หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

tunyalug profile image tunyalug
ตามหนังสือที่ กค0406.4/ว132 ลว.25 พ.ย.56 อยากถามว่ากรณีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  โดยที่ในลักษณะงานประจำไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง อยากถามว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักงานซึ่งมีชื่อร่วมเป็นกรรมการคณะต่าง ๆ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือไม่คะ
ความคิดเห็น
artit_boo profile artit_boo
มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุม หากไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในหนังสือที่
 กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

38 วันที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,308 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,470 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,234 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,512 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา