ข้อห้ามคณะกรรมการ

guest profile image guest
ขอถามว่าคณะกรรมการประกวดราคาeauctionสามารถเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการที่ประกวดราคานั้นได้หรือไม่ใช้ระเบียบข้อไหน
ความคิดเห็น
somjate_m profile somjate_m
เป็นได้ครับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ห้่ามครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 24,244 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 24,222 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 20,268 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 16,439 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,429 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 15,020 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา