ผูู้้ป่้้่วยใน (คลอดบุุตร) รพ.ให้้จ่่าย คชจ.บุุตร แล้้วให้้ใบเสร็็จมาเบิิก

guest profile image guest
ดิฉัน(ข้าราชการเบิกจ่ายตรงได้) แต่บุตรที่คลอดก่อนกำหนดต้อง admit อยู่รพ.รวม 8 วัน รพ.ให้จ่ายก่อนโดยให้นำใบเสร็จไปเบิกกับหน่วยงาน แต่หน่วยงานบอกว่าเบิกไม่ได้เพราะเป็นผู้ป่วยใน ต้องให้รพ.ทำเบิก โดยบอกว่าก่อนจะออกจากรพ.ควรทำหนังสือส่งตัว แต่บุตรยังไม่ได้แจ้งเกิด ยังไม่มีชื่อและหมายเลขบัตรประชาชน จะทำหนังสือส่งตัวได้อย่างไร  สรุปดิฉันจะสามารถนำใบเสร็จมาเบิกได้อย่างไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนนี้ดิฉันลาคลอด 90 วัน) ใบเสร็จจะหมดอายุการเบิกเมื่อไหร่
ความคิดเห็น
guest profile guest

ให้หน่วยงานทำเรื่องขอตกลงกระทรวงการคลังครับ(กรมบัญชีกลาง)  ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถทำหนังสือส่งตัวได้ ก่อนออกจากโรงพยาบาล

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 697 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,099 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,098 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา