การเบิกค่าเบี้ยประกันชีวิตกรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ

guest profile image guest
อยากทราบว่าค่าเบี้ยประกันชีวิตในการเดินทางไปราชการ/อบรมต่างประเทศ สามารถเบิกได้หรือไม่คะ

ความคิดเห็น
guest profile guest

ไม่มีระเบียบให้เบิก เพราะการประกันชีวิตไม่เกี่ยวกับทางราชการ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 783 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,162 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,156 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา