ค่าพาหนะการจัดฝึกอบรม

guest profile image guest
เรียน  อาจารย์สมเจตน์   ขอสอบถามดังนี้ค่ะ
  
                                  จัดฝึกอบรมโครงการจัดทำแผน ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายช่างโยธา หัวหน้าส่วนโยธา นายก อบต. รองนายก เลขานุการนายก (สมมุตินะคะ 21 คน) และประชาชนท่ัวไป (สมมุติ 20 คนค่ะ)  เบิกค่าพาหนะเหมาจ่าย กม. 4 บาท และ รถโดยสารประจำทาง  ขอสอบถามดังนี้ค่ะ
                 1. ค่าพาหนะเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 4บาท จ่ายให้แก่ ผู้เข้าอบรมที่เป็นข้าราชการ และวิทยากรที่เป็นข้าราชการในหน่วยงาน ได้หรือเปล่าค่ะ
                 2. ข้าราชการมากกว่าประชาชน ถือเป็นการฝึกอบรมประเภท ข การจ่ายค่าพาหนะให้ใช้แบบ 8708ท้ังหมด หรือแยกเป็น ข้าราชการใช้ 8708 และประชาชนใช้ใบสำคัญการจ่ายเงินฝึกอบรมบุคคลภายนอกค่ะ
                 3. หากคำนวนค่าพาหนะเหมาจ่าย กม. 4 บาท แล้วได้ 504 บาท จ่ายแค่ 500บาท ให้เป็นเลขกลม ๆ เขียน บก 111 แค่ 500 ท้ังที่ กม * 4 บาท ได้เท่ากับ 504 ได้หรือเปล่าค่ะ (ประหยัดให้ราชการค่ะ???)

                                                               ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสรบกวนได้เสมอค่ะ / วรฤทัย
                                                                                               
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. ค่าพาหนะเหมาจ่ายกิโลละ 4 บาท ต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการใช้รถยนต์ส่วนตัว เมื่อหัวหน้าอนุมัติจึงจะจ่ายได้
2. ใช้รายงานการเดินทางเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับ
3. ค่าพาหนะเหมาจ่ายไม่ต้องเขียน บก 111 ครับ หมายเหตุในแบบ รายงานการเดินทางก็ได้แล้วครับ ขอเบิกเพียง 500 บาท

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา