มีสิทธิหรือไม่

guest profile image guest
เรียนท่านคลังจังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันผมรับราชการอยู่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ขอนแก่น (บรรจุครั้งแรก) ขณะนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องโอนไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานใหม่ไม่ได้จัดที่พักไว้ให้
ขอเรียนถามท่านคลังฯ ดังนี้

๑.เมื่อผมโอนไปปฏิบัติราชการที่สังกัดใหม่ ผมจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ มีสิทธิเพราะอะไร และการโอนเหตุใดจึงไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอตนเอง

ขอบพระคุณครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest
1.เพราะเป็นไปตามมาตรา 7 ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านยกเว้น มาตรา 7(1)-(3) ซึ่งคุณไม่ติดมาตรา 7(1) และ (3) ยังขาด (2) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ  ถ้าไม่มีก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ
การโอนไม่ถือเป็นการย้ายตามคำร้องขอของตนเอง เพราะการรับโอนเป็นสิทธิของทางราชการ ถ้าทางราชการไม่รับโอน ผู้ขอโอนก็ไม่สามารถโอนได้ แสดงว่าทางราชการมีความต้องการตัวผู้ขอโอน จึงรับโอน จึงไม่ใช่การย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
guest profile guest
ขอบพระคุณท่านคลังจังหวัดขอนแก่นมากครับ
guest profile guest
หากหน่วยงานรับโอนได้ระบุข้อความว่า การรับโอนในครั้งนี้ไม่ผูกพันงบประมาณของทางราชการในค่าพาหนะขนย้าย ค่าเช่าที่พัก จะสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ครับ
guest profile guest
สิทธิตามระเบียบมีอยู่ครับ แต่ข้อผูกพันในการรับโอนนี้ ถ้าท่านยินยอมก็ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันดังกล่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,159 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,340 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,102 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,432 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,544 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,976 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา