จัดงานพิธีสงฆ์ งานทำบุญ เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดเลี้ยง จัดบุฟเฟ่ต์

testthai1 profile image testthai1

รับจัดพิธีสงฆ์
เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่

                   ติดต่อปรึกษาเรา


บุญพิธี คือ พิธีทำบุญ หมายถึง พิธีทำบุญเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัว มี ๒ ประเภท คือ
๑.ทำบุญงานมงคล
๒.ทำบุญงานอวมงคล
บุญพิธีทั้ง ๒ ประเภทนี้ นิยมมีการนิมนต์พระให้สวดพระพุทธมนต์, เจริญพระพุทธมนต์ เลี้ยงพระและถวายไทยธรรม เพราะฉะนั้นจึงมีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเป็น ๒ ฝ่าย คือ
๑.ผู้ทำบุญ เรียกว่า เจ้าภาพ ซึ่งหมายถึง ผู้ที่จะทำบุญ, หรือผู้ทำบุญ, เป็นฝ่ายให้
๒.ผู้ประกอบพิธีกรรม หรือเรียกว่า ฝ่ายภิกษุสงฆ์ เป็นฝ่ายรับ จึงต้องมีระเบียบพิธีตามสมควรแก่ประเภทนั้น ๆ ดังต่อไปนี้
๑.ทำบุญงานมงคล
ทำบุญงานมงคล หมายถึง การทำบุญเพื่อความเจริญโดยปรารภเหตุที่ดี ไม่เป็นมูลเหตุมาจากสิ่งชั่วร้าย งานทำบุญงานมงคล เช่น งานทำบุญวันเกิด งานทำบุญเลี้ยงพระ งานมงคลสมรส งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ระเบียบพิธี ฝ่ายทากทายิกา หรือฝ่ายเจ้าภาพ กิจที่ควรทำก่อน เบื้องต้นต้องตระเตรียมกิจการต่าง ๆ ที่ควรทำก่อน ดังนี้
๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
๔.วงด้ายสายสิญจน์
๕.อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา
๖.ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์
๗.เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ
๘.ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ ( ตั้งแต่อันดับที่ ๑ – ๘ นี้ สนามหลวง พ.ศ.๒๕๑๖เรียกว่า กิจที่ควรทำก่อน ซึ่งจะต้องตระเตรียม)
๙.ตระเตรียมวัตถุไทยธรรมและอาคารคาวหวานที่สมควรเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ เมื่อพระสงฆ์ที่เจ้าภาพได้อาราธนานิมนต์ไว้มาถึงสถานที่จัดงานไว้ตามเวลาที่กำหนดแล้ว
ฝ่ายเจ้าภาพจะต้องปฏิบัติกรณียกิจ คือ
๑.คอยล้างเท้าพระสงฆ์และเช็ดด้วย
๒.ประเคนเครื่องรับรองที่จดเตรียมไว้
๓.เมื่อได้เวลาแล้ว จุดธูปเทียนที่โต๊ะบูชา บูชาพระแล้วกราบนมัสการ ๓ ครั้ง
๔.อาราธนาศีล และรับศีล
๕.ต่อจากรับศีลก็อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี
๖.นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้วถวายน้ำร้อยหรือเครื่องดื่มอันสมควรแก่สมณะแล้วแต่จะจัด อนึ่ง ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยมีการเจริญพระพุทธมนต์กับฉัน (งานวันเดียว) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

 

 

ในเบื้องต้นจะต้องตระเตรียมกิจการต่าง ๆ ที่ควรทำก่อนดังนี้
๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี
๔.วงด้ายสายสิญจน์
๕.ต่อจากรับศีลก็อาราธนาพระปริตร เสร็จแล้วไหว้หรือกราบแล้วแต่กรณี
๖.นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อจบแล้ว เตรียมยกภัตตาหารมาตั้งไว้ พร้อมแล้วประเคนให้พระฉันได้ทันที สุดท้ายพิธี เมื่อพระภิกษุสงฆ์ฉันอิ่มแล้ว ก็ถวายไทยธรรม ต่อจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา พอพระว่าบท ยถา ให้เริ่มกรวดน้ำให้เสร็จก่อนจบบทว่า ยถา และเมื่อพระสงฆ์รับว่า สัพพีติโย. พร้อมกัน พึงประนมมือรับพรตลอดจนจบ แล้วส่งพระกลับ เป็นเสร็จพิธี

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
อธิบายระเบียบพิธี

๑.อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ นิยมจำนวนคี่ คือ ๕ – ๗ – ๙ รูป, ส่วนงานแต่งงานนิยมจำนวนคู่ คือ ๘ รูป, พิธีหลวงนิยมนิมนต์จำนวนคู่ คือ ๑๐ รูป เป็นต้น
๒.ตระเตียมที่ตั้งพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชา ควรใช้โต๊ะหมู่ ๕ – ๗ – ๙ ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้โต๊ะอื่นที่สมควรก็ได้ ควรปูผ้าขาว หรือผ้าสีที่สะอาดยังไม่เคยใช้เลยเป็นดีที่สุด อย่าเอาผ้าที่นุ่งห่มหรือมช้แล้วปูโต๊ะเป็นอันขาด, ของบนโต๊ะบูชามี

 

 

พระพุทธรูป ๑, กระถางธูป ๑, เชิงเทียน ๒, แจกันดอกไม้สด ๒, จเพิ่มอะไรที่สมควรให้มากกว่านี้ก็ได้,
การตั้งพระพุทธรูปควรตั้งให้อยู่ทางขวามือของพระสงฆ์ หันพระพักตร์ไปทางทิศเดียวกันกับพระสงฆ์ แต่ถ้าสถานที่ไม่อำนวย ก็จัดตามความเหมาะสม
๓.ตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี สถานที่ต้องให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม เป็นสิริมงคล
๔.วงด้ายสายสิญจน์ สิญจน์ แปลว่า รดน้ำ สายสิญจน์คือ สายด้ายดิบ จับให้เป็น ๓ เส้นแล้วจับอีกครั้งให้เป็น ๙ เส้น ,การวงด้ายสายสิญจน์ ควรโยงมาจากฐานพระพุทธรูป วนขวารอบฐานพระพุทธรูป โยงมาที่บาตรหรือภาชนะน้ำมนต์ วนขวาที่ภาชนะน้ำมนต์ วางไว้บนพาน ตั้งใกล้อาสนะพระเถระผู้เป็นประธานในพิธี และไม่ควรข้ามด้ายสายสิญจน์
๕.อัญเชิญพระพุทธรูปมาตั้งบนที่บูชา ควรสรงน้ำพระพุทธรูปให้หมดฝุ่นมลทินที่อาจติดอยู่ เสร็จแล้วก็อัญเชิญขึ้นตั้งประดิษฐานบนที่บูชาที่เตรียมไว้ แล้วกราบ ๓ ครั้ง
๖.ปูลาดอาสนะสำหรับพระสงฆ์ จะยกพื้นให้สูงขึ้นขนาดเก้าอี้หรือไม่ยกพื้นเพียงแต่ปูเสื่อ ปูผ้าขาว แล้วปูผ้านิสีทนะ (ผ้ารองนั่งสำหรับพระ) แล้วแต่ความเหมาะสม, ต้องให้ที่พระนั่งสูงกว่าที่นั่งของคฤหัสถ์ ถ้าเสมอกันต้องแยก อย่าให้ติดกัน
๗.เตรียมเครื่องรับรองพระสงฆ์ตามสมควรแก่ฐานะ คือ หมาก พลู บุหรี่ น้ำเย็น น้ำร้อน และกระโถน วางไว้ด้านขวามือของพระทุกรูป (พานหมาก พลู บุหรี่ กระโถน วางระหว่างกลางพระ ๒ รู) ต่อ ๑ ชุดก็ได้) การวาง ให้วางกระโถนไว้ข้างในสุด ถัดออกมาภาชนะน้ำเย็น, ถัดออกมา พานหมาก พลู บุหรี่, สว่น น้ำร้อน นั้นควรจัดประเคนในภายหลัง
๘.ตั้งภาชนะสำหรับทำน้ำมนต์ ใช้หม้อน้ำมนต์ที่มีฝาครอบ (เรียกว่า ครอบน้ำมนต์) บาตร หรือขันทองเหลือง (เว้นขันเงิน ขันทองคำ) มีพานรอง, น้ำที่ใช้ทำน้ำมนต์นั้น นิยมใช้น้ำที่ได้มาจากดิน (ไม่นิยมใช้น้ำฝน) ใส่ประมาณค่อนภาชนะ เทียนน้ำมนต์นิยมใช้เทียนขี้ผึ้งแท้ ขนาดหนัก ๑ บาทเป็นอย่างต่ำ ตั้งเตรียมไว้หน้าโต๊ะบูชา เยื้องมาให้ใกล้พระสงฆ์รูปที่ ๑
๙.การจุดธูปเทียนเมื่อเริ่มพิธี เจ้าภาพควรจุดธูปเทียนเอง โดยใช้เทียนชะนานในการจุด (ไม่ควรใช้ไฟจากตะเกียงหรือจากที่อื่น) ตั้งใจบูชาพระ, อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาพระปริตร , พอพระสวดถึงบทมงคลสูตร โดยเริ่มสวดว่า อะเสวะนา จะ พาลานัง. เป็นต้น เจ้าภาพควรจุดเทียนที่ภาชนะน้ำมนต์ น้ำยกประเคนพระรูปที่ ๑ (ประธานสงฆ์ในที่นั้น)
๑๐.ข้อปฏิบัติวันเลี้ยงพระ ถ้าสวดและฉันเช้าหรือเพลด้วย หากมีการตักบาตร พอพระสวดถึงบทว่า พาหุง ก็เริ่มตักบาตร เสร็จแล้วยกบาตรและภัตตาหารมาวางไว้ใกล้พระ พอพระสวดจบก็ประเคนให้พระฉันได้ทันที, ถ้าเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดตอนเย็น แล้วเลี้ยงพระในวันรุ่งขึ้น ก็ต้องเตรียมเครื่องรับรองพระเหมือนตอนสวดมนต์เย็น, อาราธนาศีล-รับศีล ไม่ต้องอาราธนาพระปริตร (บางแห่งก่อนที่พระจะสวดต้องการมีอาราธนาบาตรก่อน) พอพระสวดถวายพรพระ โดยพระท่านจะสวดถวายพรพระตามลำดับ คือ  นะโม., อิติปิโส ภะคะวา…, พาหุง พอพระสวดถึงบทว่า พาหุง. ก็เริ่มตักบาตร
๑๑.สุดท้ายพอพระฉันเสร็จ เจ้าภาพถวายไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนาเริ่มบทว่า ยถา วาริวหา. เจ้าภาพพึงกรวดน้ำ เมื่อพระสงฆ์รับพร้อม ๆ กันว่า สัพพีติโย  พึงประนมมือรับพรไปจนจบ แล้วกราบพระ ๓ ครั้ง และส่งพระกลับ เป็นเสร็จพิธี การถวายข้าวพระพุทธ ในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ นิยมถวายข้าวพระพุทธ คือ จัดอาหารทุกอย่างเหมือนกับที่ถวายพระสงฆ์ (ไม่ควรจัดเป็นชุดเล็ก ๆ เหมือนกับที่จัดอาหารเซ่นผี) เสร็จแล้วพึงวางไว้บนโต๊ะหรือบนผ้าขาวที่สะอาดหน้าโต๊ะหมู่บูชา จุดธูป ๓ ดอกในกระถางธูปหน้าพระพุทธรูป นั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวคำนมัสการว่า นะโม ตัสสะ. ว่า ๓ จบ เสร็จแล้วกล่าว

รับจัดพิธีสงฆ์
จัดงานพิธีสงฆ์ โทร 0950192290 งานทำบุญ เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดเลี้ยง จัดบุฟเฟ่ต์ ทำบุญบริษัท ทำบายศรี
จัดพิธีสงฆ์ , เช่าอาสนะ , รับจัดงานบุญ , จัดบุฟเฟ่ต์ , ทำบายศรี
รับจัดพิธีสงฆ์ราคาถูก ทำบุญเลี้ยงพระเช้า เพล แบบชุดใหญ่ จัดบุฟเฟ่ต์ จัดโต๊ะจีน รับจัดเลี้ยง ทำบายศรี งานพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระ


จัดพิธีสงฆ์นครพนม
จัดพิธีสงฆ์บึงกาฬ
จัดพิธีสงฆ์สกลนคร
จัดพิธีสงฆ์มุกดาหาร
จัดพิธีสงฆ์อุบลราชธานี
จัดพิธีสงฆ์หนองคาย
จัดพิธีสงฆ์อำนาจเจริญ
จัดพิธีสงฆ์หนองบัวลำภู
จัดพิธีสงฆ์ศรีสะเกษ
จัดพิธีสงฆ์อุดรธานี
จัดพิธีสงฆ์ยโสธร
จัดพิธีสงฆ์เลย
จัดพิธีสงฆ์กาฬสินธุ์
จัดพิธีสงฆ์ร้อยเอ็ด
จัดพิธีสงฆ์มหาสารคาม
จัดพิธีสงฆ์สุรินทร์
จัดพิธีสงฆ์ขอนแก่น
จัดพิธีสงฆ์อำนาจเจริญ
จัดพิธีสงฆ์บุรีรัมย์
จัดพิธีสงฆ์ชัยภูมิ
จัดพิธีสงฆ์โคราชนครราชสีมา
จัดพิธีสงฆ์เชียงใหม่
จัดพิธีสงฆ์เพชรบูรณ์
จัดพิธีสงฆ์-เชียงราย
จัดพิธีสงฆ์แม่ฮ่องสอน
จัดพิธีสงฆ์พะเยา
จัดพิธีสงฆ์ลำพูน
จัดพิธีสงฆ์น่าน
จัดพิธีสงฆ์ลำปาง
จัดพิธีสงฆ์พิษณุโลก
จัดพิธีสงฆ์แพร่
จัดพิธีสงฆ์อุตรดิตถ์
จัดพิธีสงฆ์ตาก
จัดพิธีสงฆ์กำแพงเพชร
จัดพิธีสงฆ์พิจิตร
จัดพิธีสงฆ์นครสวรรค์
จัดพิธีสงฆ์อุทัยธานี
จัดพิธีสงฆ์ชัยนาท
จัดพิธีสงฆ์ลพบุรี
จัดพิธีสงฆ์สิงห์บุรี
จัดพิธีสงฆ์สุโขทัย
จัดพิธีสงฆ์ปราจีนบุรี
จัดพิธีสงฆ์สระบุรี
จัดพิธีสงฆ์นครนายก
จัดพิธีสงฆ์นครปฐม
จัดพิธีสงฆ์อ่างทอง
จัดพิธีสงฆ์ราชบุรี
จัดพิธีสงฆ์สุพรรณบุรี
จัดพิธีสงฆ์อยุธยา
จัดพิธีสงฆ์สมุทรสงคราม
จัดพิธีสงฆ์สมุทรปราการ
จัดพิธีสงฆ์สมุทรสาคร
จัดพิธีสงฆ์สระแก้ว
จัดพิธีสงฆ์ตราด
จัดพิธีสงฆ์จันทบุรี
จัดพิธีสงฆ์ระยอง
จัดพิธีสงฆ์ชลบุรี
จัดพิธีสงฆ์ฉะเชิงเทรา
จัดพิธีสงฆ์เพชรบุรี
จัดพิธีสงฆ์ชุมพร
จัดพิธีสงฆ์ระนอง
จัดพิธีสงฆ์สุราษฎร์ธานี
จัดพิธีสงฆ์นครศรีธรรมราช
จัดพิธีสงฆ์พังงา
จัดพิธีสงฆ์กระบี่
จัดพิธีสงฆ์ตรัง
จัดพิธีสงฆ์พัทลุง
จัดพิธีสงฆ์ภูเก็ต
จัดพิธีสงฆ์สงขลา
จัดพิธีสงฆ์คลองตัน
จัดพิธีสงฆ์จรัญสนิทวงศ์
จัดพิธีสงฆ์ดาวคะนอง
จัดพิธีสงฆ์ดินแดง
จัดพิธีสงฆ์ธนบุรี
จัดพิธีสงฆ์นวนคร
จัดพิธีสงฆ์นวลจันทร์
จัดพิธีสงฆ์บางนา
จัดพิธีสงฆ์ปทุมวัน
จัดพิธีสงฆ์ประชาชื่น
จัดพิธีสงฆ์ประตูน้ำ
จัดพิธีสงฆ์ปิ่นเกล้า
จัดพิธีสงฆ์พระราม 2
จัดพิธีสงฆ์พระราม 9
จัดพิธีสงฆ์เพชรเกษม
จัดพิธีสงฆ์รัชดาภิเษก
จัดพิธีสงฆ์รัชโยธิน
จัดพิธีสงฆ์รามคำแหง
จัดพิธีสงฆ์วังหิน
จัดพิธีสงฆ์วัชพล
จัดพิธีสงฆ์สะพานควาย
จัดพิธีสงฆ์สาธุประดิษฐ์
จัดพิธีสงฆ์สามเสน
จัดพิธีสงฆ์สีลม
จัดพิธีสงฆ์สุขาภิบาล
จัดพิธีสงฆ์สุขุมวิท
จัดพิธีสงฆ์สุทธิสาร
จัดพิธีสงฆ์อนุเสาวรีย์ชัย
จัดพิธีสงฆ์อ่อนนุช
จัดพิธีสงฆ์ปากเกร็ด
จัดพิธีสงฆ์บางใหญ่
จัดพิธีสงฆ์คลองหลวง
จัดพิธีสงฆ์ธัญบุรี
จัดพิธีสงฆ์ลาดหลุมแก้ว
จัดพิธีสงฆ์ลำลูกกา
จัดพิธีสงฆ์สามโคก
จัดพิธีสงฆ์หนองเสือ
จัดพิธีสงฆ์กระทุ่มแบน
จัดพิธีสงฆ์บางพลี
จัดพิธีสงฆ์บางบ่อ
จัดพิธีสงฆ์พระประแดง
จัดพิธีสงฆ์พุทธมณฑล
จัดพิธีสงฆ์สามพราน
จัดพิธีสงฆ์เมืองหัวหิน
จัดพิธีสงฆ์บางรัก
จัดพิธีสงฆ์สาธร
จัดพิธีสงฆ์เซนส์หลุยส์
จัดพิธีสงฆ์สาธุประดิษฐ์
จัดพิธีสงฆ์บางแค
จัดพิธีสงฆ์ภาษีเจริญ
จัดพิธีสงฆ์ปิ่นเกล้า
จัดพิธีสงฆ์จรัญ
จัดพิธีสงฆ์บรมราชชนนี
จัดพิธีสงฆ์บางพลัด
จัดพิธีสงฆ์บางอ้อ
จัดพิธีสงฆ์บางกอกน้อย
จัดพิธีสงฆ์บางกอกใหญ่
จัดพิธีสงฆ์คลองสาน
จัดพิธีสงฆ์อิสรภาพ
จัดพิธีสงฆ์สาธร
จัดพิธีสงฆ์สวนผัก
จัดพิธีสงฆ์ทุ่งมังกร
จัดพิธีสงฆ์ราชพฤกษ์
จัดพิธีสงฆ์ชัยพฤกษ์
จัดพิธีสงฆ์กัลปพฤกษ์
กาญจนาภิเษก
จัดพิธีสงฆ์พุทธมลฑล
จัดพิธีสงฆ์พระราม 2
จัดพิธีสงฆ์ท่าพระ
จัดพิธีสงฆ์รัชดาภิเษก
จัดพิธีสงฆ์พระราม 3
ซ.วัดลาดปลาดุก
จัดพิธีสงฆ์แม้นศรี
จัดพิธีสงฆ์ราษฎร์บูรณะ
จัดพิธีสงฆ์ดาวคะนอง
จัดพิธีสงฆ์ตลาดพลู
จัดพิธีสงฆ์พญาไท
จัดพิธีสงฆ์เจริญ
จัดพิธีสงฆ์ปทุมวัน
จัดพิธีสงฆ์มาบุญครอง
จัดพิธีสงฆ์สยาม
จัดพิธีสงฆ์ศรีย่าน
จัดพิธีสงฆ์เทเวศน์
ทวีวัฒนา
จัดพิธีสงฆ์บางนา
จัดพิธีสงฆ์สี่แยกทศกันต์
จัดพิธีสงฆ์ตลิ่งชัน
จัดพิธีสงฆ์สุขุมวิท
จัดพิธีสงฆ์ประตูน้ำ
จัดพิธีสงฆ์วุฒากาศ
จัดพิธีสงฆ์จอมทอง
จัดพิธีสงฆ์ท่าเกษตร
จัดพิธีสงฆ์บางแวก
จัดพิธีสงฆ์บางหว้า
จัดพิธีสงฆ์วงเวียนใหญ่
จัดพิธีสงฆ์ลาดหญ้า
จัดพิธีสงฆ์สำราญราษฎร์
จัดพิธีสงฆ์เสาชิงช้า
จัดพิธีสงฆ์สาธุประดิษฐ์
จัดพิธีสงฆ์ซ.วัดลาดปลาดุก
จัดพิธีสงฆ์ซ.วัดศรีประวัติ
จัดพิธีสงฆ์สมเด็จเจ้าพระยา
จัดพิธีสงฆ์เจริญนคร
จัดพิธีสงฆ์เพชรเกษม
จัดพิธีสงฆ์บางรัก
จัดพิธีสงฆ์ยานนาวา
จัดพิธีสงฆ์เอกชัย
จัดพิธีสงฆ์กำนันแม้น
จัดพิธีสงฆ์เทเวศน์
จัดพิธีสงฆ์เทอดไท
จัดพิธีสงฆ์บางขุนเทียน
จัดพิธีสงฆ์ท่าข้าม
จัดพิธีสงฆ์บางบอน
จัดพิธีสงฆ์สุขสวัสดิ์
จัดพิธีสงฆ์ทุ่งครุ
จัดพิธีสงฆ์ประชาอุทิศ
จัดพิธีสงฆ์ลาพร้าว
จัดพิธีสงฆ์อนุสาวรีย์ชัย
จัดพิธีสงฆ์ซ.อารีย์สัมพันธุ์
จัดพิธีสงฆ์อ้อมน้อย
จัดพิธีสงฆ์อ้อมใหญ่
จัดพิธีสงฆ์มหาชัย
จัดพิธีสงฆ์คลองขวาง
จัดพิธีสงฆ์บางมด
จัดพิธีสงฆ์หนองเเขม

 


จัดงานพิธีสงฆ์ งานทำบุญ เช่าอาสนะ เช่าโต๊ะหมู่ รับจัดเลี้ยง จัดบุฟเฟ่ต์

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

3 เดือนที่ผ่านมา