ค่าเช่าที่พักระหว่างเหมาจ่ายและจ่ายจริง

guest profile image guest
เรียนถามการเบิกจ่ายค่าที่พัก
   การสัมมนาผลงานวิชาการ ถือว่าเป็นการอบรมหรือไม่ จะเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง หรือเหมาจ่ายคะ
ความคิดเห็น
guest profile guest

เป็นการฝึกอบรม ต้องเบิกจ่ายจริงเท่านั้น

guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์

       หลายคนสงสัยและถกกันว่า วันสุดท้ายหลังจากสัมมนา ต้องค้างอีก 1 คืน เนื่องจากทางไกล คืนสุดท้ายนี้บางคนก็ว่า การสัมมนาสิ้นสุด ณ 16.30 น. ตามกำหนดการไปแล้ว เพราะฉะนั้นคืนสุดท้ายเบิกเหมาจ่ายได้ แต่ผมว่าไม่น่าจะได้ ใช่ไหมครับ
 
guest profile guest
ข้อ 18 การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน กรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้สังเกตุการณ์ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือส่วนที่ขาดจากต้นสังกัด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ 16
ฉนั้นการเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ต้ั้งแต่ออกจากที่พัก จนกลับถึงที่พัก ให้ใช้ พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้น ค่าเช่าที่พัก ต้องใช้ข้อ 16 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้ในการฝึกอบรมฯ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ซึ่งต้องหักค่าอาหารในกรณีผู้จัดเลี้ยงอาหารออก
การขออนุญาตเดินทางก็เป็นการขออนุญาตเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรม จึงต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
guest profile guest
การอบรมเพื่อเลื่อนวิทยฐานของครูจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่
guest profile guest
เป็นการฝึกอบรมครับ  เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ
guest profile guest

ขอสอบถามคะ 
หากเป็นกรณี  ที่คำสั่งเป็นเดินทางไปติดต่อราชการและเข้าร่วมประชุม ที่กทม. จำนวน  8 วัน ละคะ  (มีประชุม 3 วัน)ในคำสั่งเดียวกัน  
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ให้เบิกลักษณะไหน

guest profile guest
การประชุมเป็นการประชุมทางวิชาการหรือไม่ หรือเป็นการประชุมการปฎิบัติราชการ ต้องบอกให้ชัดเจนครับ ถ้าเป็นการประชุมเพื่อปฎิบัติราชการ ก็เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งหมด
แต่ถ้าเป็นการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ก็เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีไปติดต่อราชการจนถึงเวลา 16.30 น. หลังจากนั้น จะต้องเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครับ
 ตัวอย่างเช่น ไปติดต่อราชการตั้งแต่วันที่ 1 - 5 ก.ค. และอบรมสัมมนาตั้งแต่วันที่ 6-8 กรกฎาคม คุณก็เชียนรายงานการเดินทางไปราชการตั้งแต่ออกจากที่พักจนถึงเวลา 16.30 น. วันที่ 5 ก.ค. 2556 และเขียนรายงานการเดินทางไปเข้ารับการสัมมนาตั้งแต่่เวลา 16.31 น. จนเดินทางกลับถึงที่พัก ค่าที่พักคืนวันที่ 5-7 หรือ 8 ต้องจ่ายจริงตามอัตราค่าที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยงต้องหักค่าอาหารที่ทางผู้จัดจัดให้ด้วย

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,276 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,437 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,205 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,493 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา