่คิดขึ้นจะต้องไม่ซ้ำกัน

3. ผลัดกันเรียงฝ่ายละ 1 คำอาจจะสลับกันชาย – หญิง  บัตรอักษรที่ถูกใช้แล้วจะถูกนำไปไว้อีกที่หนึ่งและม่สามารถนำกลับมาใช้จนกว่าจะจบเกมนั่นคือ ไม่มีฝ่ายใดสามารถเรียงคำศัพท์ได้อีกต่อไป

4. การนับคะแนนอาจจะนับจำนวนตัวที่เรียงได้เช่น  คำว่า  cat  ได้ 3 คะแนนเพราะใช้ 3 ตัวอักษร  หรือ คำว่า bird ได้ 4 คะแนนเพราะใช้ 4 ตัวอักษร  หรืออีกแบบคือการเขียนตัวเลขคะแนนกำกับไว้ที่มุมขวาล่างคล้าย  Scrabble  ของจริงก็สามารถทำได้เช่นกัน  แต่ตัวเลขอาจจะเล็กจนเป็นที่สังเกตได้ยาก


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 9 : Legs - นับขาสัตว์

อุปกรณ์/สื่อการเรียนรู้
    1.  กระดานดำ
    2.  ชอล์ก

ขั้นตอน
1.  ครูเขียนคำบนกระดานดังนี้
.............. zebra  ,  ............... bird  , ............... frog  , ................. duck
(หมายเหตุ : กำหนดได้เองตามความเหมาะสม)

2.  ครูกำหนดจำนวนรวมของขามาให้  จากนั้นครูให้นักเรียนออกมาเติมจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดทีละคน  ถ้ามีมากกว่า 1 ตัวต้องเติม s หลังคำนั้นๆ ด้วย

3.  ตัวอย่างเช่น  ครูกำหนด 26 ขา (จำนวนต้องเป็นเลขคู่เท่านั้น) นักเรียนอาจจะออกมาเติมจำนวนได้ดังนี้
two zebras (8 ขา) ,  four birds (8 ขา) , a frog (4 ขา) , three ducks (6 ขา)  รวมทั้งหมด 26 ขา  

ซึ่งคำตอบที่ได้อาจจะมีหลายแบบเพราะเป็นคำถามปลายเปิด  กิจกรรมนี้ครูซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการจะต้องคอยนับร่วมกับนักเรียนว่าตอนนี้ได้ทั้งหมดกี่ขาแล้วเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดหาจำนวนที่เติมแล้วทำให้มีจำนวนขาลงตัวพอดีกับที่กำหนดไว้ในตอนแรก  โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม


krukrub profile krukrub

กิจกรรมที่ 10 : ลูกเต๋า AEIOU

สื่อ/อุปกรณ์การเรียนรู้
    1. ลูกเต๋าที่แต่ละด้านมีตัว A E I O U อยู่ที่เหลือ 1 ด้านเขียนว่า free  แปลว่าใช้ตัวใดตัวหนึ่งเติมก็ได้
    2. กระดานดำ
    3. ชอล์ก

ขั้นตอน
1. ครูเขียนโจทย์บนกระดานดังนี้
sw_m      c_t       s_ll
j_mp      b_y       s_ng
wr_te      dre_m       r_ad
sl_ep      l_sten      k_ck
w_lk       p_ll        r_n
p_sh      r_de      e_t
dr_ve      dr_w
หมายเหตุ : คำที่นำมาเล่นควรอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันประมาณ 20 คำในแต่ละรอบ

2. นักเรียนออกมาทอยลูกเต๋าทีละ 1 คน ว่าได้ตัวอะไร  เช่น  ถ้าทอยได้ตัว A ก็ให้เขียนตัว A เติมลงไปในช่องว่างเพื่อให้ได้คำที่ถูกต้อง  นักเรียนอาจจะเติมลงไปในคำว่า r_ed  เติมแล้วได้ว่า read  (อ่าน) แล้วถามความหมายจากนักเรียนคนที่มาเติม  หรือถ้าทอยได้ตัว U ก็ให้เขียนตัว U เติมลงไปอาจจะเป็นคำว่า r_n ให้ได้ว่า run (วิ่ง) แล้วถามคำแปลจากนักเรียนที่ออกมาเติม  อาจจะแบ่งฝ่ายชาย-หญิงแล้วผลัดกันทอย-เติมจนครบทุกคำหรือไม่สามารถเติมได้  ถ้านักเรียนทอยได้ด้าน free สามารถเลือกเติมคำใดก็ได้

3. หลังเติมเสร็จให้นับแล้วรวมคะแนนว่าฝ่ายใดเติมได้ถูกต้องมากกว่ากันก็จะเป็นผู้ชนะในกิจกรรมนี้ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 41 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 309 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 550 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 524 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา