กาารเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนตามผลสอบแข่งขัน

guest profile image guest
เดิมรับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานที่จังหวัดเพชรบุรี
ต่อมาโอนไปรับราชการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตามผลสอบแข่งขันที่จังหวัดระยอง
อยากทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
คุณได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ตามมาตรา 7 หากไม่ติดมาตรา 7(1)(2)(3) สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้
guest profile guest
(๓) ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอของตนเอง
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงาน
ในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย

ส่วนราชการตีความว่าเป็นการบรรจุใหม่
เนื่องจากโอนจากประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ 
จึงไม่อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน
การตีความดังกล่าวถูกต้องหรือไม่คะ

guest profile guest
การโอนไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง  ไม่ใช่ข้าราชการบรรจุใหม่ ส่วนราชการไหนตีความมั่ว ถ้าเป็นการบรรจุใหม่ ต้องลาออก แล้วไปรับราชการที่ใหม่  การโอน มีหนังสือของส่วนราชการให้โอนกับรับโอน
ถ้ามีหนังสือดังกล่าว ถือว่าทางราชการมีความประสงค์จะรับข้าราชการผู้นี้มาปฎิบัติราชการ จึงรับโอน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา