เบิกเงินค่าเช่าที่พัก

guest profile image guest
นายวัชรินทร์ เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดยโสธร โดยมารายงานตัวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ขอเบิกค่าเช่าที่พัก3วัน โดยขออนุญาตเบิกตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2555 วันที่บันทึกขออนุญาต 29 ตุลาคม 2555 อยากทราบว่านายวัชรินทร์ มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตั้งแต่วันที่เท่าใด
ความคิดเห็น
guest profile guest
ได้นับแต่วันไปถึงท้องที่ที่ตั้งสำนักงานเบิกได้ไม่เกิน 7 วัน ต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา 37 พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับค่าเช่าทีพ่ัก ให้เบิกตามบัญชีหมายเลข 3 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,159 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,340 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,102 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,432 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,544 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,976 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา