HTML ชุดคำสั่งพื้น ฐานในการสร้างตาราง

inplug profile image inplug
ชุดคำสั่งพื้นฐานในการสร้างตาราง
ตัวอย่างที่ 1
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 1 แถว 1 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                   คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถว
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 1</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถว
</TABLE>                                         คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้

ข้อมูลในคอลัมน์ 1

ตัวอย่างที่ 2
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 1 แถว 2 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                   คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถว
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 1</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในคอลัมน์ 2</TD>            คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถว
</TABLE>                                         คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้

ข้อมูลในคอลัมน์ 1 ข้อมูลในคอลัมน์ 2

ตัวอย่างที่ 3
คำสั่งสำหรับการสร้างตารางที่มี 2 แถว 2 คอลัมน์ประกอบด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้

<TABLE BORDER=1>                   คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างตาราง
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 1</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 2</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 1
<TR>                                                  คำสั่งเปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 2
<TD>ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 1</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 1
<TD>ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 2</TD>  คำสั่งสร้างคอลัมน์ที่ 2
</TR>                                                 คำสั่งปิดสำหรับการสร้างแถวที่ 2
</TABLE>                                         คำสั่งปิดสำหรับการสร้างตาราง

จะได้ตารางลักษณะนี้

ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 1 ข้อมูลในแถว 1 คอลัมน์ 2
ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 1 ข้อมูลในแถว 2 คอลัมน์ 2
ความคิดเห็น
guest profile guest
 ตารางไม่ไม่ยาวเท่ากับหน้าจอ ตั้งความยาวแต่ก็ยังเท่าเดิม ค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
guest profile guest
เอิ่มมมมมมมมมมมม ...
guest profile guest

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
17 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,185 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,980 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,205 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,785 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,819 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,483 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,122 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,207 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา