การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

guest profile image guest
กรณีเบิกค่าน้ำมันรถยนต์ราชการกรณีใดที่เบิกเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง(ระเบียบพัสดุ)  และกรณีใดที่เบิกเป็นค่าพาหนะ(ระเบียบค่าใช้จ่ายไปราชการ)
ความคิดเห็น
guest profile guest

กรณีเดินทางไปราชการ  ฝึกอบรม เบิกค่าพาหนะ  กรณีอื่น ๆ เบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิงครับ

guest profile guest
ไปราชการเอารถยนต์ส่วนตัวไปเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หน่วยงานตกลงว่าให้มีใบเสร็จค่าน้ำมันมาแนบด้วย ถูกต้องไหมค่ะ หรือถ้าไม่มีใบเสร็จจะให้เบิกได้หรือไม่
guest profile guest
บอกหน่วยงานว่าระเบียบเขียนว่าเหมาจ่าย หมายความว่าทางราชการต้องการให้โดยไม่อยากรับรู้ว่าจ่ายจริงหรือไม่ จึงไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงินครับ ให้ใช้ระยะทาง(กิโลเมตร) คูณด้วยอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น ใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางจากขอนแก่นไปอุดรธานี ไป- กลับ ระยะทาง 250 กิโลเมตร ระเบียบกำหนดเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 4 บาท ก็เบิกค่าพาหนะเหมาจ่ายเป็นเงิน 1,000.- บาท โดยเขียนว่าค่าพาหนะเหมาจ่าย จากขอนแก่นไปอุดรระยะทาง 125 กิโลเมตร ไป - กลับ 250 กิโลเมตร
แค่นี้แหละ ไม่ต้องแนบอะไรทั้งนั้น เหมือนเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ที่ไม่ต้องแนบอะไร
guest profile guest

หน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ไปทำงานในพื้นที่ เบิกค่าใช้สอยไปแล้ว พอปลายปีงบประมาณอนุมัติเงินค่าน้ำมันมาให้/จะทำเรื่องซื้อวัสดุน้ำมันแจกเจ้าหน้าที่ที่ได้หรือไม่

guest profile guest
วัสดุเชื้อเพลิง ใช้เติมรถของทางราชการครับ ไปให้เติมรถอื่นไม่ได้ครับ
guest profile guest
กรณีขออนุมัติรถราชการไปราชการในวันที่มีการเดินทางออกจากศูนย์สามารถใช้บัตรเติมน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันในวันเดินทางได้หรือไม่
guest profile guest
การเดินทางไปราชการ เบิกค่าน้ำมันเป็นค่าพาหนะ  กรณีเติมน้ำมันก่อนเดินทาง จึงเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง เมื่อเดินทางถึงก็เติมน้ำมันคืนให้เต็มถัง ก็จะเป็นค่าพาหนะครับ
หมายความว่าก่อนออกเดินทางมีน้ำมันเต็มถัง  เดินทางกลับถึงสำนักงานก็มีน้ำมันเต็มถัง  การเติมน้ำมันระหว่างเดินทางเป็นค่าพาหนะที่เกิดขึ้นจริง
guest profile guest
เรียน ท่านสมเจตต์
      ช่วยคลายมีข้อสงสัยและงงด้วยค่ะ ในการได้รับการยกเว้นไม่ต้อปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถราชการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเิติมน้ำมัน (Fleet Card) นั้น การเบิกจ่ายยังคงเบิกจ่ายในหมวดค่าวัสดุเชื้อเพลิงหรือไม่ หรือเบิกจ่ายในหมวดค่าใช้สอยคะ ขอบคุณมากค่ะ 

      
guest profile guest
วัสดุเชื้อเพลิงครับ
guest profile guest
กรณีใช้รถราชการเดินทางไปอบรม ใช้แบบ บก.111 เบิกเหมือนกับรถยนต์ส่วนตัวได้ป่าวครับ
guest profile guest
ใช้ใบเสร็จรับเงินครับ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งมีใบเสร็จรับเงินครับ
guest profile guest
ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปในพื้นที่  ในหน่วยงานไม่มีรถยนต์ของทางราชการครับ   เพื่อติดต่อประสานงานและประชุมแทบทุกวันโดยไม่รู้ล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้จะมีงานให้ไปที่ไหน   จะเบิกจ่ายค่าน้ำมันอย่างไรครับ  ในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่อยู่  ๓  คน  ทุกวันนี้ในหน่วยงานผมใช้วิธีนี้ครับไม่ทราบว่าปฏิบัติถูกต้องไหม
๑.  ทำบัญชีควบคุมการเดินทาง  ของทุกคนไว้เป็นเล่มเดียว  ให้ทราบว่า  ใครไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ 
๒.  เปิดบัญชีน้ำมันไว้กับปั้มน้ำมันในพื้นที่  และใช้ใบสั่งน้ำมัน  โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้สั่งจ่าย  จ่ายน้ำมันให้ในอัตราไม่เกินกิโลเมตรละ  ๔  บาท  โดยจ่ายตามบัญชีในข้อที่  ๑  ครับ
๓.  ทำขออนุมัติเบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเป็นรายเดือน  โดยใช้ระเบียบการพัสดุ  ๒๕๓๕  ข้อที่  ๓๙  การจัดซื้อโดยมิได้คาดหมายไว้ก่อน  และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน   เนื่องจากมิอาจทราบได้ว่าพรุ่งนี้จะได้รับคำสั่งให้ไปประชุมที่ไหน  เมื่อไหร่
    โปรดให้ความกระจ่างด้วยครับ
                                                 ด้วยความเคารพ
                                                            นายพงษ์พันธุ์   จันทาพูน
                                                     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
guest profile guest
การเดินทางไปปฎิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงานถือเป็นการเดินทางไปปฎิบัติราชการขั่วคราว จึงต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการ  การเบิกค่าวัสดุเชื้อเพลิ่ง ต้องใช้กับรถราชการเท่านั้น  กรณีของท่านจึงถือเป็นการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง ครับ
guest profile guest
ขอความรู้เรื่องใบเสร็จรับเงินค่าน้ำมันค่ะ  การเดินทางไปราชการโดยใช้รถราชการ หากไปหลายคน ได้รับคำแนะนำว่าให้ใช้ชื่อผู้ร่วมเดินทางคนใดคนหนึ่งเป็นชื่อในใบเสร้จรับเงินค่าน้ำมัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเขียนรายงานขอเบิกการเดินทางไปราชการ  ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ (ปกติจะเขียนใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อสำนักงาน)  หรือถ้าถูกต้องมีกรณีอื่นที่ไม่ใช่ค่าเดินทางไปราชการอีกบ้างไหมคะ ขอบคุณค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,446 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,209 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา