ประกาศจากสมาคมหมอโรคปอด ห่วง!ในไม่ช้านี้เราถึงเฟส 3 แน่นอน ชี้รัฐตามสถานการณ์จริงไม่ทัน 1ก้าว

guest profile image guest

ประกาศจากสมาคมหมอโรคปอด ในไม่ช้านี้เราถึงเฟส 3 แน่นอน ชี้รัฐตามสถานการณ์จริงไม่ทัน 1 ก้าว หน้าที่ประชาชนทุกคนคือ ระมัดระวังความเสี่ยงการติดเชื้อ ลดการระบาดไม่ไปที่ชุมชน ล้างมือบ่อยๆ

โดยในประกาศระบุว่า ตามที่มีคนไทยป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีผู้ป่วยบางรายที่น่าจะติดเชื้อจากการระบาดในประเทศเราเอง ซึ่งหมายถึงการเริ่มเข้าสู้สถานการณ์ของโรคระยะที่ 3 สมาคมอุรเวชช์ฯ ได้เล็งเห็นแนวโน้มนี้และได้มีการเตรียมความะพร้อมในเชิงวิชาการตั้งแต่สัปดาห์ก่อน ซึ่งตลอดสัปดาห์นี้ สมาคมฯ ได้พยายามพลักดันการเตรียมความพร้อมในเชิงบริการจัดการผ่านทางหน่อยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งแม้จะได้รับการตอบสนองที่ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีพอที่จะรับมือกับวิกฤตสุขภาพสำคัฐของประเทศอีกครั้ง 

 ในสถาะการณ์ระยะที่ 3 นั้น โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง จะต้องค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังบางชนิดอยู่เดิม ซึ่งเมื่อติดเชื้อ  COVID-19 แล้วมีโอกาสรุนแรงสูง เพื่อรับตัวไว้ในโรงพยาบาล สำหรับการรักษาหายขาด ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และที่สำคัญคือช่วยตัดวงจรการระบาดต่อไป ซึ่งการที่จะถึงพร้อมในหน้าที่เหล่านี้ จำเป็นจะต้องจัดเตรียมองค์ความรู้ จัดหาการตรวจห้องปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย จัดเตรียมยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนเองสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเพียงพอ

ในฐานะของสมาคมวิชาชีพแพทย์ ที่ต้องมีส่วนทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยตรง เป็นความรับผิดชอบของสมาคมฯ ที่จะต้องเตรียมองค์ความรู้ ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล พร้อมกันนี้จึงเป็นที่มาของการแพร่ "แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ  COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง" ในส่วนของการส่งผ่านข้อกังวลและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อหนาวยงานสูงสุดที่ได้รับผิดชอบ สมาคมฯ ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว

 

เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่า กลไกลของรัฐที่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตประเทศมักจะตามหลังสถานการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งก้าวเสมอ แต่นั่นไม่ได้ทำให้จิตวิญญาณของพวกเราเหล่าวิชาชีพแพทย์และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง จะยอมจำนนให้ศัตรูตัวจิ๋วที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยง่าย และพวกเราก็จะไม่ยอมก้มหัวให้ผู้รับผิดชอบระดับสูง ที่ขาดความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทการทำงานของพวกเราอย่างถ่องแท้ ได้เวลาแล้วที่พวกเราจะเตรียมศึกแม้จะไม่มีอาวุธที่มีประสิทธิภาพและแม่ทัพที่เด็ดขาดและเข้มเเข็ง  สิ่งหนึ่งที่จะช่วยยึดเหนี่ยวอุดมการณ์ของพวกเราไว้ได้ในสถานการณ์เช่่นนี้ คำสอนของพระบรมราชนก ผู้ก่อกำเนิดการแพทย์แผนใหม่ในประเทศสยาม "ขอถือประโยชน์ส่วนตนเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจหนึ่ง"

 

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

26 วันที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา
10 เดือนที่ผ่านมา