วิธีการเก็บรักษาเงินบำเหน็จเพื่อรอชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ

guest profile image guest
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ขอนแก่น  มีข้าราชการตำรวจ ราย ด.ต.หญิง ลาวัลย์  บุญจวง ได้ลาออกจากราชการไปอยู่ต่างประเทศ และได้รับบำเหน็จ
จำนวน 270,930.88 บาท  มีหนี้ที่ต้องชำระกับทางราชการ จำนวน 2 ราย  คิ้อ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลางฯ จำนวนเงิน 1,050,000 บาท   อยู่ระหว่างการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้
โดยขออายัดเงินจำนวน 270,930.88 บาท เพื่อชำระหนี้ทั้ังจำนวน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 4 จำกัด  จำนวนเงิน  88,014.88 บาท  ขอแบ่งชำระหนี้จากยอดเงินจำนวน  270,930.88 บาท
ซึ่งสหกรณ์ทั้ง 2 ไม่สามารถตกลงกันได้  ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ควรจะดำเนินการอย่างไร
ความคิดเห็น
guest profile guest
สหกรณ์มีหนังสือยินยอมให้หักเงินของ ตำรวจรายนี้ เป็นสหกรณ์ใด  ที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรอง สหกรณ์นั้นก็จะได้เงินนี้ไป

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา