แนวข้อสอบการรถไฟ รวมข้อสอบนายสถานี บัญชี ฟรี 2558

bananacool01 profile image bananacool01

((ของฟรี!)) แนวข้อสอบการรถไฟ รวมข้อสอบนายสถานี บัญชี ฟรี 2558 แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฟรี

แนวข้อสอบการรถไฟ รวมข้อสอบนายสถานี
แนวข้อสอบการรถไฟ รวมข้อสอบนายสถานี

รวม แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ (นายสถานี) เตรียมสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ทางทีมงานได้นำมาอัพเดทผู้ที่สนใจในวันนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย อาทิประเภทของขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟในประเทศไทย ความรู้เกี่ยวกับตั๋วชนิดต่างๆของการรถไฟ เป็นต้น นอกจากนนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบอื่นๆที่ผู้สมัครสอบกับการรถไฟ ในตำแหน่งพนักงานการเดินรถ (นายสถานี) ต้องรู้!!!!

แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานการเดินรถ (นายสถานี)

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงหนึ่งข้อ
ข้อที่ 1. ข้อใดจัดเป็นขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่แยกตามชนิดและการให้บริการ ?

ก. Special Express
ข. Excursion
ค. Rural Commuter
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2. ขบวนรถด่วน (Express) คือขบวนรถที่ให้บริการตามข้อใด ?
ก. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกล หยุดสถานีที่สำคัญ ๆ เท่านั้น
ข. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 2 และ ชั้น 3
ค. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้น
ง. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ข้อที่ 3. ค่าธรรมเนียมขบวนรถด่วน (Express) คือเท่าไหร่ ?
ก. คนละ 150 บาท
ข. คนละ 190 บาท
ค. คนละ 200 บาท
ง. คนละ 250 บาท

ข้อที่ 4. ขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้นคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ (Inter City)
ง. ขบวนรถรวม (Mixed)

ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ใช่เส้นทางที่จัดบริการของรถไฟขบวนรถท่องเที่ยว (Excursion) ?
ก. กรุงเทพ - สวนสนประดิพัทธ์ (หัวหิน) - กรุงเทพ
ข. กรุงเทพ - น้ำตก (กาญจนบุรี) - กรุงเทพ
ค. กรุงเทพ - อยุธยา - กรุงเทพ
ง. กรุงเทพ - ลำพูน - กรุงเทพ

ข้อที่ 6. ขบวนรถชานเมือง (Bangkok Commuter) คือขบวนรถที่ให้บริการตามข้อใด ?
ก. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ข. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อรับ/ส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองใหญ่ๆ จะหยุดเฉพาะสถานีสำคัญๆ เท่านั้น
ค. เป็นขบวนรถที่จัดเดินเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รัศมีไม่เกิน 150 กม.
ง. เป็นขบวนรถที่จัดเดินระยะทางไกลหยุดเกือบทุกสถานี รถพ่วงส่วนใหญ่จะเป็นรถนั่งชั้น 2 และ ชั้น 3

ข้อที่ 7. ขบวนรถที่มีรถสินค้าพ่วงไปด้วยเพื่อรับส่งสินค้าคือขบวนรถตามข้อใด ?
ก. ขบวนรถรวม (Mixed)
ข. ขบวนรถธรรมดา (Ordinary)
ค. ขบวนรถท้องถิ่น (Rural Commuter)
ง. ขบวนรถเร็ว (Rapid)

ข้อที่ 8. ทางรถไฟสายเหนือเริ่มต้นจากสถานีชุมทางตามข้อใด ?
ก. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางบ้านภาชี แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ข. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางแก่งคอย แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ค. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางถนนจิระ แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ
ง. เริ่มแยกจากสถานีชุมทางคลองสิบเก้า แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ

ข้อที่ 9. จังหวัดใดที่ทางรถไฟสายเหนือไม่วิ่งผ่าน ?
ก. จังหวัดลพบุรี
ข. จังหวัดนครสวรรค์
ค. จังหวัดเชียงราย
ง. จังหวัดลำปาง

ข้อที่ 10. ทางรถไฟสายตะวันออกวิ่งผ่านจังหวัดใดบ้าง ?
ก. จังหวัดปราจีนบุรี
ข. จังหวัดชลบุรี
ค. จังหวัดฉะเชิงเทรา
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. ทางรถไฟสายใต้สถานีชุมทางเขาชุมทอง มีเส้นทางแยกไปสุดสายที่สถานีใด ?
ก. สถานีนครศรีธรรมราช
ข. สถานีชุมทางหาดใหญ่
ค. สถานีปาดังเบซาร์
ง. สถานีบัตเตอร์เวิรธ์ (ปีนัง)

ข้อที่ 12. หากต้องการจองตั๋วรถไฟผ่านทางโทรศัพท์ ต้องจองที่หมายเลขใด ?
ก. 1112
ข. 191
ค. 1669
ง. 1690

ข้อที่ 13. ตั๋วชนิดใดของการรถไฟฯ ที่จำหน่ายแล้วไม่รับคืนค่าตั๋วโดยสาร ?
ก. ตั๋วรายบุคคล
ข. ตั๋วหมู่คณะทุกชั้นทุกประเภท
ค. ตั๋วหมู่คณะไป-กลับ ลดราคาประเภทนักเรียน (รวมทั้งนิสิต นักศึกษา)
ง. ตั๋วนำเที่ยว

ข้อที่ 14. การติดต่อขอซื้อตั๋วพิเศษ Rail Pass ของการรถไฟฯ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อใด ?
ก. ต้องมีหนังสือเดินทางแสดง
ข. ตั๋วพิเศษเด็กจะต้องมีอายุ ระหว่าง 06 - 18 ปี โดยไม่คิดส่วนสูง
ค. สามารถใช้ตั๋วได้ภายในกำหนด 10 วัน นับแต่วันถัดจากวันตั้งต้นเดินทางเป็นวันที่หนึ่ง และสิ้นสุดไม่เกินเวลา 24.00 น.ของวันที่สิบ
ง. ไม่สามารถใช้เดินทางได้ทุกขบวน

ข้อที่ 15. ตั๋วสัมภาระของของการรถไฟฯ มีอยู่กีประเภท ?
ก. 2 ประเภท
ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท
ง. 5 ประเภท

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ต่อ >>>>
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมสอบในปี 2558 ชุดที่ 4 คลิก!!!

หมายเหตุ : แนวข้อสอบทั้งหมดนี้ เป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ jobparttimes.com ไม่อนุญาตให้นำออก คัดลอก แก้ไข ดัดแปลงทั้งหมด หรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์ มิฉะนั้น จะมีความผิดตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ความคิดเห็น