**((เปิดสอบ))**กรมธนารักษ์ (17-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557)

Famez profile image Famez
กรมธนารักษ์ ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการ ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การตลาด พนักงานนำชม 
รวม 8 อัตรา รับสมัครด้วยตัวเอง (17-24 ตุลาคม พ.ศ. 2557)[[[ตัวอย่างแนวข้อสอบ]]]
1.กรมธนารักษ์ได้รับการก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่เท่าไร
1.  วันที่   1 กุมภาพันธ์  2467                                     2. วันที่  11  เมษายน  2470
3. วันที่ 23  พฤษภาคม  2476                                     4. วันที่ 31 กรกฎาคม  2482
ตอบ ข้อ 3.
2. กรมธนารักษ์ได้จัดตั้งขึ้นตรงกับรัชสมัยใด
                1. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
                3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว                        4. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิมิพลอดุลยเดช
ตอบ ข้อ 2.
3. ข้อใดไม่ใช่กรมต่าง ๆ ที่มารวมเป็นกรมธนารักษ์
                1. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา                                       2. กรมพระคลังมหาสมบัติ
                3. กรมเงินตรา                                                                      4. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร
ตอบ ข้อ 4. 
4.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อมาตามลำดับจากครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
        1. กรมพระคลัง   กรมคลัง   กรมธนารักษ์                       2. กรมคลัง  กรมพระคลัง  กรมธนารักษ์
        3. กรมพระคลัง   กรมกษาปณ์  กรมธนารักษ์ 4.  กรมคลัง  กรมกษาปณ์  กรมธนารักษ์
ตอบ ข้อ 1.
5.กรมใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเงินในพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเกี่ยวกับพระราชทรัพย์ของบรมวงศ์ และดูแลที่ดินซึ่งมีผู้อุทิศแด่ประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา
1. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา                                       2. กรมพระคลังมหาสมบัติ
                3. กรมเงินตรา                                                                      4. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร
ตอบ ข้อ 1. 
6. กรมใด เดิมชื่อ “กรมเก็บ”
1. กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา                                       2. กรมพระคลังมหาสมบัติ
                3. กรมเงินตรา                                                                      4. กรมกษาปณ์ ธนาบัตร
ตอบ ข้อ 2.
7. ข้อใดไม่ใช่ภารกิจของกรมธนารักษ์
1.ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดทำและนำออกใช้เหรียญกษาปณ์และดำเนินการเกี่ยวกับเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
3. รับ-จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2492
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมาย
ตอบ ข้อ 3. ที่ถูกต้อง คือ รับ-จ่าย ควบคุมเงินคงคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
 
8. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการดำเนินการกำหนราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์
                1.งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ                             2. งานด้านบริหารเงินตรา
                3.งานด้านทรัพย์สินอันค่าของแผ่นดิน           4. งานด้านประเมินราคาพัสดุ
ตอบ ข้อ 4.
9. ผลิตเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจได้ มาตรฐานสากล ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม หมายถึง ข้อใด
                1. ภารกิจของกรมธนารักษณ์                            2. พันธกิจของกรมธนารักษณ์
                3.วิสัยทัศน์ของกรมธนารักษณ์                         4. อำนาจหนาที่ความรับผิดชอบ
ตอบ 2.
10. สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ใด
                1. พ.ศ.  2521                                                        2. พ.ศ. 2522
                3. พ.ศ. 2523                                                         4. พ.ศ. 2524
ตอบ ข้อ 4.
11. กรมธนารักษณ์ สังกัดกระทรวงใด
                1. กระทรวงการคลัง                                           2. กระทรวงมหาดไทย
                3. กระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ                     4.กระทรวงรัฐมนตรี
ตอบ ข้อ 1.
12. กรมที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบในข้อใด
1.    กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม
2.    กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าดำเนินการต่าง ๆ
3.    กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิ
4.    กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เรียกเก็บค่าตรวจสอบสิทธิต่างๆ
ตอบ ข้อ 1.
13. จังหวัดใด กรมที่ดินต้องจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายแปลง
                1.  เชียงราย                           2. นครราชสีมา                    3. อุบลราชธานี                    4. ราชบุรี
ตอบ ข้อ 2.
14. สำนักงานใดเป็นผู้ปฏิบัติในการประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด
                1. สำนักงานกปษาปณ์                        2. สำนักเงินตรา  
                3. สำนักงานกลาง                               4. สำนักงานงบประมาณ
ตอบ ข้อ 3.
15. ฝ่ายใดเป็นผู้จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรายบล็อก ซึ่งใช้อยู่ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
                1. ฝ่ายประธานคณะอนุกรรมการ                     2. ฝ่ายรองประธานคณะอนุกรรมการ
                3. ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ  4. ฝ่ายบริหารคณะอนุกรรมการ
ตอบ ข้อ 3.
16. ประชาชนทั่วไปสามารถขอดูหรือทราบราคาประเมินทุนทรัพย์ได้ ณ ที่ใด
                1. ณ สำนักงานที่ดินท้องที่                                2. ณ ที่ว่าการอำเภอ
                3. ณ สำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบล        4. ณ ที่ว่าการจังหวัด
ตอบ ข้อ 1.
17. กรณีขอให้ออกหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินต้องนำหลักฐานใดไปประกอบคำขอ
                1. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ                        2. บัตรข้าราชการของคนซื้อ
                3. ใบเสียภาษีที่ดิน                                               4. บัตรประชาชนของบิดามารดา
ตอบ ข้อ 1.


**[[เอกสารแนวข้อสอบกรมธนารักษ์ ทุกตำแหน่ง]]**
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
- แนวข้อสอบกรมธนารักษ์
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง(เลือกตำแหน่งที่สอบ)
พนักงานพิมพ์
เจ้าพนักงานธุรการ 
ช่างไฟฟ้า 
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 
เจ้าหน้าที่การตลาด 
พนักงานนำชม


>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ  
โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!
 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ ราคา 999 บาท รวมems


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 088-326-4404 หรือที่  sheetthai99@hotmail.com
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐาน*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetsure.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา