การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน

guest profile image guest
ปัจจุบันช่วยราชการอยู่อ.เมืองนครราชสีมา มีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  หากเขียนคำร้องขอย้ายมาลงในท้องที่ที่ปัจจุบันช่วยราชการอยู่(อ.เมืองนครราชสีมา)และได้ย้ายตามคำร้อง   อยากทราบว่าสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านที่มีอยู่เดิมจะสิ้นสุดลงหรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile guest

ไม่สิ้นสุด  เนื่องจากไม่ได้ย้ายตามมาตรา 7  จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไปจนกว่าจะย้ายออกนอกพื้นที่ (อ.เมือง) หรือเป็นไปตามมาตรา 7(1) (2) คือ ทางราชการจัดทีพักให้ หรือคุณมีบ้านเป็นของตนเอง

guest profile guest

โทษนะคุณตอบผิดหรือเปล่า  เขาขอย้ายตามคำร้องขอของตนเองและได้ตามที่ร้องขอจะมีสิทะเบิกค่าเช่าบ้านอีกหรือ

guest profile guest

โทษครับ  ผมตอบตาม  พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ครับ  ขอยืนยัน นั่งยัน นอนยันว่าเป็นคำตอบสุดท้ายที่ถูกต้องครับ

คำอธิบาย  มาตรา 7 กำหนดว่า ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่      สำหรับท่านที่ถามมาท่านทำงานอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคำสั่งให้มาปฎิบัติราชการที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ก็แสดงว่าข้าราชการผู้นี้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำ ณ ท้องที่เดิม  จึงไม่เข้าตามมาตรา 7 โดยเฉพาะมาตรา 7(3)   สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านมีอย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น ครับ  ขอบคุณครับที่ทักท้วง เพราะหลายท่านก็เข้าใจอย่างที่ท่านเข้าใจ 

guest profile guest
เรียน ท่านสมเจตน์ เพื่อโปรดพิจารณาตอบคำถาม
  เช่าซื้อบ้านอยู่ท่ี อำเภอ ก. สำนักงานเขตพื้นท่ี ตั้งอยู่ท่ี อ. A  (ภาระกิจของสำนักงานครอบคลุม อำเภอ ก,ข,ค,ง แต่ตอนท่ีรวมหน่วยงาน ไม่มีสำนักงาน เลยขออาศัยตั้งอยู่ท่ี สำนักงานฯท่ีตั้งอยู่ ณ อำเภอ A )  น้อง ๆ ท่ีย้ายไปอยู่สำนักงานท่ีมีที่ตั้งอยู่ อำเภอ A
เบิกค่าเช่าบ้านได้   ถ้าย้ายจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ เพราะบ้านท่ีเช่าซื้อ อยู่ท่ี อำเภอ ก. ไม่ได้ตั้งอยู่ท่ี อำเภอ A
guest profile guest
ผมอ่านคำถามแล้วยังงงอยู่เลย เพราะเขียนมาน้อยเกินไป และสับสน เอาเป็นว่า ผมเข้าใจว่าท่านซื้อบ้านอยู่คนละอำเภอกับที่ตั้งสำนักงาน คำถามผมคือ บ้านที่ท่านซื้อปัจจุบันได้ขอเิบิกค่าเช่าซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ ย้ายไปก็ไม่สามารถนำบ้านที่ซื้อมาิืเบิกแทนค่าเช่าบ้านได้ครับ
guest profile guest
ถ้าย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ตามมาตรา 7 ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  ตามความเห็นที่ 2
guest profile guest
คุณ 111  ผมก็อธิบายไปแล้วยังไม่เข้าใจอยู่ดี
ถูกต้องย้ายตามมาตรา 7 ย่อมติดมาตรา 7(3)  แต่คุณไม่อ่านคำถามให้เข้าใจ ปัจจุบันมาช่วยราชการที่อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านที่อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา อยู่ แสดงว่า ข้าราชการผู้นี้ได้รับราชการประจำอยู่ที่อำเภอเมือง จ. นครราชสีมา จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เมื่อข้าราชการผู้นี้ขอย้ายตามคำร้องขอของตนเอง มาลงที่อำเภอเมือง  จ.นครราชสีมา จึงเป็นย้ายตามคำขอมาลงท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ คือท้องที่เดิม  จึงไม่เข้าตามมาตรา 7 เพราะมาตรา 7 กำหนดว่า ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำ ต่างท้องที่  เมื่อไม่เข้าตามมาตรา 7 จึงไม่ติดมาตรา 7(3)  คุณเข้าใจเพียงมาตรา 7(3) แต่ไม่เข้าใจมาตรา 7  จึงคิดว่าความคิดเห้นของคุณถูกต้อง
เข้าใจหรือยังครับ 
guest profile guest
กรณีทำบ้านเสร็จแล้วจะเอาบ้านเข้าธนาคาร เพื่อทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
guest profile guest

ถือว่ามีบ้านเป็นของตนเองแล้วครับ

guest profile guest
เรียนถามค่ะ อยากทราบว่าโฉนดที่ดิน+บ้านมี่ชื่อข้าพเจ้ากับน้องชาย ข้าพเจ้า ต่อมาข้าพเจ้าขอซื้อในส่วนของน้อง ทำสัญญาซื้อขายและนำเข้าธนาคาร เพื่อจะขออนุมัติเบิกค่าเช่าซื้อ ไม่ทราบว่า สามารถเบิกเช่าซื้อได้ตามสิทธิหรือเปล่าค่ะ
guest profile guest

ผมทำงานที่ อ.เมือง  จว.สงขลา เบิกค่าเช่าซื้อบ้านอยู่ ต่อมาย้ายไปประจำที่ จว.ยะลา ก็ยังเบิกค่าเช่าซื้อบ้านอยู่  เป็นเวลา 5 ปี ต่อมาได้ย้ายตามคำร้องของตนเองมาลงที่ อ.สิงหนคร จว.สงขลา ไม่ทราบว่าเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่ครับ

guest profile guest
ตอบคุณ นภา     ไม่ได้ครับ  เนื่องจากติดมาตรา 7(2)

ตอบ บุคคลทั่วไป  ไม่ได้ครับ ติดมาตรา 7(3) ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
guest profile guest


ดิฉันมีสิทธิืเบิกค่าเช่าบ้าน(สนง.ที่ปฏิบัติงานอยู่ในอำเภอเมือง) ต่อมาได้เช่าซื้อบ้านในต่างอำเภอ(จังหวัดเดียวกับ สนง.ที่ปฏิบัติงาน) จะนำไปเบิกเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่  หมายเหตุุ ยังไม่เคยใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน แต่ไม่เคยสละสิทธิ์การเช่า

guest profile guest
ไม่ได้ครับ เพราะไม่ได้อยู่ในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการครับ
guest profile guest
ตอนนี้ได้สิทธิเช่าซื้ออยู่ครับ...เพราะไม่มีบ้านพักให้..ต่อมาทางราชการสร้างแฟลต ให้อยู่...สิทธิการเช่าซื้อจะหมดไปไหมครับ...
guest profile guest
ต้องดูว่าคุณเป็นข้าราชการประเภทใด ระดับใดครับ ถ้าต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับอาวุโส ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อต่อไปได้ โดยไม่ต้องเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
guest profile guest
guest profile guest
เรียน อาจารย์สมเจตน์
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 04227.3/19102 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  แจ้งว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีสิทธิ์เบิกเงินค่าเช่าบ้านได้ใช่ไหมคะ  หนูอ่านหนังสือแล้วก้อยังไม่เข้าใจในเนื้อความที่เขียนมาน่ะค่ะ
  รบกวนให้ความกระจ่างด้วยนะคะ
guest profile guest
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอนมารับราชการในส่วนราขการที่ใช้ พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน ถ้าเป็นไปตามมาตรา 7 ครับ
guest profile guest
มีบ้านของตนเองอยู่อำเภอสวี แต่ปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอเมืองชุมพร อยากทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
guest profile guest

ถ้าได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ตามมาตรา 7 และไม่ติดมาตรา 7(1)-(3) ก็สามารถุเบิกค่าเช่าบ้านได้ครับ

guest profile guest
สอบถามครับ
สามีและภรรยา มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านทั้งคู่ ทำงานในท้องที่เดียวกัน ต่างสำนักงานกัน ได้ร่วมกันกู้เงินสร้างบ้านและใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อโดยสามีเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว ต่อมาสามีย้ายไปทำงานต่างจังหวัดและไม่ได้นำสิทธิการเช่าซื้อ ไปเบิกในที่ทำงานแห่งใหม่.        
 ถามว่า ภรรยาและครอบครัวซึ่งยังต้องอาศัยบ้านหลังนั้นอยู่. ซึ่งยังผ่อนชำระไม่หมด  สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน โดยใช้สิทธิ์เช่าซื้อ ได้หรือไม่
guest profile guest
ภรรยามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อต่อได้
guest profile guest
เรียน อาจารย์สมเจตน์
ผมบรรจุครั้งแรกที่ลำพูน ปัจจุบันมีบ้านของตนเองอยู่อำเภอบางบัวทองที่ยังผ่อนชำระเงินกู้อยู่ ถูกย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอปากเกร็ด และไม่ได้ย้ายตามคำร้องขอ อยากขอทราบว่า
1. ข้าพเจ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังที่บางบัวทองได้หรือไม่ หรือ
2. ข้าพเจ้าจะซื้อบ้านที่อำเภอปากเกร็ดเพื่อเบิกค่าเช่าบ้านเป็นค่าผ่อนชำระเงินกู้ได้หรือไม่
ขอบคุณมากครับ

guest profile guest
ถ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านสามารถเช่าซื้อบ้่านที่อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรีได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา