โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image)

inplug profile image inplug
การแทรกภาพ (Image)
การแทรกภาพ
ตามปกติภาพที่จะใช้แสดงในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพที่มีชื่อสกุลของภาพเป็น .JPG หรือ .GIF เพราะเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดเล็ก สามารถแสดงผลได้รวดเร็ว จึงไม่ต้องเสียเวลาในการรอให้ภาพปรากฏนานเกินไป
การแทรกภาพใช้คำสั่งดังนี้

<IMG SRC="ชื่อภาพ" WIDTH=ขนาดความกว้าง HEIGHT=ขนาดความสูง>

เช่นภาพชื่อ girl.jpg มีขนาดความกว้าง 80 และความสูง 100 จะใช้คำสั่งแสดงภาพเป็น

<IMG SRC="girl.jpg" WIDTH=80 HEIGHT=100>

หรือในกรณีที่ต้องการแสดงภาพที่มีขนาดเท่ากับต้นฉบับ ก็จะใช้คำสั่งเพียงสั้น ๆ ดังนี้

<IMG SRC="ชื่อภาพ"> เช่น
<IMG SRC="girl.jpg">

คำสั่งที่ใช้ประกอบกับคำสั่งแสดงภาพ
1. กำหนดให้ภาพอยู่ทางซ้ายและข้อความ(ที่ตามมา) อยู่ทางขวา เพิ่มคำสั่ง ALIGN=LEFT ไว้ในคำสั่งแสดงภาพ เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" ALIGN=LEFT>

2. กำหนดให้ภาพอยู่ทางขวาและข้อความ(ที่ตามมา) อยู่ทางซ้าย เพิ่มคำสั่ง ALIGN=RIGHT ไว้ในคำสั่งแสดงภาพ เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" ALIGN=RIGHT>

3. กำหนดขนาดของช่องว่างระหว่างภาพกับข้อความ(ที่ล้อมรอบ) ในแนวนอน ใช้คำสั่ง HSPACE=ค่าตัวเลข(pixel) เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" HSPACE=20>

4. กำหนดขนาดของช่องว่างระหว่างภาพกับข้อความ(ที่ล้อมรอบ) ในแนวดิ่ง ใช้คำสั่ง VSPACE=ค่าตัวเลข(pixel) เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" VSPACE=20>

5. สามารถเขียนคำสั่งในข้อ 1-4 ประกอบกันได้ เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" ALIGN=RIGHT VSPACE=20>


เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น
guest profile guest
ขอบคุณจ้า

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 130 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา