บัตรฟรีทการ์ด

Sinsub profile image Sinsub

รถราชการออกตรวจราชการ ภายในจังหวัด  และมีค่าเบี้ยเลี้ยง สามารถใช้บัตรฟรีทการ์ดได้ไหมคะ

ซึ่งปกติ ค่าน้ำมันรถราชการ จะใช้เงินหมวดค่าวัสดุ  (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)

ส่วน ค่าเบี้ยเลี้ยง จะใช้เงินหมวด ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ)

ซึ่งเบิกเงินคนละหมวดกันอยู่แล้ว  แต่ หนังสือ ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18  ธันวาคม 2550 เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ข้อ 5 "ให้ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ สำหรับรายการค่าน้ำมันรถราชการประจำในสำนักงาน ซึ่งไม่รวมถึงรายการค่าน้ำมันรถราชการที่เกิดจากการเดินทางไปราชการ"

ทางหน่วยงานตีความ ข้อความนี้ ว่า สำหรับเดินทางไปราชการ เช่น อบรม  ไม่สามารถใช้บัตรฟรีทการ์ดได้  เพราะมีค่าพาหนะให้แล้ว ในหมวด ค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)  

ไม่น่าจะเกียวกับการเดินทางไปออกตรวจราชการตามภารกิจกรมฯ และปกติก็ใช้เงินคนละหมวดกันอยู่แล้ว

 

หรือหนังสือที่อ้างถึง นั้น รวมหมดเลยว่า ถ้ามีเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่ว่าใช้รถราชการอะไร  ก็ไม่ให้ใช้บัตรฟรีทกา์ดรูดได้

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 955 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,269 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,262 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา