การเบิกค่าเบี้ยประกันชีวิตกรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ

guest profile image guest
อยากทราบว่าค่าเบี้ยประกันชีวิตในการเดินทางไปราชการ/อบรมต่างประเทศ สามารถเบิกได้หรือไม่คะ

ความคิดเห็น
guest profile guest

ไม่มีระเบียบให้เบิก เพราะการประกันชีวิตไม่เกี่ยวกับทางราชการ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 237 3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,808 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,879 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา