การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

guest profile image guest

 กรณีต้นปีงบประมาณหน่วยงานต้องใช้รถราชการแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด
จะก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนได้หรือไม่

ความคิดเห็น
guest profile guest

ไม่ได้ ทุกส่วนราชการมีเงินทดรองราชการ ใช้เงินทดรองราชการไปพลางก่อน

guest profile guest
1. ค่าขนย้ายสิ่งของในการเดินทางไปราชการประจำ  มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายอย่างไรบ้างค่ะ
2. ในการเดินทางไปราชการประจำสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายอย่างไรบ้างค่ะ
3. กรณีไปรายงานตัวและยังไม่มีที่พัีกสามารถเบิกค่าโรงแรมได้กี่วัน
และเบิกที่สนงใหม่ หรือเก่า
4. ตาม ข้อ 1,2 เบิกได้ที่ สนงใหม่ หรือเก่า


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 959 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,270 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,267 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา