บำเหน็จบำนาญ

saranybo11

                                                      ปัญหาที่พบบ่อย...
                                              บำเหน็จ บำนาญ กบข.

       
                                Q                                                      A                                       
 1. ปัจจุบันรับราชการอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น จะยื่นเรื่องขอรับเงินบำนาญ
     ปกติเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ไม่ได้เป็นสมาชิก
     กบข.  มีวิธีปฏิบัติอย่างไร


     1. สำหรับข้าราชการที่จะพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ
         ให้ยื่นคำขอรับเงินล่วงหน้าก่อนวันครบเกษียณอายุราชการได้เป็น
         เวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป) ให้ผู้มี
         สิทธิรับเงินดำเนินการ ดังนี้
        1) กรอกรายละเอียดในแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
            (แบบ 5300) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
        2) กรอกรายการในแบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษี เงินได้
              สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญปกติ (แบบ สรจ.1)
              พร้อมแนบ สำเนาเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
              ด้วยตนเอง
              2.1) สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อและ
                    เลขประจำตัวประชาชนของผู้ขอรับบำนาญ จำนวน 1 ฉบับ
             2.2) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่มีชื่อและเลขที่บัญชี
                   เงินฝากของผู้รับบำนาญประเภทออมทรัพย์ สะสมทรัพย์
                   หรือกระแสรายวัน ยกเว้น บัญชีเงินฝากประจำ

            2.3) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนซื้อ - นามสกุล
        3) กรอกรายการในหนังสือแสดงเจตนา ขอให้โอนเงินบำนาญเข้า
            บัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น(แบบ สรจ.2) กรณีมีความ
            จำเป็นต้องใช้บัญชีร่วมหรือใช้บัญชีอื่น พร้อมแนบสำเนาบัญชี
            เงินฝากธนาคารที่จำเป็นต้องใช้ฉบับดังกล่าว ยื่นต่อหัวหน้า
           ส่วนราชการ
        4) กรณีมีความประสงค์จะขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ พร้อมกับบำนาญ
            ให้กรอกรายการในหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ
            (สรจ. 3)
       5) ให้ยื่นหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ต่อส่วนราชการต้นสังกัด พร้อม
           หลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอำนาจลงนาม ส่งให้สำนักงาน
           คลังเขต 4 (รับผิดชอบเขตพื้นที่จังหวัด อุดร ขอนแก่น กาฬสินธุ์
           นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลจ สกลนคร
           หนองคาย และ หนองบัวลำภู)
   

 2. ส่วนราชการของผู้มีสิทธิรับบำนาญปกติ จะส่งเรื่องของรับบำนาญปกติ
    ของผู้เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิก
    กบจ. ต้องส่งหลักฐานหรือเอกสารอะไรบ้าง

   2. สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีผู้เกษียณอายุราชการ
       ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ให้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
       1) แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ(แบบ5300) พร้อม
           ทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ จากผู้ขอรับบำนาญตรวจสอบ
           ความถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
        2) สมุดประวัติหรือแฟ้มประวัติ กพ.7 ฉบับจริง โดยตรวจ
            สอบการบันทึกการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ถูกต้อง ครบถ้วน
            และบัตรเงินเดือนที่บันทึกการจ่ายเงินเดือน/การรับคืน
            เงินเดือน ให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
        3) ถ่ายสำเนาเอกสาร และรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
           โดยผู้มีอำนาจ ซึ่งมีหลักฐานดังนี้
           3.1) คำสั่งหรือประกาศเกษียณอายุราชกาาร จำนวน 1 ชุด
           3.2) คำสั่งการเลื่อนเงินเดือนครั้งล่าสุด จำนวน 1 ชุด
        4) หลักฐานการรับรองเวลาทวีคูณ นอกเหนือจากที่มีประกาศ
            กฎอัยการศึก เช่น หนังสือรับรอง กอ.รมน. ซึ่งต้องใช้
            ฉบับจริง หรือคัดสำเนาใหม่และรับรองโดย กอ.รมน.
        5) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นหลักฐานการชดใช้ทุนการศึกษา
            หลักฐานการรับรองเวลาตอนเป็นทหารประจำการณ์
           (ทหารเกณฑ์)
        6) เสนอแบบขอรับบำนาญปกติ พร้อมเอกสารและหลักฐาน
            ประกอบทั้งหมด ให้ผู้มีอำนาจลงนาม
         7) บันทึกข้อมูลเข้าระบบ e-pension และบันทึกส่งข้อมูล
            ให้สำนักงานคลังเขต 4 โดยสามารถ Download 
             คู่มือวิธีปฏิบัติงานในระบบe-pension ได้ที่เว็บไซต์
            
www.cgd.go.th ในส่วนของระบบงานบำเหน็จบำนาญ/
             บำเหน็จค้ำประกัน (เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต้อง
             ปฏิบัติตามคู่มือฯ ทุกขั้นตอน)

           
 3. กรณีเป็นสมาชิก กบจ. การขอรับเงินคืนจาก กบข. ต้องใช้เอกสาร
    อะไรบ้าง
   

  3. กรณีสมาชิกรับบำนาญของภาครัฐ ใช้เอกสารขอรับเงินคือ
        1) แบบขอรับเงินคืน แบบ กบข. รง 008/1/2555
        2) สำเนาคำสั่งออก พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับรองสำเนาถูกต้อง
        3) สำเนาหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. พร้อมเจ้าหน้าที่
           หน่วยงานรับรองสำเนาถูกต้อง
        4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


 4. กรณีให้สมาชิกกบจ. กลับไปเลือกรับบำนาญสูตรเดิม สมาชิก กบข. สามารถ
    แสดงความประสงค์ที่จะลาออกจาก กบข. ได้เมื่อไร   

   4. มี 2 กรณี ดังนี้
       1)กรณียังรับราชการอยู่  ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่
          กฎหมายมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และจะ
          ได้เงินคืน ในส่วนของเงินสะสม เงินสะสมส่วนเพ่ิม(ถ้ามี) และ
          ผลประโยชน์จาก กบข. ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
        2) กรณีเป็นผู้รับบำนาญ ให้แสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่
           กฎหมายมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 โดย
          ผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตรเดิม ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออก
         จากราชการ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 แต่ต้องคืนเงินประเดิม
         เงินชดเชย เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวให้กับทาง
         ราชการ โดยวิธีหักกลบลบกัน หากมีส่วนต่างที่ผู้รับบำนาญต้อง
         ชำระคืน ให้ชำระคืนแก่ส่วนราชการผู้เบิก เพื่อส่งต่อให้กรมบัญชีกลาง
         ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 แต่ถ้าหากมีส่วนต่างที่รัฐต้องจ่าย
         คืน ให้จ่ายคืนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด
             ทั้งนี้ หากข้าราชการหรือผู้รับบำนาญที่แสดงความประสงค์ไว้แล้ว
         ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ถึงว่าการแสดง
         ความประสงค์นั้น ไม่มีผลบังคับ


 
5. สมาชิกจะได้รับเงินคืนจาก กบจ. เมื่อไร
  

     5. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป


  6.  สมาชิก กบข. ที่ประสงค์จะลาออกจาก กบข. และเลือกรับบำนาญสูตรเดิม
      เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว จะได้รับเงินคืนส่วนไหนบ้าง จาก กบข.
      และกรมบัญชีกลาง


  6. สมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วน ดังนี้
     1) รับเงินสะสม เงินสะสมส่วนเเพิ่ม(ถ้ามี) และผลประโยชน์จากกบข.
         ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
         และจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
     2) เมื่อออกจากราชการจะได้รับเงินบำนาญ ตาม พรบ.บำเหน็จบำนาญ
        พ.ศ. 2494 จาก กรมบัญชีกลาง
   7.  สมาชิกกบข. ยืนยันจะเป็นสมาชิก กบจ.ต่อไป จะได้รับเงินอะไร
       จาก กบข. และกรมบัญชีกลาง


  


   7. แยกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้
      1) กรณีเลือกรับบำเหน็๋จ จะได้รับเงินดังนี้
          1.1) ได้รับเงินสะสม สมทบ  สะสมส่วนเพิ่ม(ถ้ามี) และ
                 ผลประโยชน์จากกบข.
         1.2) ได้รับเงินบำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย*เวลาราชการ
      2) กรณีเลือกรับบำนาญ จะได้รับเงิน ดังนี้
         2.1) ได้รับเงินประเดิม เงินชดเชย เงินสะสม เงินสมทบ
               เงินสะสมส่วนเพิ่ม(ถ้ามี) และผลประโยชน์จาก กบข.
         2.2) ได้รับเงินบำนาญ ตาม พรบ. กบข. พ.ศ. 2539 จาก
                กรมบัญชีกลาง

    8.  ข้าราชการที่บรรจุก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540 และไม่ได้สมัครเป็น
        สมาชิก กบข. สามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่

           

   8. สามารถเลือกสมัครได้ โดยจะต้องสมัครภายใน
       วันที่ 30 กันยายน 2557

           

   9.  สมาชิก กบจ. และผู้รับบำนาญ จะแจ้งความประสงค์ลาออกที่ใหน
       และมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร


           
   9.  ขั้นตอนและวิธีการแสดงความประสงค์ลาออกเพื่อ
       รับบำนาญสูตรเดิม จะเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
       ที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
           

    10. สมาชิก กบข. สามารถดำนวณเปรียบเทียบประมาณการเงินที่จะ
         ได้รับกรณี ยืนยัน เป็นสมาชิก กบข. และกรณีเลือกรับบำนาญ
         สูตรเดิมได้ที่ไหน
   10.  เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th และสอบถามได้ที่
         สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ
 

                                                                            
Banner Ads
ความคิดเห็น