23 สถาบันการเงินผ่อนชำระหนี้ (2 ปี)..(*มีรายละเอียด)

guest profile image guest

ตามที่ นายรณดล นุ่นนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่า จากการติดตามสถานการ์ต่างๆ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ 2019 (CDVID - 19) มีแนวโน้มลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกลว้างต่อธุรกิจและประชาชนทั่วไป

ดังนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยการกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2564 ร่วมกับสถาบันทางการเงิน 23 สถาบัน เพื่อให้สถาบันการเงินช่วยเหลือสภาพคล่องและปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้อย่งทั่วถึงและทันท่วงที รวมทั้งการรายงานข้อมูลบัตรเครดิตของลูกหนี้เพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

จากมาตราการดังกล่าว จะส่งผลให้ลูกหนี้ที่มีศักยภาพสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้ทันท่วงที

​ธ.กรุงเทพ

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • สินเชื่อเดิมที่มีกับธนาคาร พักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ให้สินเชื่อเพิ่ม
  • ลูกหนี้ SMEs สนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติมตามโครงการ 'สินเชื่อบัวหลวง SME บรรเทาทุกข์จากภาวะเศรษฐกิจ' เพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการที่ธุรกิจได้รับผลกระทบ วงเงินต่อรายสูงสุด 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี หรือพิจารณาผ่อนผันตามความเหมาะสมแต่ละกรณี
  • สำหรับลูกหนี้รายใหญ่พิจารณาสินเชื่อเพิ่มตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย (สินเชื่อบัตรเครดิต)

 • ผ่อนผันลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติร้อยละ 50
 • ผ่อนผันลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกินร้อยละ 10
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ
 • ผ่อนผันให้ไม่ต้องผ่อนชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี

สินเชื่อรายย่อยอื่นๆ (สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อบุคคล)

 • ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ผ่อนผันให้ปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40%ไม่เกิน 24 เดือน
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้ระยะเวลาหนึ่ง
 • ผ่อนผันยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ

>>อ่านรายละเอียด ​
เบอร์ติดต่อสอบถาม 1333 หรือ 0-2645-5555

เบอร์ติดต่ออสอบถามส่วนการบริการสมาชิกบัตร 0-2638-4000

​ธ.กสิกรไทย

ลูกค้าธุรกิจ

 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู้) : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • วงเงินหมุนเวียน (ประเภทตั๋ว) : ขยายตั๋วครั้งละไม่เกิน 3 เดือน

 • สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

ลูกค้ารายย่อย

 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และ สินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล : ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% ระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาการผ่อนสูงสุด 6 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี

เบอร์ติดต่อ K-Contact Center 0 2888 8888

​ธ.ไทยพาณิชย์

ลูกค้าธุรกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าธุรกิจด้วยการ

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน
 • ขยายระยะเวลาวงเงินหมุนเวียน (P/N, T/R, P/C สูงสุด 6 เดือน

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจให้กับลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อยด้วยการ

 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ : พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
 • สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล : พักชำระยอดขั้นต่ำสูงสุด 6 เดือน

หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ
• ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
• สาขาทั่วประเทศ
• Call Center 0 2777 7777

ธ.กรุงไทย

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้นตามระดับผลกระทบ ทั้งนี้ไม่เกิน 12 เดือน

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

 • สำหรับลูกค้ารายที่ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อเดิม สามารถขยายระยะเวลาค้ำประกันออกไปได้อีก 5 ปี โดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และเป็นไปตามเกณฑ์ของ บสย.

>>อ่านรายละเอียด

เบอร์ติดต่อสอบถาม
Krungthai Call Center
0 2111 1111

​ธ.กรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน 
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน
 • ลดดอกเบี้ยสูงสุด 2% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน 

มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประกอบด้วย

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด
ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)
ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด 
ลูกค้าสินเชื่อเพื่อธุรกิจ      

วงเงินสินเชื่อไม่หมุนเวียน

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด / ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน
 • ลออัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 2% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน / ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด
  ยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ 

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน

 •  ขยายวันครบกำหนดชำระครั้งละไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับวงเงินระยะสั้นเป็นระยะยาวสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยที่ภาระหนี้ระยะยาวใหม่ต้องไม่เกินกว่าภาระหนี้เดิม
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดยกเว้นค่าธรรมเนียมพิธีการสินเชื่อ 

​>>อ่านรายละเอียด

ลูกค้าสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ Krungsri Call Center 1572 และสาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ

ธ.ยูโอบี

ลูกหนี้ธุรกิจ

 • พักชำระหนี้เงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน 
ลูกหนี้รายย่อย
 • ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำของสินเชื่อบัตรเครดิต

>>อ่านรายละเอียด

เบอร์ติดต่อสอบถาม
​0 2285 1555

ธ.ทิสโก้

ลูกหนี้ธุรกิจ

- พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี

ลูกหนี้รายย่อย

- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

- ลดค่าธรรมเนียม

เบอร์ติดต่อสอบถาม
0 2080 6000
หรือ 0 2633 6000

​ธ.ธนชาต

​ลูกหนี้รายย่อย 

 • สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต DRIVE : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้

 • สินเชื่อเล่มแลกเงิน : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 60 วัน

 • สินเชื่อบ้านธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

 • สินเชื่อบุคคลธนชาต : พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

 • บัตรเครดิตธนชาต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

 • บัตรกดเงินสด Flash Plus ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 1% หรือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

ลูกค้าธุรกิจ

 • สินเชื่อ SMEs รายย่อย
  - Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
  - O/D ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาเดิม ระยะเวลา 3 เดือน
 • สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่
  - Term loan : พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน หรือ ขยายเวลาเงินกู้สูงสุด 6 เดือน
  - Short term loan (Working Capital & Trade Finance): ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

>>อ่านรายละเอียด
​เบอร์ติดต่อสอบถาม 1770

​ธ.ทหารไทย

​ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อบ้าน: พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • สินเชื่อบัตรเครดิต: ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกค้าโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป
 • สินเชื่อบุคคล:
  - พักชำระหนี้ (เงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
  - ขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้นอีก 3 เดือน หรือ จนกว่าจะชำระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ครบถ้วน
 • บัตรกดเงินสด: ยกเว้นการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 รอบบัญชี ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 ลูกค้ากลับมาชำระหนี้ตามปกติ

ลูกหนี้ธุรกิจ

สินเชื่อลูกค้า SME

 • พักชำระหนี้เงินต้นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (6-month grace period) และขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 6 เดือน
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.50% จากสัญญาสินเชื่อปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

 • กรณีมีวงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) ขอพักชำระเงินต้นได้สูงสุด 6 เดือนและขอขยายเวลาการผ่อนชำระออกไปได้อีก 6 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 12 เดือน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร)
 • กรณีมีวงเงินกู้ระยะสั้น ODB, O/D, RPN ธนาคารขยายเวลาชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • กรณีมีวงเงินกู้ Trade Finance ธนาคารขยายเวลาพักชำระเงินให้ 3 เดือน สูงสุดได้ 2 ครั้ง รวม 6 เดือน
 • กรณีมีวงเงินกู้ LC: Letter of Credit ที่ครบกำหนดชำระเงิน สามารถแปลงวงเงิน LC เป็นวงเงิน TR ได้ โดยมีอายุวงเงิน TR ไม่เกิน 6 เดือน

ระยะเวลาโครงการ: 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
 • ประกอบธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านค้าปลีกสำหรับนักท่องเที่ยว,ธุรกิจผลิตภัณฑ์การเกษตร, ธุรกิจการขนส่ง, ธุรกิจเช่ารถ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

>>อ่านรายละเอียด

ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ:ธนาคาร ทีเอ็มบี ทุกสาขา หรือ TMB Contact Center 1558

ช่องทางการขอเข้าร่วมโครงการ:
ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB
TMB Corporate Call Center 0 2643 7000

ธ.เกียรตินาคิน

​ลูกหนี้ธุรกิจ  (ธุรกิจอพาร์ตเมนต์โรงแรม)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 18 เดือน 

ลูกหนี้รายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ส่วนลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้ 

>>อ่านรายละเอียด
เบอร์ติดต่อสอบถาม
0 2165 5555

ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

สำหรับลูกค้าองค์กรระดับใหญ่ ธนาคารจะพิจารณามาตรการการให้ความช่วยเหลือตามระดับผลกระทบเป็นรายกรณี ดังนี้

 • พักชำระหนี้เงินต้น และ/หรือปรับลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน
 • ผ่อนปรนเงื่อนไขสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเป็นระยะเวลาสูงสุด 6 เดือน

>>อ่านรายละเอียด

​โทร. : 0 2724 4000

ธ.ไอซีบีซี (ไทย)

 • ผ่อนปรนการชำระหนี้เงินต้นชั่วคราวเป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบุคคลธรรมดา*
 • เพิ่มวงเงินสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ*
 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ*

หมายเหตุ *ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคารเป็นรายกรณี

>>อ่านรายละเอียด

โทร. : ​0 2629 5588

ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

​ลูกหนี้ธุรกิจ 

 • ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และ ขยายระยะเวลาเงินกู้ เพื่อให้ภาระการผ่อนชำระลดลงหลังหมดช่วงปลอดเงินต้น
 • สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม
 • ช่วยเหลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

>>อ่านรายละเอียด
โทร. : 0 2359 0000
หรือ 1327

ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ลูกหนี้ไมโคร / นาโนไฟแนซ์ / ไมโคร SMEs / บุุคคล ทุกผลิตภัณฑ์

1. ลดการผ่อนชำระหนี้

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน จากนั้นขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 24 เดือน
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 24 เดือน(สามารถลดชำระค่างวด หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือ เงินต้นได้) 

2. เสริมสภาพคล่ิอง

 • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 2 แสน - 30 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 ปี
 • ระยะเวลารับสมัครสินเชื่อ 1 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

3. ลดค่าธรรมเนียมตีโอนทรัพย์ชำระหนี้ที่กรมที่ดินเหลือ 0.01%

ช่องทางการติดต่อ

1.      โครงการความช่วยเหลือ โทร 0 2203 6500

กด 1 สินเชื่อไมโครเอสเอ็มอี/ สินเชื่อบุคคล (ทุกผลิตภัณฑ์)

กด 2 สินเชื่อนาโนและไมโครไฟแนนซ์ (ทุกผลิตภัณฑ์)

2.      Call Center โทร 0 2697 5454

3.      สาขา สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย และสำนักงานนาโนเครดิต ของธนาคารทุกแห่ง

ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย)

มาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อย

 • ผ่อนปรนการผ่อนชำระค่างวดชั่วคราว
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้

มาตรสำหรับลูกค้าธุรกิจ

 • กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

>>อ่านรายละเอียด

โทร. : 02-626-7777

ธ.ออมสิน

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

 • ให้สินเชื่อเพิ่มวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ผ่อนชำระคืนสูงสุด 5 ปี และปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก แก่ผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ พนักงานลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ยื่นคำขอได้ภายใน 30 กันยายน 2563
 • ลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 20% ของดอกเบี้ยจ่าย ระยะเวลา 1 ปี พักเงินต้นไม่เกิน 2 ปี และขยายเวลาชำระหนี้ ยื่นคำขอได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

>>อ่านรายละเอียด
โทร. 1115​

ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

​มาตรการช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

 • เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ขยายเวลาชำระหนี้เดิมออกไป 2 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 • โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง
  ปี 2563 วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งสามารถกู้
  เพื่อลงทุนได้รายละไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 0%
  ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR-2% (ปัจจุบัน MRR= 6.875%)
  กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี สนับสนุนสินเชื่อตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

   มาตราการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 • ครอบคลุมลูกหนี้เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการและสถาบัน 
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก 
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 
 • ให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือค่าใช้จ่ายประกอบอาชีพ

>>อ่านรายละเอียด

โทร. 0 2555 0555

ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

​มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 • ลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ปรับลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน
 • ยื่นคำขอได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563

​  มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการปิด-เลิกจ้างงาน

 • ลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เลิก/ปิดกิจการ และเลิกจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง
  หรือเลิกจ้างพนักงานหรือลูกจ้างเป็นการชั่วคราว รวมถึงลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบต่อรายได้จากการทำงานจากภาวะเศรษฐกิจ
 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 2.50% ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน
 • ยื่นคำขอไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563

>>อ่านรายละเอียด 1
>>อ่านรายละเอียด 2

​โทร ​0 2645 9000

ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

มาตรการลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

ด้านสินเชื่อ

 • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน รวมทั้งขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน (รวมอายุตั๋วเดิมไม่เกิน 360 วัน)
 • ขยายระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดได้สูงสุด 5 ปี สำหรับลูกค้าที่มีการค้ำประกันสินเชื่อโดย บสย. PGS ระยะที่ 5-7 โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2563

ด้านรับประกันการส่งออก

 • ขยายเทอมการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าประกันการส่งออก ที่มีการส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศจีน โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันเพิ่ม กรณีขยายเทอมไม่เกิน 180 วัน (หากขยายเกิน 180 วันแต่ไม่เกิน 270 วัน จะเรียกเก็บเบี้ยประกันเพียง 50%)
 • เพิ่มความคุ้มครองให้กับการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่ายในกรณีที่ผู้ซื้อในประเทศจีนไม่รับมอบสินค้าเป็นกรณีพิเศษ ในอัตรา 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินรับประกัน
 • ลดระยะเวลาการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน
 • ระยะเวลาให้บริการ 4 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ด้านสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ระยะยาวเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือเพื่อต่อเติมปรับปรุงโรงงาน วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี หลักประกันขั้นต่ำ 40% สำหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ใช้ บสย. ค้ำประกันได้ (โครงการ PGS 8) อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.00% ระยะเวลาให้บริการ 31 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

>>อ่านรายละเอียด 1

>>อ่านรายละเอียด 2

​โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 4120-4

​ธ.พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

มาตรการด่วนช่วยเหลือ SMEs ไทยจากผลกระทบไวรัสโคโรนา

 • พักชำระหนี้เงินต้นเฉพาะบัญชีสินเชื่อระยะยาวสูงสุด 12 เดือน และให้ลูกหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจ และขยายระยะเวลาค้ำประกันสำหรับลูกหนี้ที่มี บสย. ค้ำประกันโครงการ PGS5 - PGS7 ออกไปอีก 5 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • ให้สินเชื่อใหม่เพื่อเสริมสภาพคล่องคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นิติบุคคล 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรก วงเงิน 1.0 ลบ. ต่อราย และบุคคลธรรมดา 5 % ต่อปีใน 3ปีแรก วงเงิน 0.5 ลบ. ต่อราย ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 7 ปี

>>อ่านรายละเอียด
โทร. : 1357

​ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรนานสูงสุด 12 เดือน (ทั้งนี้ ไม่เกินเดือนธันวาคม 2563)
 • ยื่นคำขอไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

>>อ่านรายละเอียด
โทร. : 1302

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

มาตรการพักการชำระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อเป็นระยะเวลา 12 เดือน
สำหรับลูกค้า SMEs เดิม ของ บสย. ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ได้แก่ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นลูกค้า บสย. ที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563

มาตรการขยายระยะเวลาการค้ำประกันโครงการค้ำประกัน PGS 5-7 
ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนานสูงสุด 5 ปี และไม่คิดค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาต่อขยาย

มาตรการ "ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย" 
สำหรับลูกค้า SMEs ที่ต้องการสินเชือ่ใหม่และได้รับการผ่อนปรับเงื่อนไขชำระหนี้

 • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 2 ปี
 • วงเงินค้ำประกันสูงสุด 30 ลบ.ต่อราย
 • สินเชื่อใหม่ได้รับการค้ำประกันความเสียหาย เพิ่มขึ้นเป็น 40% ของสถาบันการเงิน

>>อ่านรายละเอียด 1

>>อ่านรายละเอียด 2

>>อ่านรายละเอียด 3

LINE : @doctor.tcg

โทร. : 0 2890 9999

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

มาตรการที่ 1 : ปรับลดดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม - สิงหาคม 2563

มาตรการที่ 2 : ปรับลดค่างวดร้อยละ 50 ของค่างวดที่กำหนดไว้เดิม เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม - สิงหาคม 2563

มาตรการที่ 3 : พักชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่มีนาคม - สิงหาคม 2563

ยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณเนื้อหา และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่: ธนาคารแห่งประเทศไทย >> https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/FI_Support.aspx
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
5 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา