หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

tunyalug profile image tunyalug
ตามหนังสือที่ กค0406.4/ว132 ลว.25 พ.ย.56 อยากถามว่ากรณีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน  โดยที่ในลักษณะงานประจำไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง อยากถามว่าเจ้าหน้าที่ในสำนักงานซึ่งมีชื่อร่วมเป็นกรรมการคณะต่าง ๆ มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือไม่คะ
ความคิดเห็น
artit_boo profile artit_boo
มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุม หากไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในหนังสือที่
 กค 0406.4/ว 132 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

7 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,118 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,302 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,048 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,413 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,678 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,530 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,594 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,960 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,406 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,912 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา