การเบิกเงิน

guest profile image guest
เคยสอบถามเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักเรียนค่ะ ต้องขอขอบคุณค่ะ  แต่โดนท้วงติงว่าไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงให้กับนักเรียนได้  เนื่องจากการเทียบตำแหน่งได้ยกเลิกไปแล้ว โดยอ้างหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว104 ลว 22 กันยายน 2551 ว่าไม่มีการกล่าวถึงการเทียบตำแหน่งของประชาชนหรือนักเรียน แต่จะให้นักเรียนเบิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน พ.ศ.2549  ข้อ ข ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ข้อ 3 ให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหาร และงดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง จึงเกิดความสงสัยว่านักเรียนที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ที่ สพฐ. จัด เป็นการเดินทางไปราชการหรือไม่ และถ้าเบิกโดยใช้ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ถูกต้องหรือไม่ และกระทรวงการคลังมีการเทียบตำแหน่งของประชาชนหรือนักเรียนกับข้าราชการหรือไม่ ถ้ามีเป็นฉบับไหน (ตามหนังสือกระทรวงการคล้งที่อ้างถึงยกเลิกหนังสือที่กล่าวถึงการเทียบตำแหน่ง จำนวน 10 ฉบับ) ช่วยให้ความกระจ่างด้วยค่ะ มิได้มีเจตนาจะค้านผู้บังคับบัญชา แต่อยากทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest

 1. ก็ใช้หนังสือที่คุณว่านั่นแหละ เป็นข้อ 3  ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
 2. ผมได้ท้วงติงไปแล้วว่าไม่ใช่การเดินทางไปราชการ 
 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หมายถึงการจัดงานตามแผนงานโครงการการตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม และประหยัด  ที่คุณเขียนมาผมว่าไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการจัดงานปี 2549
   4. การฝึกอบรมหมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฎิบัติการ ฯลฯ คุณพานักเรียนไปแข่งกีฬา ไม่ได้ไปฝึกอบรม แล้วจะใช้ระเบียบดังกล่าวได้อย่างไร

guest profile guest
ขอบคุณที่ให้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ แล้วนักเรียนมีการเทียบตำแหน่งสำหรับเบิกเบี้ยเลี้ยงไหมค่ะ
guest profile guest

ก็บอกแล้วไง อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ นักกีฬาทีมชาติที่เป็นเยาวชน ก็เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ การเทียบตำแหน่งก็เทียบระดับต่ำสุด ซึ่งก็เบิกเบี้ยเลี้ยงได้วันละ 240 บาท
คุณควรชี้แจงกับผู้ใหญ่ให้เข้าใจว่า การส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬา ไม่ใช่การเดินทางไปราชการ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

guest profile guest
ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
"คุณควรชี้แจงกับผู้ใหญ่ให้เข้าใจว่า การส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬา ไม่ใช่การเดินทางไปราชการ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ"  แล้วนักเรียนที่ไปแข่งกีฬา  จัดนิทรรศการหรือแข่งวิชาการ  ในนามโรงเรียนเขาสามารถเบิกค่าอะไรได้บ้าง  เ็ป็นจำนวนเท่าไร  เพราะเขาทำเพื่อโรงเรียน  เพื่อราชการ (หรือเปล่า)(หมายเหตุ :: ถ้าครูที่พาไปมีเงิน  ก็คงไม่ต้องเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินหรอก)
guest profile guest
คุณอย่างรู้และให้ถูกต้อง
 คุณควรเข้าใจว่า กฎระเบียบ คืออะไร ผมเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ จึงต้องตอบตามที่กฎ ระเบียบสั่งการมา ถ้าคุณไม่ทำตาม ก็ไม่เป็นไร ทางราชการไม่ได้ ไม่ให้เบิก  ระเบียบเกี่ยวกับการจัดงานมีไว้ เพื่อให้เบิกจ่ายได้  แต่ระเบียบกำหนดให้ผู้จัดเป็นผู้เบิก  ทางโรงเรียนไม่ได้เป็นผู้จัด จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้  ถ้าคุณจะเบิกก็ต้องบอกผู้จัดให้เบิกค่าใช้จ่ายให้ ถ้าผู้จัดไม่เบิก ทางโรงเรียนก็ไม่สามารถเบิกได้ คือไม่สามารถใช้เงินงบประมาณได้ ซึ่งทางโรงเรียนก็มีเงินอื่น ซึ่งโรงเรียนเรียกเก็บโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง ก็นำมาใช้จ่ายแทนเงินงบประมาณได้ ผมก็เป็นผู้ปกครอง แต่ละเทอมผมก็ต้องจ่ายโดยได้รับใบเสร็จเป็นค่าสนับสนุนกิจวกรรมของโรงเรียน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา