DITP จัดเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” ดันผู้ประกอบการไทยแข่งขันตลาดโลก

guest profile image guest

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ    จัดงานเสวนา “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” ให้ความรู้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันในเวทีโลก โดยมีนายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Auditorium สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระบบโลจิสติกส์เป็นข้อต่อที่สำคัญของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน ทั้งการค้าในรูปแบบปกติและการค้าออนไลน์ ดังนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดการประกวดรางวัล ELMA 2020 ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

“ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดฯ จะได้รับการประเมินและได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาดและด้านโลจิสติกส์ระดับท็อปทำให้ทราบถึงจุดแข็ง - จุดอ่อน เพื่อนำไปพัฒนาระบบบริหารและจัดการในองค์กร ลดต้นทุนการผลิต ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในทุกองค์กร ในฐานะของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับรางวัล ELMA ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านงานแสดงสินค้าที่กรมฯ   จัดขึ้นในหลายประเทศ ช่วยให้คู่ค้าทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย”   นายวิทยากร กล่าว

ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “ยกระดับโลจิสติกส์ไทยด้วยรางวัล ELMA” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณี ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.ชุมพล สายเชื้อ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และนายทรรศนรรจ์ เตียวตรานนท์ อนุกรรมการด้านการขนส่งทางถนนและรางภายใต้คณะกรรมการยุทธ์ศาสตร์ Logistics and Supply Chain สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถึงได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ELMA ในปีที่ผ่านๆ มา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ “Success Stories ชีวิตความสำเร็จหลัง ELMA” ให้กับผู้สนใจภายในงานอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม ELMA Clinic ณ ห้องสัมมนา 2 เพื่อให้คำปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสมัครประกวดรางวัล ELMA 2020 โดยการประกวดฯ จะแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services), 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services), 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services) และ 4. สาขาผู้ให้บริการ   โลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL) และผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขา  จะได้รับการเสนอชื่อพิจารณาเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award 2020 หรือ PM Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Trade Logistics)

สำหรับโครงการประกวดรางวัล ELMA 2020 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤษภาคม 2563 ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-138-8156-7 ต่อ 103   Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
guest Icon เลือกใช้ ถังเก็บน้ำ แบบไหนดี อ่าน 171 10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา