การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

guest profile image guest

เนื่องจากสำนักงานมีแนวคิดทำห้องพระ แล้วประสงค์จะจัดซื้อพระพุทธรูป โต๊ะหมู่บูชา พระบรมรูปจำลอง เพื่อไว้ประจำห้องพระดังกล่าว  สามารถดำเนินการจัดซื้อเพื่อการดังกล่าวได้ตามระเบียบพัสดุหรือไม่

ความคิดเห็น
guest profile guest
ดูระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 3 ข้อ 17

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา