HTML ชุดคำสั่งพื้น ฐานในการสร้างตาราง

inplug profile image inplug
ชุดคำสั่งพื้นฐานในการสร้างตาราง
ตัวอย่างที่ 1
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 1 แถว 1 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                   คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถว
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 1</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถว
</TABLE>                                         คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้

ข้อมูลในคอลัมน์ 1

ตัวอย่างที่ 2
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 1 แถว 2 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                   คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถว
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 1</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 2</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถว
</TABLE>                                         คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้

ข้อมูลในคอลัมน์ 1 ข้อมูลในคอลัมน์ 2

ตัวอย่างที่ 3
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 2 แถว 2 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                   คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 1</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 2</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 1
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 2
<TD>ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 1</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 2</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 2
</TABLE>                                         คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้

ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 1 ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 2
ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 1 ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 2
ความคิดเห็น
guest profile guest
 ตารางไม่ไม่ยาวเท่ากับหน้าจอ ตั้งความยาวแต่ก็ยังเท่าเดิม ค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
guest profile guest
เอิ่มมมมมมมมมมมม ...
guest profile guest

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 129 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา