การเบิกเงินงบลงทุน

guest profile image guest

วันที่ 30 ก.ย.53 โรงเรียนได้รับแจ้งจัดสรรพร้อมอนุมัติเงินประจำงวดเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวนเงิน 450,000 บาท ได้ทำเรื่องกันเงินไว้โดยยังไม่มีหนี้ผูกพัน และได้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคารในเดือนตุถลาคม 2553 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2553 ได้รับแจ้งว่าเงินที่อนุมัติให้ในปี 2553 ดังกล่าว ได้นำไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้ว จึงอนุมัติเงินประจำวดปี 2554 มาชดเชยให้แทน   อยากทราบว่าโรงเรียนต้องดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างใหม่หรือไม่ เพราะเป็นงบประมาณคนละปีกัน และต่างแผนกัน

ความคิดเห็น
guest profile guest

ต้องทำการสอบราคาใหม่ หากไม่สอบใหม่ต้องขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันต่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ) ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา