หนังสือรับรอง

guest profile image guest
กรณีที่สลิปเงินเดือนซึ่งทางกระทรวงออกให้ส่วนราชการในภูมิภาคนั้น ในสลิปแสดงรายการเป็นเงินเดือนตกเบิก แต่ยอดนี้เป็นเงิน พสร ตกเบิกค่ะ 
หัวหน้าส่วนราชการ(ภูมิภาค)สามารถออกหนังสือรับรองว่าเป็นเงิน พสร ได้หรือไม่คะ เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบ ภงด 91 ค่ะ 

ความคิดเห็น
somjate_m profile somjate_m
กรณียื่น ภงด 91 จะมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่เกี่ยวกับสลิปเงินเดือน ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวจะแจ้งจำนวนเงินที่ได้รับท่ั้งปีที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หมายเหตุ สอบถามได้ที่กระดานข่าว สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,582 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,705 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา