ขอหารือสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest

เรียน  ท่านผู้รู้

ข้อเท็จจริงมี ดังนี้

                   1. เดิมข้าราชการ (นางสาว ก.) บรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด น. ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2540 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2544 ได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการตำแหน่งเจ้าพนังงานพัสดุ 2 ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ร.

                   2. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2544 ได้รับคำสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการตำแหน่งเจ้าพนังงานพัสดุ 2   ที่สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด น. โดยพักอาศัยอยู่ในบ้านพักของสำนักงานฯ

                   3. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้โอนไปสังกัดกรม ปภ. (ตาม พ.ร.ฎ. 119/102ก/8 ต.ค.45) โดยมีการแบ่งแยกทรัพย์สิน (บ้านพักข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ออกเป็น 3 หน่วยงาน ซึ่งกรมปภ.  ได้รับการจัดสรรบ้านพักระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง และบ้านพักระดับ 3-4 จำนวน 2 หลัง ซึ่งในขณะนั้นมีข้าราชการเข้าพักอาศัยอยู่แล้วทั้ง 3 หลัง ส่วนบ้านพักที่นางสาว ก. อาศัยอยู่ได้ถูกจัดสรรให้เป็นทรัพย์สินของ กรม ทช.  จากนั้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานที่สำนักงาน ปภ.จังหวัด น.    นางสาว ก. จึงได้ย้ายออกไปพักอาศัยอยู่  บ้านเพื่อนในจังหวัด น.  โดยมิได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

                   4. เมื่อ ปี 2555 นางสาว ก. ได้ทำสัญญากู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินในอำเภอเมือง จังหวัด น. โดยมีภาระการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระค่าบ้านในอัตราเดือนละ 9,200.-บาท ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2555 เป็นต้นมา

                   คำถาม

ตามข้อเท็จจริง 1 – 4 ข้าราชการ (นางสาว ก.) จะมีสิทธินำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระค่าบ้าน มาเบิกเป็นค่าเช่าซื้อบ้านจากต้นสังกัดได้หรือไม่
                                                                                    ...ขอขอบคุณอย่างสูง...

ความคิดเห็น
guest profile guest
ต้องดูว่า น.ส. ย้ายมาที่อำเภอเมือง จังหวัด น. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่  เมื่อดูตามที่เขียนมาก็ไม่ได้บอกอะไร จึงคิดว่าถ้าไม่ติดมาตรา 7(1) -(4)  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  แต่ทางราชการจัดที่พักให้ จึงไม่มีสิ่ทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เมื่อมีการยุบหน่วยงานและโอนไปสังกัด ปภ. ที่อำเภอเดิม แต่ทางราชการไม่จัดที่พักให้ จึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

หมายเหตุ ทั้งอยู่ที่ว่า น.ส. ก  จะต้องเป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ก่อนแล้ว
guest profile guest

ฟันธงเลยครับ กลับไปอ่านใหม่อีกรอบ จึงรู้ว่า สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ตั้งอยู่อำเภอเมื่อง  น.ส. ก. บรรจุครั้งแรกที่ อ.เมือง จ. น   เมื่อย้ายกลับมาท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก ใน พ.ศ. 2544  จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  จนปัจจุบัน น.ส. ก ยังไม่ได้ย่้ายออกจากอำเภอเมือง จ. น   จึงไม่สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ

guest profile guest
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ  ที่ให้ความกระจ่าง
guest profile guest
ขอสอบถามเรื่องสิทธิ์การเช่าซื้อ คือ ทางหน่วยงานได้ทำหนังสือขอตัวนาย ก มาช่วยราชการ และนาย ก จะทำเรื่ิองขอเบิกค่าบ้าน เป็นค่าเช่าซื้อได้หรือไม่  นาย ก อยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาช่วยที่จังหวัดนนทบุรี  แต่จะเบิกค่าเช่าบ้านจากบ้านที่ซื้อไว้เป็นค่าเช่าซื้อ ได้หรือไม่ อ้างหลีดเกณฑ์ตัวไหน  ขอบคุณ
guest profile guest
ตอบไม่ได้ ขอมูลน้อยไป
1. ช่วยราชการในลักษณะไหน

2. บ้านที่ผ่อนชำระเคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาหรือยัง
guest profile guest
เรียน  อาจารย์
   ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน  คือ
   1. นาย ก  ตำแหน่งสังกัดอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช  หน่วยงาน ก ขอยืมตัวมาช่วยราชการ เป็นการประจำ โดยเบิกเงินเดือนจากสังกัดเดิม ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557  และ นาย ก ได้ทำสัญญาเช่าซื้อบ้านเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 และทำเรื่องเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ มีค. 56 - สค. 56จากต้นสังกัดเดมิรคือ จ.นครศรีฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าซื้อซึ่้งโดยตำแหน่งเบิกได้ประมาณเดือนละ 4,000 บาท
   ถามว่า :  ผู้มาช่วยราชการสามารถ ซื้อบ้านที่ที่มาปฏิบัติงานเป็นของตัวเอง แล้วสามารถที่จะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม  โดยเบิกเงินจากสังกัดเดิม  ซึ่งขณะนี้ นาย ก ได้ดำเนินการเบิกค่าเช่าบ้านจากบ้านที่ซื้อไว้ ตั้งแต่เดือน กพ. 56 - สค. 56 จากสังกัดเดิมอยู่
   2. และในขณะนี้ นาย ก ได้ถูกส่งตัวกลับต้นสังกัดเดิม และทางหน่วยงาน ข ขอยืมตัวให้มาช่วยต่อ ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2556  เป็นการประจำ  และเบิกจ่ายเงินเดือนทางสังกัดเดิม
   ถามว่า : นาย ก. จะให้หน่วยงาน ข เบิกค่าเช่าบ้านให้ โดยเบิกตั้งแต่เดือน กย. 56 เป็นต้นไป
ซึ่งถ้าเบิกได้ หน่วยงาน ข. จะเป็นผู้เบิกให้ได้ไหม หรือต้องให้หน่วยงานเดิม
   ขอบพระคุณค่ะ  ด่วน!

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,071 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,266 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,018 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,392 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,658 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,510 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,576 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,936 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,381 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,878 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา