การใช้สิทธิเบิกค่าเครื่องบิน

guest profile image guest
ขอถามว่าถ้ากรมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ(ระดับปฏิบัติการ)นั่งเครื่องบินไปราชการทั้งที่ไม่ใช่ภารกิจเร่งด่วนโดยอ้างว่าผู้อำนวยการสำนักอนุมัติแล้ว จะเบิกได้เลยใช่หรือไม่ กรณีเร่งด่วนคืออะไร(นิยาม) และถา้เบิกภาคพื้นดินจ่ายส่วนต่าง คิดส่วนต่างอย่างไร
ความคิดเห็น
guest profile guest
ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ ข้าราชการหรือลูกจ้างนอกจาก (1)  ให้เดินทางได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
ผู้มีอำนาจอนุมัติจึงต้องดูว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์กับทางราชการหรือไม่  ซึ่งอำนาจการอนุมัติเป็นของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ในกรณีไม่เร่งด่วนแต่อยากเดินทางโดยเครื่องบิน ให้เบิกค่าใช้จ่ายไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพื้นดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้  หมายความว่า
ท่านสามารถนั่งเครื่องบินได้  แต่เวลาเบิกค่าพาหนะให้ใช้ค่าพาหนะภาคพื้นดิน คือ ค่ารถไฟ หรือค่ารถประจำทาง แล้วแต่ท่านจะเบิก ถ้ามีรถไฟผ่านก็เบิกค่ารถไฟ เพราะแพงกว่ารถประจำทาง

guest profile guest

และถ้าหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง อนุมัติแทนได้หรือไม่  กรณีที่ผู้เบิกแจ้งว่ามีงานที่สำนักงานมากมายต้องรีบไปตรวจรับงานและรีบกลับมาทำงานต่อ หรือให้ไปสอบสวน สืนสวนกรณีมีการกล่าวโทษ อย่านี้ถือว่าเร่งด่วนหรือไม่

guest profile guest
ผู้ที่มีอำนาจพิจารณาคือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ถ้าผู้มีอำนาจพิจารณาว่าเร่งด่วนก็ถือว่าเร่งด่วนครับ เป็นดุลยพินิจของผู้มีอำนาจครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา