สอบถามสิทธิการเบิกค่าเช่าเช่า

guest profile image guest

ข้าราชการบรรจุครั้งแรกที่ กรุงเทพ ต่อมาสำนักงานย้ายไปจังหวัดนนทบุรี และต่อมาข้าราชการท่านนี้ได้โอนย้าย (ต่างกรมแต่ในกระทรวงเดียวกัน) ที่ตั้งสำนักงานอยู่จังหวัดนนทบุรี ขอเรียนถามว่า ข้าราชการท่านนี้มีสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

ความคิดเห็น
guest profile guest
คำถามไม่ชัดเจน  สรุปเอาเองว่า คุณทำงานอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และขอโอนไปกรมอื่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ถามว่ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่
คำตอบสั้น ๆ แต่ได้ใจความคือ ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากคุณยังอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตลอดไป จนกว่าจะย้ายออกจากอำเภอนี้ครับ
guest profile guest

เพิ่มเติมเพื่อให้คำถามชัดเจนค่ะ บรรจุครั้งแรกคือรายงานตัวและปฏิบัติงานที่กรุงเทพ ต่อมาหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี(ไม่ได้ย้ายตัวเอง) และต่อข้าราชการได้ทำเรื่องโอนย้ายต่างกรม มาอยู่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ถามว่ามีสิทธิเบิกค่าเช่าได้หรือไม่

guest profile guest

คำตอบเหมือนที่ตอบไปแล้วครับ ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามเหตุผลดังกล่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 895 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,223 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,228 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา