เดินทางไปราชการ

naraphon profile image naraphon
มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ แต่เกิดสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้มีการยกเลิกโครงการอบรมสัมมนา โดยไม่ได้แจ้งเหตุล่วงหน้า สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่
ความคิดเห็น
artit_boo profile artit_boo

เบิกได้  ตามแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
กรณีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว 31 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 และด่วนที่สุดที่
กค 0406.4/ว 117 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 955 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,269 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,262 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา