รบกวนปรึกษาเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายดูงานค่ะ

guest profile image guest
1.  กรณีที่เราจัดกิจกรรมพาบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บุคคลกรของรัฐ ไปดูงาน  เราต้องใช้ระเบียบเรื่องการฝึกอบรมหรือการเดินทางไปราชการคะ
2.  ในกลุ่มบุคคลภายนอกที่พาไปดูงาน  ถึงแม้จะมีคณะทำงานซึ่งเป็นข้าราชการอยู่ด้วย  ก็ต้องเบิกค่าใช้จ่ายเหมือนกันทั้งคณะคือ  เทียบเท่าประเภทของบุคคลภายนอกใช่มั้ยคะ
2.  ได้ยืมเงินงบประมาณออกมาใช้จ่าย  เวลาส่งใช้คืนเงินยืมต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest

1.  การดูงาน เป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง จึงต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกบอรม
2.  ถ้าผู้จัดจัดทุกอย่างก็จบ แต่ถ้าจัดให้ไม่ครบ บุคลากรของรัฐ ให้เบิกตามสิทธิข้อ 18 ครับ
3.  หลักฐานการจ่ายเงินที่คุณจ่ายทุกอย่างละครับ ผมบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรบ้าง

guest profile guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 4/2/2556 11:34:00

1.  การดูงาน เป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่ง จึงต้องใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกบอรม
2.  ถ้าผู้จัดจัดทุกอย่างก็จบ แต่ถ้าจัดให้ไม่ครบ บุคลากรของรัฐ ให้เบิกตามสิทธิข้อ 18 ครับ
3.  หลักฐานการจ่ายเงินที่คุณจ่ายทุกอย่างละครับ ผมบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรบ้าง


ขออนุญาตถามอีกนิดค่ะ
คือ สนง. เป็นผู้จัดพาบุคคลภายนอกไปดูงานเอง แต่มี ขรก. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ สนง. และ เจ้าหน้าที่ของ สนง.อื่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานเดินทางไปด้วย เงินยืมที่ยืมออกมาเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับค่าอาหาร 240 บาท/คน(ไม่ได้จัดอาหารให้) และค่าที่พัก 500 บาท/คน/วัน (สำหรับบุคคลภายนอก เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตาม ข้อ19 (2)ใช่มั้ยคะ )
ดิฉันก็เลยกำลังสับสนว่า มันต้องส่งใช้เหมือนกับเวลาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมั้ย
เอกสารที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ
1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(หัวหน้าคณะ/ผู้ยืมเป็นผู้เขียน)
2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน รายบุคคล(สำหรับกรณีค่าที่พัก)
3. แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก(เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง ฉ.3 2555)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขอความกรุณาไขความกระจ่างด้วย ขอบคุณค่ะ


guest profile guest
1. ค่าเช่าที่พักผู้จัดคณะทำงาน ต้องพักจริง เหมาจ่ายไม่ได้ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ จึงต้องใช้ใบเสร็จรับเงินค่าทีพ่ักมาประกอบการเบิกจ่าย
2. บุคคลภายนอก ใช้แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ใบเดียว จ่ายทั้งค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ไม่ต้องมีใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
3. กรณีจ้างเหมารถ ต้องปฎิบัติตามระเบียบพัสดุด้วย
4. สำเนาบัตรประชาชน ไม่เคยเขียนไว้ในระเบียบ ติดมาก็ไม่ผิด
guest profile guest
ขอความกรุณาท่านคลังอีกนิดค่ะ
แล้วถ้าเป็นกรณีไม่ใช่ไปดูงาน  แต่เป็นพาบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ  ไปร่วมกิจกรรมประกวดต่างๆ  ต้องใช้ระเบียบเดินทางไปราชการ หรือระเบียบอบรมคะ
guest profile guest

และใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  สรุป  ไม่ต้องใช้ใช่มั้ยคะ

guest profile guest
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯลฯ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้หัวหน้าส่วนราชการผู้จัดงานเป็นผู้เบิก ส่วนราชการอื่นไม่มีระเบียบให้เบิกครับ
2. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใช้กรณีเป็นข้าราชการที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา