เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

signal11103 profile image signal11103
ข้อความที่ 8001 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8002 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8003 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8004 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8005 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8006 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8007 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8008 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8009 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8010 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8011 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8012 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8013 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8014 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8015 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8016 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8017 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8018 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8019 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8020 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8021 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8022 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8023 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8024 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8025 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8026 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8027 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8028 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8029 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8030 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8031 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8032 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8033 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8034 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8035 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8036 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8037 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8038 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8039 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8040 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8041 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8042 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8043 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8044 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8045 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8046 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8047 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8048 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8049 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8050 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8051 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8052 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8053 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8054 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8055 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8056 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8057 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8058 Long Live The King
ข้อความที่ 8059 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8060 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8061 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8062 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8063 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8064 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8065 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8066 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8067 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8068 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8069 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8070 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8071 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8072 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8073 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8074 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8075 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8076 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8077 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8078 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8079 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8080 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8081 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8082 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8083 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8084 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8085 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8086 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8087 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8088 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8089 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8090 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8091 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8092 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8093 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8094 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8095 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8096 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8097 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8098 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8099 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8100 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8101 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8102 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8103 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8104 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8105 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8106 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8107 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8108 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8109 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8110 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8111 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8112 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8113 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8114 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8115 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8116 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8117 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8118 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8119 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8120 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8121 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8122 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8123 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8124 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8125 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8126 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8127 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8128 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8129 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8130 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8131 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8132 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8133 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8134 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8135 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8136 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8137 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8138 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8139 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8140 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8141 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8142 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8143 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8144 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8145 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8146 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8147 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8148 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8149 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8150 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8151 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8152 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8153 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8154 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8155 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8156 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8157 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8158 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8159 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8160 Long Live The King
ข้อความที่ 8161 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8162 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8163 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8164 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8165 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8166 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8167 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8168 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8169 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8170 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8171 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8172 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8173 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8174 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8175 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8176 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8177 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8178 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8179 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8180 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8181 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8182 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8183 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8184 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8185 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8186 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8187 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8188 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8189 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8190 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8191 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8192 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8193 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8194 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8195 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8196 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8197 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8198 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8199 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8200 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8201 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8202 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8203 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8204 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8205 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8206 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8207 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8208 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8209 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8210 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8211 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8212 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8213 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8214 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8215 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8216 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8217 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8218 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8219 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8220 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8221 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8222 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8223 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8224 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8225 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8226 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8227 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8228 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8229 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8230 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8231 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8232 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8233 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8234 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8235 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8236 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8237 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8238 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8239 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8240 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8241 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8242 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8243 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8244 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8245 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8246 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8247 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8248 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8249 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8250 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8251 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8252 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8253 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8254 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8255 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8256 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8257 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8258 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8259 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8260 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8261 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8262 Long Live The King
ข้อความที่ 8263 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8264 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8265 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8266 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8267 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8268 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8269 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8270 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8271 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8272 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8273 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8274 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8275 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8276 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8277 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8278 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8279 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8280 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8281 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8282 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8283 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8284 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8285 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8286 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8287 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8288 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8289 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8290 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8291 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8292 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8293 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8294 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8295 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8296 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8297 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8298 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8299 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8300 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8301 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8302 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8303 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8304 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8305 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8306 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8307 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8308 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8309 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8310 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8311 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8312 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8313 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8314 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8315 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8316 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8317 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8318 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8319 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8320 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8321 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8322 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8323 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8324 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8325 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8326 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8327 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8328 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8329 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8330 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8331 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8332 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8333 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8334 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8335 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8336 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8337 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8338 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8339 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8340 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8341 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8342 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8343 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8344 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8345 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8346 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8347 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8348 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8349 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8350 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8351 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8352 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8353 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8354 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8355 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8356 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8357 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8358 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8359 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8360 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8361 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8362 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8363 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8364 Long Live The King
ข้อความที่ 8365 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8366 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8367 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8368 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8369 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8370 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8371 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8372 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8373 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8374 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8375 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8376 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8377 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8378 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8379 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8380 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8381 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8382 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8383 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8384 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8385 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8386 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8387 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8388 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8389 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8390 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8391 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8392 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8393 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8394 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8395 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8396 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8397 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8398 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8399 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8400 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8401 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8402 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8403 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8404 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8405 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8406 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8407 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8408 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8409 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8410 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8411 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8412 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8413 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8414 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8415 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8416 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8417 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8418 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8419 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8420 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8421 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8422 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8423 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8424 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8425 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8426 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8427 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8428 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8429 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8430 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8431 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8432 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8433 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8434 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8435 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8436 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8437 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8438 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8439 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8440 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8441 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8442 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8443 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8444 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8445 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8446 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8447 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8448 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8449 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8450 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8451 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8452 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8453 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8454 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8455 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8456 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8457 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8458 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8459 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8460 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8461 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8462 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8463 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8464 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8465 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8466 Long Live The King
ข้อความที่ 8467 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8468 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8469 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8470 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8471 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8472 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8473 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8474 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8475 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8476 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8477 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8478 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8479 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8480 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8481 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8482 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8483 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8484 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8485 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8486 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8487 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8488 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8489 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8490 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8491 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8492 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8493 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8494 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8495 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8496 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8497 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8498 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8499 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8500 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8501 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8502 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8503 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8504 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8505 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8506 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8507 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8508 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8509 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8510 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8511 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8512 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8513 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8514 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8515 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8516 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8518 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8519 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8520 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8521 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8522 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8523 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8524 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8525 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8526 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8527 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8528 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8529 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8530 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8531 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8533 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8534 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8535 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8536 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8537 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8538 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8539 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8540 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8541 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8542 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8543 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8544 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8545 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8546 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8547 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8548 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8549 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8550 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8551 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8552 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8553 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8554 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8555 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8556 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8557 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8558 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8559 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8561 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8562 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8563 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8564 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8565 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8566 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8567 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8568 Long Live The King
ข้อความที่ 8569 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8570 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8571 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8572 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8573 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8574 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8575 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8576 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8577 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8578 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8579 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8580 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8581 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8582 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8583 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8584 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8585 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8586 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8587 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8588 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8589 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8590 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8591 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8592 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8593 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8594 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8595 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8596 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8597 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8598 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8599 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8600 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8601 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8602 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8603 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8604 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8605 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8606 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8607 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8608 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8609 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8610 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8611 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8612 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8613 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8614 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8615 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8616 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8617 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8618 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8619 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8620 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8621 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8622 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8623 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8624 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8625 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8626 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8627 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8628 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8629 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8630 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8631 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8632 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8633 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8634 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8635 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8636 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8637 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8638 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8639 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8640 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8641 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8642 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8643 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8644 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8645 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8646 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8647 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8648 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8649 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8650 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8651 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8652 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8653 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8654 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8655 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8656 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8657 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8658 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8659 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8660 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8661 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8662 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8663 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8664 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8665 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8666 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8667 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8668 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8669 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8670 Long Live The King
ข้อความที่ 8671 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8672 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8673 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8674 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8675 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8676 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8677 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8678 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8679 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8680 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8681 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8682 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8683 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8684 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8685 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8686 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8687 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8688 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8689 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8690 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8691 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8692 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8693 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8694 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8695 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8696 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8697 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8698 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8699 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8700 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8701 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8702 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8703 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8704 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8705 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8706 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8707 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8708 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8709 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8710 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8711 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8712 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8713 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8714 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8715 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8716 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8717 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8718 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8719 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8720 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8721 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8722 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8723 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8724 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8725 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8726 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8727 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8728 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8729 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8730 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8731 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8732 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8733 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8734 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8735 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8736 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8737 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8738 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8739 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8740 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8741 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8742 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8743 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8744 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8745 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8746 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8747 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8748 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8749 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8750 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8751 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8752 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8753 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8754 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8755 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8756 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8757 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8758 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8759 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8760 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8761 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8762 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8763 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8764 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8765 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8766 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8767 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8768 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8769 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8770 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8771 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8772 Long Live The King
ข้อความที่ 8773 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8774 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8775 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8776 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8777 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8778 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8779 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8780 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8781 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8782 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8783 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8784 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8785 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8786 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8787 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8788 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8789 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8790 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8791 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8792 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8793 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8794 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8795 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8796 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8797 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8798 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8799 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8800 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8801 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8802 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8803 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8804 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8805 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8806 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8807 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8808 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8809 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8810 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8811 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8812 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8813 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8814 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8815 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8816 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8817 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8818 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8819 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8820 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8821 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8822 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8823 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8824 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8825 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8826 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8827 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8828 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8829 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8830 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8831 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8832 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8833 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8834 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8835 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8836 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8837 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8838 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8839 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8840 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8841 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8842 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8843 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8844 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8845 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8846 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8847 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8848 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8849 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8850 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8851 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8852 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8853 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8854 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8855 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8856 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8857 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8858 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8859 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8860 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8861 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8862 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8863 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8864 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8865 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8866 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8867 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8868 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8869 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8870 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8871 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8872 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8873 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8874 Long Live The King
ข้อความที่ 8875 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8876 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8877 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8878 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8879 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8880 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8881 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8882 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8883 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8884 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8885 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8886 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8887 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8888 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8889 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8890 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8891 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8892 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8893 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8894 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8895 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8896 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8897 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 8898 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ข้อความที่ 8899 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8900 ด้วยบารมีปกเกล้าทั่วไพศาล ก่อประโยชน์สุดคณานับ ทรงอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม แม้จะเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ทรงมิย่อท้อต่อพระราชกรณียกิจต่างๆ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงชนที่ประสบปัญหาทุกคน น้ำพระทัยอันล้นพ้นนี้ พวกเราชาวไทยทราบซึ้งในคุณงามความดีที่ท่านทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ข้อความที่ 8901 จะขอเป็นข้ารองพระบาท ทุกชาติไป
ข้อความที่ 8902 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8903 ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
ข้อความที่ 8904 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ข้อความที่ 8905 ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อความที่ 8906 ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗ ความว่า
ข้อความที่ 8907 “การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
ข้อความที่ 8908 การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน ทำให้เศรษฐกิจเติบโต ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
ข้อความที่ 8909 ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ แนวทางการพัฒนาดังกล่าว ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
ข้อความที่ 8910 โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
ข้อความที่ 8911 ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
ข้อความที่ 8912 “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”
ข้อความที่ 8913 ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8914 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้าทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ
ข้อความที่ 8915 ให้ทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8916 พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ข้อความที่ 8917 เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ข้อความที่ 8918 ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ข้อความที่ 8919 เทิดพระองค์ ทรงบิดา ประชาชาติ ประมุขศาสตร์ ศิลปิน ปิ่นสง่า ภูมิพลล้นเกล้า ชาวประชาไทยทั่วหน้า ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8920 ขอบารมีแห่งพระ พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และอำนาจบุญกุศลทุกสิ่งที่ได้ บำเพ็ญเพียรมา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ข้อความที่ 8921 กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8922 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8923 หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคย.ย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
ข้อความที่ 8924 สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
ข้อความที่ 8925 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทย
ข้อความที่ 8926 พระองค์ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8927 เรามีความเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
ข้อความที่ 8928 ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุข
ข้อความที่ 8929 พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อความที่ 8930 พระเมตตาบารมีของพระองค์ท่าน ประดุจดั่งสายฝนจากฟากฟ้าโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำแก่พระสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8931 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวง ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยถึงทุกสุขของประชาชน และก่อเกิดความจงรักภักดี ที่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตระหนัก ในความผูกพัน ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนจนยากจะลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8932 ด้วยพระบารมีของล้นเกล้าของชาวไทย ในหลวงพระองค์ ทรงงานหนัก และเหนื่อยมาตลอด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ราษฎรของพระองค์ ได้มีความสุข พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นมหาราชที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8933 พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
ข้อความที่ 8934 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนไทยเสมอ
ข้อความที่ 8935 กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกชั้นฟ้า อภิบาลปกปักรักษาคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ข้อความที่ 8936 พระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8937 ในหลวง ทรงทศพิธราชธรรม ปกครองประชาราษฏร์ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8938 ขอให้พ่อหลวงของเราทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8939 ชาวไทยร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวง
ข้อความที่ 8940 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้าน
ข้อความที่ 8941 พระองค์ทรงทุ่มเทเสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง
ข้อความที่ 8942 ขอพระสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอจงปราศจากพระโรคาพาธ บำราจภยุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตลอดกาลนานเทอญ
ข้อความที่ 8943 มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์
ข้อความที่ 8944 พระองค์ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพสกนิกรชาวไทยได้น้อมนำมาแก้ไขปัญหาความยากจน
ข้อความที่ 8945 เราปวงชนชาวไทยภูมิใจที่พระองค์ทรงเก่ง คิดการไกล
ข้อความที่ 8946 พระองค์ทรงมีความสามารถหาที่เปรียบไม่ได้
ข้อความที่ 8947 พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพลังชีวิตของกระผมกระผมจะเป็น กำลังของชาติเพื่อพระองค์
ข้อความที่ 8948 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาสืบต่อไปเทอญ..
ข้อความที่ 8949 พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
ข้อความที่ 8950 สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
ข้อความที่ 8951 พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
ข้อความที่ 8952 การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
ข้อความที่ 8953 พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
ข้อความที่ 8954 ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8955 น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ
ข้อความที่ 8956 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8957 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
ข้อความที่ 8958 ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ข้อความที่ 8959 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8960 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ข้อความที่ 8961 จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
ข้อความที่ 8962 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสภาพรสืบไป
ข้อความที่ 8963 เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
ข้อความที่ 8964 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
ข้อความที่ 8965 รักชาติ รักแผ่นดิน รักพระมหากษัตริย์ จงช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อความที่ 8966 พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8967 พระทรงเป็นราชา ผู้เป็นบิดาของปวงชน
ข้อความที่ 8968 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นหลักชัย เป็นศูนย์รวมพลังกาย พลังใจของประชาชนชาวไทยทุกคน
ข้อความที่ 8969 ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้อความที่ 8970 เรารักในหลวง
ข้อความที่ 8971 น้ำฝนหลวงหล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข
ข้อความที่ 8972 คนไทยโชคดีที่มีในหลวง
ข้อความที่ 8973 เราคือลูกของพ่อหลวง อยู่คู่ประเทศไทยมาตลอด
ข้อความที่ 8974 เราขอทำความดีตอบแทนในหลวง
ข้อความที่ 8975 เราจะขอรับใช้พระองค์ด้วยความเคราพอย่างสูงสุด อันจะหาสิ่งอื่นใดมาเปรียบในประเทศ
ข้อความที่ 8976 Long Live The King
ข้อความที่ 8977 สยามยังอยู่ คู่มิ่งขวัญปวงชน เพราะมีในหลวงเสียสละเพื่อประชา
ข้อความที่ 8978 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรงตลอดไป
ข้อความที่ 8979 พระบารมีของในหลวง จะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ข้อความที่ 8980 สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตา โครงการหลวงช่วยปวงชน
ข้อความที่ 8981 ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม
ข้อความที่ 8982 พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน
ข้อความที่ 8983 จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย
ข้อความที่ 8984 แผ่นดินไทยนี้โชคดีหนักหนา เพราะพระบุญยาพระบารมี ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี ขอจงมีพระชนม์มายุยืนนาน
ข้อความที่ 8985 ขอให้ในหลวง จงมีพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8986 พ่อเปรียบเสมือนท้องฟ้าอันกว้างไกลที่คอยปกป้องลูก ๆ ให้ได้รับความร่วมเย็นชุ่มช่ำ จนลูก ๆ เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไปกว่า (พ่อ)
ข้อความที่ 8987 ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
ข้อความที่ 8988 เหนื่อย หนัก สักแค่ไหน พ่อหลวงของเราทุกคนไม่เคยท้อ ออกช่วยเหลือเราทุกคน ทุกภาคพื้นของประเทศไทย
ข้อความที่ 8989 ร่วมใจรักสมัคสมาน ร่วมใจเทิดไทพ่อหลวงให้พระองค์ทรงหายจากอาการเจ็บป่วยทั้งปวง
ข้อความที่ 8990 ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่ง ขวัญของปวงประชา
ข้อความที่ 8991 ในหลวงปฎิบัติได้ครบถ้วน…สมบูรณ์ เป็น ตัวอย่างที่ดีที่สุดให้แก่พวกเรา
ข้อความที่ 8992 พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ยอมสละทุกสิ่งเพื่อทวยราษฎร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
ข้อความที่ 8993 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยั่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่ 8994 จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
ข้อความที่ 8995 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง
ข้อความที่ 8996 ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
ข้อความที่ 8997 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
ข้อความที่ 8998 พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
ข้อความที่ 8999 จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมี
ข้อความที่ 9000 เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
ammyrtsd1250 Icon กรม พัฒนา 1 อ่าน 196 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
asusdoca Icon เดินตามแนวทางพ่อ อ่าน 528 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
asusdoca Icon คนไทยรักสถาบัน 1 อ่าน 1,493 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 666 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
signal11103 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่าน 1,908 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา