สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
เรียน ท่านคลัง

            ข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการ ณ สังกัดเดิม  ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ต่อมาได้โอนไปสังกัดอื่นในท้องที่เดิม  จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile guest
ไม่ได้ครับ  ถ้าท้องที่เดิมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน คุณยังอยู่ในท้องที่นั้น ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตลอดไปครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 423 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,922 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,955 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา