**เปิดสอบแล้วว!!!**สำนักงาน ป.ป.ช (19 ธ.ค.57 - 15 ม.ค 58)

Famez profile image Famez
สำนักงาน ป.ป.ช 
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ
******************
จำนวน 1 ตำแหน่ง 18 อัตรา
เปิดรับสมัครวันที่ 19 ธ.ค.57 - 15 ม.ค 58>>>อ่านรายละเอียดที่นี่ <<<

>>>[[[ กดถูกใจเพื่อรับแนวข้อสอบฟรี!!!! ที่นี่ ]]]<<<

[[[จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานไต่สวน  ปปช. ใหม่ล่าสุด!!!!]]]]
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
- แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเบื้องต้น


>>>>"เลือกตำแหน่งที่สอบได้เลยเพื่อให้ได้แนวข้อสอบ เน้นๆเฉพาะทาง"<<<<

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ สรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ  
โดยรวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่มและแนวข้อสอบจริงพร้อมเฉลย!!!!!
 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ+MP3 พรบ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ราคา 999 บาท รวมems


สนใจสั่งซื้อที่   โทร 088-326-4404 (LINE)
**ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.**
Line ID : fraemmy
QRCode LINE

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 120-2-93695-0 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาสกลนคร  ชื่อบัญชี น.ส.ปิติพร ไชยศรี
*โปรดเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาแจ้ง*ติดตามข่าวสารอัพเดทข่าวสอบ และแนวข้อสอบทางFACEBOOK FANPAGE 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetsure.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบ,หนังสืออ่านสอบ,คู่มือสอบ,ติวสอบ,หาข้อสอบ,เก็งข้อสอบ,ข้อสอบเก่า,แจกข้อสอบ,ข้อสอบลับ,ข่าวการสอบ,เปิดสอบ,
รวมหนังสืออ่านสอบงานราชการ,ศูนย์ข้อสอบไทย ,งานราชการ ,ข้อสอบตำรวจ ,ข้อสอบครู ,แนวข้อสอบ ,ก.พ. ,อบต. ,ครู ,ตำรวจ 
,ธนาคาร ,ธกส. ,รัฐวิสาหกิจ,สพฐ


1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบันแก้ไข 
เพิ่มเติมฉบับใด พ.ศ. ใด 
ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ข. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 
ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
ตอบ ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
2. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
3. “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความถึงบุคคลใด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรี 
ค. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
  “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
  (1) นายกรัฐมนตรี 
  (2) รัฐมนตรี 
  (3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  (4) สมาชิกวุฒิสภา 
  (5) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (1) (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
  (6) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
  (7) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 
  (8) ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
  (9) ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้หรืองบประมาณ 
ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
4. การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่น 
เมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับ 
ตำแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ หมายความถึงข้อใด 
ก. ทุจริตต่อหน้าที่ ข. ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
ค. ร่ำรวยผิดปกติ ง. ทุจริตต่อหน้าที่ 
ตอบ ข. ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
  “ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ”  หมายความว่า การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการ 
ทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก 
บัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับตำแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
หรือหนี้สินลดลงผิดปกติ 
5. หมวด 1 ใน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ 
เรื่องใด 
ก. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ข. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ค. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน 
ง. การไต่สวนข้อเท็จจริง 
ตอบ ก. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
6. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าอะไร 
ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ข. คณะกรรมการ ปปช. 
ค. คณะกรรมการ คปช. ง. คณะกรรมการ คกช. 
ตอบ ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
  มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า 
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก
แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา 
7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
ก. ห้าคน ข. หกคน
ค. เจ็ดคน ง. แปดคน 
ตอบ ง. แปดคน 
  มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า 
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีก
แปดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา 
8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำและยินยอมของผู้ใด
ก. วุฒิสภา ข. รัฐสภา 
ค. คณะรัฐมนตรี ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. วุฒิสภา 
   คำอธิบายดังข้อข้างต้น 
9. ประธานวุฒิสภา จัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนกี่คน 
ก. สิบคน ข. สิบสองคน
ค. สิบสามคน ง. สิบห้าคน 
ตอบ ง. สิบห้าคน 
  มาตรา 7 การสรรหาและการเลือกกรรมการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนสิบห้าคน ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิก 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคละหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน และให้คณะกรรมการ 
สรรหามีหน้าที่สรรหาและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบแปดคนเสนอต่อประธานวุฒิสภา 
โดยต้องเสนอพร้อมความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ 
ทำให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี่ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
10. ข้อใดเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการ 
ก. ประธานศาลฎีกา ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
  คำอธิบายดังข้อข้างต้น 
11. การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาตินั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมด 
เท่าที่มีอยู่ 
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสอง ข. ไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ค. ไมน้อยกว่าสองในห้า ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ตอบ ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
  ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
12. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด 
ก. สามสิบห้าปีบริบูรณ์ ข. สี่สิบปีบริบูรณ์ 
ค. สี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ง. ห้าสิบปีบริบูรณ์ 
ตอบ ค. สี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  มาตรา 9 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
  (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 
  (3) เคยเป็นรัฐมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของ 
รัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือรับราชการหรือเคย 
รับราชการในตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ารองอัยการสูงสุด อธิบดีหรือเทียบเท่าหรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 
ศาสตราจารย์ 
13. กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง 
ก. สองปี ข. สี่ปี 
ค. หกปี ง. เก้าปี 
ตอบ ง. เก้าปี 
  มาตรา 12 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปีนับแต่วันที่ พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง 
และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
14. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง 
ตามข้อใด 
ก. ตาย ข. มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
ค. ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
  มาตรา 13 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตาม มาตรา 12 กรรมการพ้นจากตำแหน่ง
เมื่อ (1) ตาย 
  (2) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
  (3) ลาออก 
  (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 9 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 
  (5) กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 11 
  (6) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 16 
  (7) ต้องคำพิพากษาให้จำคุก 
15. เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งให้เริ่มดำเนินการสรรหาภายในกี่วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง 
ก. ภายในเจ็ดวัน ข. ภายในสิบห้าวัน 
ค. ภายในสามสิบวัน ง. ภายในสี่สิบห้าวัน 
ตอบ ค. ภายในสามสิบวัน 
  มาตรา 14 เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งให้เริ่มดำเนินการตามมาตรา 7 ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา