สอบถามเกี่ยวกับการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในสถานที่ราชการ

guest profile image guest

1.  โรงเรียน  มีบ้านพักครูอยู่  1  หลัง  แต่ไม่มีทะเบียนคุมการจัดข้าราชการเข้าและออกในที่พักของทางราชการ  ทำให้ไม่สามารถสืบได้ว่าใครพักอยู่ห้องไหนบ้าง  และมีห้องไหนว่างบ้าง  ขอถามว่าเป็นความผิดไหม
2.  บ้านพักหลังหนึ่ง  เดิมข้าราชการครูท่านหนึ่งพักอาศัยอยู่  ต่อมาข้าราชการครูผู้นั้นเกษียณ  แต่ยังอาศัยอยู่ในบ้านพัก  อยู่ต่อมาอีก  2  ปี 
ขอเรียนถามว่า  ข้าราชการครูที่เกษียณ  มีสิทธิอยู่ได้ไหม  โรงเรียนมีความผิดหรือไม่  แม้ว่าจะไม่มีข้าราชการครูอื่นในโรงเรียนต้องการจะเข้าอยู่ในบ้านพักก็ตาม
                      
ความคิดเห็น
guest profile guest

หลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 กำหนดให้มีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หากยังไม่ทำ ก็รีบดำเนินการซะ
2. ข้าราชการเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว ก็ไม่สามารถพักอาศัยในที่พักของทางราชการได้  ผู้มีอำนาจจัดที่พักให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย ไม่จัดให้ข้าราชการที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ เข้าพักอาศัย  อาจต้องรับผิดทางละเมิดทำให้ทางราชการเสียหาย เนื่องจากต้องจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับผู้มีสิทธินั้นด้วย

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 922 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,241 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา