วัสดุที่กระทรวงการคลังไม่อนุญาตให้เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

guest profile image guest
1.  วัสดุที่กระทรวงการคลังห้ามมิให้เบิกจากเงิยประมาณแผ่นดิน ยกเลิกหรือยังคะ หรือว่ายังใช้อยู่ 
1แฟ้มแขวน
2ป้ายชื่อ
3แลคซีน
4กระดาษ Post-it
5ที่คั่นหนังสือ
6กาว 2 หน้า
7Label
8ค่าแถบดัชนี
9ที่กั้นหนังสือ
10ค่าดอกไม้สด
11นม ชา กาแฟ
12ค่าน้ำดื่ม
13ฟิล์มกรองแสง
14ปกคำกล่าวรายงาน
15กระจกบนโต๊ะทำงาน
16ปากกาเน้นข้อความ
17ป้ายพลาสติกผู้เข้าร่วมประชุม
2.  การเบิกน้ำยาล้างรถ สามารถเบิกได้ไหมคะ 
ความคิดเห็น
guest profile guest

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 กำนหไว้ดังนี้
ค่าวัสดุตามหลัการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณให้หัวหน้าส่วนราชการเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัดและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เว้นแต่
1. ค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่จัดให้เจ้าหน้าที่ไว้ใช้ในการปฎิบัติงานตามหน้าที่
2. ค่าเครื่องแบบยามรักษาการณ์
3. ค่าวัสดุที่ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผุ้ปฎิบัติงาน
ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา