เดินทางไปราชการ

naraphon profile image naraphon
มีคำสั่งให้เดินทางไปราชการ แต่เกิดสถานการณ์ทางการเมือง ทำให้มีการยกเลิกโครงการอบรมสัมมนา โดยไม่ได้แจ้งเหตุล่วงหน้า สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้หรือไม่
ความคิดเห็น
artit_boo profile artit_boo

เบิกได้  ตามแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
กรณีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุดที่ กค 0406.4/ว 31 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 และด่วนที่สุดที่
กค 0406.4/ว 117 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

9 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,204 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,380 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,147 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,451 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,731 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,562 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,625 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 3,000 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,445 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา