ค่าเล่าเรียนบุตรครับผม

guest profile image guest
ขอสอบถามท่านคลังครับพอดีผมจะเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ระดับปริญญาตรี
ในใบเสร็จรับเงินระบุ 11รายการ จำนวนเงิน 11,945.-บาท ผมจะเบิกจ่ายได้ครบไหมครับ
1.ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
2.ค่าบำรุงสุขภาพ
3.ค่าบำรุงกีฬา
4.คำบำรุงกิจกรรมนักศึกษา
5.ค่าบำรุงห้องสมุด
6.ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
7.ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์การศึกษาและห้องปฏิบัติการ
8.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
9.ค่าเอกสารในการจัดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา
10.ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย
11.ค่าบำรุงศูนย์บริการการกีฬา
ตามที่อ่านดูใน กค0422.3/ว226 ลง.30มิยง52จะมีบางรายการเบิกไม่ได้ใช่ไหมครับ
ตามความเข้าใจที่ไม่สามารถเบิกได้ มีข้อ 2,3,4,5,6,7,9,10,11
ความคิดเห็น
guest profile guest
ที่ใช้ปัจจุบัน เป็น ว.390 ลว 30 ต.ค. 52  กับประกาศของมหาวิทยาลัยครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา