การสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

uttaradit profile image uttaradit

การสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

 

ผู้ที่จะสร้างความสำเร็จในการงานและมีชีวิตที่แน่นอนนั้น ควรมีคุณสมบัติประกอบพร้อมกันอย่างน้อย 5 ประการ ประการแรก ควรจะต้องมีความสุจริต ความมีใจจริง ความอุตสาหะอดทน  และความเสียสละเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจ  ประการที่สอง ควรจะต้องมีวิชาการความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ พร้อมทั้งมีฝีมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบัติ เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบการ  ประการที่สาม ควรจะต้องมีสติ  ความยั้งคิด และวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ เป็นเครื่องควบคุมกำกับให้ดำเนินไปได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงตามทิศทาง ประการที่สี่จะต้องมีความรอบรู้ มีความสามารถประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องส่งเสริมให้ทำงานได้คล่องตัวและก้าวหน้า และประการที่ห้าซึ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความผิดถูกชั่วดี ในความพอเหมาะพอสม    ซึ่งเป็นเครื่องตัดสินและสั่งการปฏิบัติงานทั้งมวลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม  2531

จากการรวบรวมวิธีการสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน    ต้องขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถสร้างความสำเร็จในการทำงานและชีวิตได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้น อาจกล่าวได้ว่าหากผู้ใดสามารถปฏิบัติได้แล้วย่อมนำมาซึ่งความสุขในการทำงานและการดำเนินชีวิตนั่นเอง 

นอกจากนี้เดล  คาร์เนกี้  (Dale  Carnegie)  ได้เขียนหนังสือเรื่อง วิธีทำงานให้สนุกและสร้างสุขในชีวิต (How to enjoy your life and your job) สรุปสาระได้ว่า 

1. วิธีสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่องาน 

     โดยมีพื้นฐานของการมีทัศนคติ เชิงบวก  ดังนี้

            1.1  มีความเป็นตัวของตัวเอง หาข้อดีของตนเองให้ได้ ไม่พยายามเลียนแบบใคร หรือเป็นอย่างที่ใครๆ เป็น เพราะจะเป็นการสร้างความกดดันและความทุกข์ต่อตนเอง และไม่สามารถนำสมรรถภาพอันโดดเด่นของตนเองออกมาได้

            1.2  คิดต่อผู้อื่นในทางที่ดี  คนทุกคนมีความแตกต่างกัน  ค้นหาสิ่งที่ดีในตัวของคนอื่นที่คุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยให้พบ  คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้อย่างที่ทั้งคุณและเขามีความรู้สึกที่ดีต่อกัน

            1.3  คิดเชิงบวกต่องาน ว่างานเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณมีคุณค่า  งานเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ  แม้งานจะยากหรือเป็นงานใหม่เพราะการทำงานที่ยากเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาให้กับตัวคุณ  หรืออาจจะคิดว่า “คุณทำ คุณได้ - คุณทำ คุณรู้ - คุณยิ่งทำ  คุณยิ่งเก่ง” หากคิดได้เช่นนั้นคุณจะสนุกกับการทำงาน 

            2. วิธีสร้างนิสัยอันดีงามในการทำงาน 

                        2.1  ความมีระเบียบ ความมีระเบียบในการทำงานจะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาสิ่งของ  ลดความหงุดหงิด  เสียเวลา  สับสน ลืม  หรือละเลยงานบางชิ้นงานไป  ความมีระเบียบจะเป็นรากฐานของการทำงานอย่างเป็นระบบ 

                        2.2  จงปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญ     วิธีการที่ดีที่สุด คือการจัดลำดับความสำคัญของงานว่างานไหนต้องทำก่อนหรือหลัง   หลังจากนั้นเตรียมวางแผนงานที่ต้องทำก่อน  ปฏิบัติและประเมินผลตามแผน  จึงจะเริ่มวางแผนงานชิ้นต่อไปยกเว้นว่างานทั้งสองชิ้นสามารถเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกัน   อาจนำมาวางแผนไว้ด้วยกันได้  

                        2.3  เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาใดก็ตาม ถ้าคุณมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหานั้นอยู่อย่างครบถ้วน จงตัดสินใจทันที โดยไม่ลังเลใจ ฉะนั้นคุณไม่ควรตัดสินใจเมื่อข้อมูลหรือข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่างชัด เพราะอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงได้

                        2.4 แบ่งงานให้ผู้อื่นทำแทนและมีวิธีการควบคุมดูแล   การมีแนวคิดที่ว่า ไม่มีใครทำงานได้ดีเท่าคุณทำเอง เป็นการขุดหลุมฝังตนเอง  เพราะการทำงานทุกอย่างด้วยตัวเอง ย่อมแสดงถึงว่าคุณขาดความเชื่อใจ และไว้วางใจผู้อื่น คุณมีความเป็นคนยึดติดสูง จงผ่อนคลายกระจายงานให้กับคนอื่น เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ชื่นชมความสามารถของเขา ให้เขาตระหนักว่าเขาเป็นคนสำคัญของคุณ เขาเป็นความสำเร็จของการทำงานชิ้นนี้  เพราะเขาจะทุ่มเทความสามารถในการทำงานให้คุณอย่างสุดความสามารถ และคุณควรมีวิธีการควบคุมหรือกำกับดูแลให้เหมาะสมไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้สึกอึดอัด ถูกจับตามองหรือประเมินการทำงานอยู่ตลอดเวลา

3. วิธีขจัดความเบื่อหน่ายและความอ่อนล้า

     ความเบื่อหน่ายและความอ่อนล้า ส่วนใหญ่เกิดจากความผันแปรของอารมณ์และจิตใจ  เพราะการที่คุณทุ่มเททำงานกำลังกายและกำลังสติปัญญาในการทำงาน ย่อมทำให้ประสาทตึงเครียดวิตกกังวลและเกิดอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า เบื่อหน่ายและท้อถอยได้  ฉะนั้นจงพักผ่อนและถนอมพลังไว้สำหรับภารกิจที่สำคัญและยาวนาน

   การพักผ่อนที่ทำให้อารมณ์และจิตใจเบิกบาน ทำได้หลายวิธี เช่น

3.1  สังสรรค์กับเพื่อนที่รู้ใจ 

3.2 ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ  เช่น  อ่านหนังสือ ชมภาพยนตร์  ร้องเพลงคาราโอเกะ   เล่นกีฬา ท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ  ฯลฯ

3.3 พูดคุยปรึกษากับคนที่ไว้วางใจ

4.เพิ่มคุณค่าของชีวิต  เมื่อยามที่คุณท้อแท้การทำให้ชีวิตของคุณดูมีคุณค่าให้มองคนที่แย่กว่าคุณ เมื่อคุณต้องการที่จะพัฒนาและก้าวเดินต่อไปให้มองคนที่มีความสามารถมากกว่าคุณ  ควรให้พลังใจกับชีวิตและการทำงานเพื่อที่คุณจะสามารถยืนหยัดต่อไปอย่างมั่นคง มีตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น  บางครั้งคุณรู้สึกเหนื่อยหน่าย ท้อแท้กับการเดินทาง เมื่อคุณพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานบางคน บ้านไกลกว่าคุณเสียอีก ต้องเดินทางหลายต่อ ทั้งเดิน  ขึ้นรถเมล์ ลงเรือด่วน ต่อรถมอเตอร์ไซด์ เป็นต้น เมื่อมองย้อนกลับมาคุณดีกว่าตั้งเยอะ เพราะแค่ขึ้นรถเมล์ต้นสายถึงปลายสายต่อเดียวเท่านั้น   

แต่หากคุณต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เช่น  ต้องการมีความสามารถทางภาษาหรือคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น  สอบถามคนที่มีความสามารถว่าเขาทำอย่างไร  คำตอบที่ได้คือ การเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ   เมื่อมองย้อนกลับมาคุณยังไม่เคยทำเช่นนั้นเลย เริ่มลงมือปฏิบัติได้แล้ว แต่ควรเป็นความคิดที่ว่าคุณต้องการรู้  ต้องการเป็น ต้องการทำ ไม่ใช่ต้องการเหมือนใคร

            5. วิธีการจัดการกับการใส่ร้ายป้ายสี   จงจำไว้ว่า คำกล่าวร้ายป้ายสีที่ปราศจากความจริง มักแปรเปลี่ยนมาจากความรู้สึกอิจฉา ริษยา จึงเป็นการกล่าวโทษที่ไม่เป็นธรรม จงตั้งสติ เข้าใจและเห็นใจเขาและประพฤติตนตามที่เป็นจริงต่อไป เพราะจะทำให้คุณกลายเป็นบุคลากรที่สำคัญขององค์กรในอนาคต

            6.ใจเขา-ใจเรา หลายอาชีพที่ให้บริการรู้สึกว่าถูกเรียกร้องบริการเป็นเลิศจากผู้รับบริการเป็นอย่างมาก หากแม้คุณคิดกลับกันคุณเป็นผู้ใช้บริการก็ย่อมต้องการบริการที่เป็นเลิศเช่นกัน  ฉะนั้นในการให้บริการใดๆ จึงควรตระหนักว่าถ้าคุณเป็นเขาคุณจะมีต้องการอย่างไร  เพื่อลดความขัดแย้งในจิตใจของคุณที่มีต่อกาให้บริการ

            7. วิธีสร้างความชื่นชอบ  จงปฏิบัติต่อผู้อื่นให้เหมือนกับที่คุณต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อคุณ  เช่น คุณต้องการเป็นคนสำคัญ  คุณต้องการการดูแลที่อบอุ่น นุ่มนวล  คุณต้องการคำพูดที่สุภาพอ่อนหวาน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ขอให้คุณปฏิบัติกับทุกคนที่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับคุณ เพราะนั่นคือวิธีการที่คุณจะได้รับสิ่งดีดี และความชื่นชมในตัวคุณกลับมา


การสร้างความสุขและความสำเร็จในการทำงาน

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

uttaradit Icon GPS ตามที่กรมการขนส่งกำหนด อ่าน 931 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา