โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image)

inplug profile image inplug
การแทรกภาพ (Image)
การแทรกภาพ
ตามปกติภาพที่จะใช้แสดงในเว็บเพจ นิยมใช้ภาพที่มีชื่อสกุลของภาพเป็น .JPG หรือ .GIF เพราะเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดเล็ก สามารถแสดงผลได้รวดเร็ว จึงไม่ต้องเสียเวลาในการรอให้ภาพปรากฏนานเกินไป
การแทรกภาพใช้คำสั่งดังนี้

<IMG SRC="ชื่อภาพ" WIDTH=ขนาดความกว้าง HEIGHT=ขนาดความสูง>

เช่นภาพชื่อ girl.jpg มีขนาดความกว้าง 80 และความสูง 100 จะใช้คำสั่งแสดงภาพเป็น

<IMG SRC="girl.jpg" WIDTH=80 HEIGHT=100>

หรือในกรณีที่ต้องการแสดงภาพที่มีขนาดเท่ากับต้นฉบับ ก็จะใช้คำสั่งเพียงสั้น ๆ ดังนี้

<IMG SRC="ชื่อภาพ"> เช่น
<IMG SRC="girl.jpg">

คำสั่งที่ใช้ประกอบกับคำสั่งแสดงภาพ
1. กำหนดให้ภาพอยู่ทางซ้ายและข้อความ(ที่ตามมา) อยู่ทางขวา เพิ่มคำสั่ง ALIGN=LEFT ไว้ในคำสั่งแสดงภาพ เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" ALIGN=LEFT>

2. กำหนดให้ภาพอยู่ทางขวาและข้อความ(ที่ตามมา) อยู่ทางซ้าย เพิ่มคำสั่ง ALIGN=RIGHT ไว้ในคำสั่งแสดงภาพ เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" ALIGN=RIGHT>

3. กำหนดขนาดของช่องว่างระหว่างภาพกับข้อความ(ที่ล้อมรอบ) ในแนวนอน ใช้คำสั่ง HSPACE=ค่าตัวเลข(pixel) เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" HSPACE=20>

4. กำหนดขนาดของช่องว่างระหว่างภาพกับข้อความ(ที่ล้อมรอบ) ในแนวดิ่ง ใช้คำสั่ง VSPACE=ค่าตัวเลข(pixel) เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" VSPACE=20>

5. สามารถเขียนคำสั่งในข้อ 1-4 ประกอบกันได้ เช่น

<IMG SRC="boy.jpg" ALIGN=RIGHT VSPACE=20>


เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น
guest profile guest
ขอบคุณจ้า

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,180 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,934 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,197 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,781 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,817 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,476 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,120 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,178 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา