ถามเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest

ถามว่าใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน(ผ่อนชำระค่าบ้าน)ที่จังหวัด ก. ต่อมากรมให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัด ข. แต่ขอช่วยราชการที่จังหวัด ก. อย่างนี้จะเบิกค่าผ่อนชำระบ้านต่อได้อีกหรือไม่  จะถือว่าเป็นการขอช่วยราชการตามคำร้องขอของตนเองหรือไม่ ตามมาตรา 7  ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

ความคิดเห็น
guest profile guest
ยังไม่มีการเดินทางออกจากท้องที่นั้น ย่อมเบิกค่าเช่าบ้านต่อไปได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา