ใบเสร็จรับเงิน

guest profile image guest

กรณีใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ใช้แล้วของปีงบประมาณ 2553 และ 2554 สูญหายต้องดำเนินการอย่างไร ใช้ระเบียบอะไรอ้างอิงคะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
ตามระเีบียบการเิบิกเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินฯ ข้อ 72 กำหนดไว้ชัดเจน จึงขอถามท่านว่า สตง. ตรวจสอบหรือยัง ถ้ายังก็เป็นเรื่อง ต้องดำเนินการ
1.รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ
2. หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการแจ้งความ
3. หัวหน้าส่วนราชการตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา