การรับเงินเป็นเช็ค

guest profile image guest
การรับเงินจาก อบต และจากส่วนราชการด้วยกัน ต้องเขียนเช็คสั่งจ่ายในนาม กระทรวงการคลังผ่านคลังจังหวัด.........สำหรับส่วนภูมิภาค ถูกต้องหรือไม่ 
ความคิดเห็น
guest profile guest

            **เช็คที่จะรับชำระเงินผลประโยชน์ และต้องนำส่งคลังต้องเป็นเช็คขีดคร่อม โดยให้ขีดฆ่าคำว่า "หรือตามคำสั่ง" หรือ "หรือผู้ถือ" ออก โดยสั่งจ่าย
            1. กรณีรับเช็คประเภท ก ข ค ชำระเงินผลประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้สั่งจ่ายแก่ "กระทรวงการคลัง"
             2.กรณีรับเช็คประเภท ก ข ค ชำระเงินผลประโยชน์ ในจังหวัดอื่นให้สั่งจ่ายแก่ "กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัด......."
             3.กรณีรับเช็คประเภท ง ชำระเงินผลประโยชน์ไม่ว่าจะรับในกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดอื่น ให้สั่งจ่ายในนาม "ส่วนราชการผู้จัดเก็บ"

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา