ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

guest profile image guest
รับราชการที่่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับอนุญาตไปราชการเพื่่อร่วมรับทราบนโนบายผู้บริหารกรมฯ ที่กรุงเทพ วันที่ ๑ - ๕ มกราคม ๒๕๕๖ แต่ผู้เดินทางได้ออกเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์เพื่อไปขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้เหตุผลว่าต้องเดินทางก่อนวันที่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ไม่สามารถหาตั๋วเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์ได้ จึงเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียง โดยไม่เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียนถามว่า
๑. ค่าพาหนะที่เกิดขึ้นก่อนได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการจะนำมาเบิกได้หรือไม่ ตามระเบียบ......
๒. ปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี แต่ย้อนไปขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทำได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นเส้นทางย้อนขึ้น
๓. ซื้อตั๋วสายการบินนกแอร์ผ่านตัวแทนจำหน่าย หลักฐานที่จะนำมาใช้เบิกคือ ใบเสร็จรับเงินที่บริษัทตัวแทนจำหน่ายออกให้ และBOARDING PASS เพียงพอหรือไม่
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
1.การเดินทางไปราชการต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการ ขอนุมัติว้นไหน ก็เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตั้งแต่วันนั้น กรณีนี้จึงต้องดูว่าขออนุมัติเดินทางไปราชการในวันที่ 28 ธ.ค. หรือไม่ ถ้าไม่ก็ไม่สามารถเบิกได้ครับ
2. ถ้ามีเหตุผลและความจำเป็น สามารถทำได้
3.  กรณีที่จ่ายเป็นเงินสด และขอเบิกเงินจากทางราชการภายหลัง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบิน เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 917 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,240 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา