การเบิกเงินค่าชดเชยน้ำมัน

guest profile image guest

สพป.ก. เป็นหน่วยงานสังกัดส่วนกลางแต่ตั้งอยู่ในสว่นภูมิภาค (สพฐ.)  แจ้งให้ นาง ข.กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการซึ่งเป็นอาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง มาประชุมที่หน่วยงาน ก.  นาง ข.ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง จึงขอเบิกค่าชดเชยน้ำมันจากหน่วยงาน ก.     
ขอหารือท่าน ดังนี้
1. นาง ข. ต้องขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวจากใคร 
2. กรณีที สพป.ก.จัดอบรมข้าราชการครูในสังกัด และมีการเบิกจ่ายค่าพาหนะให้ สามารถทำหนังสือแจ้งโรงเรียนว่าอนญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางได้หรือไม่    ตามปกติถื่อว่า ผอ.โรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา ครูที่จะเบิกค่าชดเชยน้ำมันต้องนำหลัฐานการได้รับอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวจากโรงเรียนมาแนบเบิก

ความคิดเห็น
guest profile guest
1. ผู้บังคับบัญชาของ ของ น.ส. ข ตาม ตามมาตรา 25 พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ในกรณีผู้จัดการฝึกอบรม ไม่มีงบประมาณ ก็ต้องแจ้งให้ส่วนราชการที่จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมทราบว่า ไม่ให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว และให้เดินทางโดยประหยัด
guest profile guest

กรณีที่ผู้จัดคือ สพป. แจ้งโรงเรียนให้ส่งครูเข้ารับการอบรม ผู้บังคับบัญชาของครูคือผอ.โรงเรียน แต่เพื่อความสะดวกในการจ่ายค่าพาหนะซึ่ง สพป.ได้ยืมเงินมาจ่าย ณ ที่อบรม สามารถให้ ผอ.สพป.อนุญาตให้ใช้พาหนะส่วนตัวโดยแจ้งในหนังสือราชการของ สพป.ที่แจ้งให้ครูเข้ารับการอบรมว่าทั้งนี้อนุญาตให้เดินทางโดยพาหนะส่วนตัวได้ ใช่หรือไม่คะ  จะได้ไม่ต้องให้คุณครูนำหลักฐานการอนุญาตจากโรงเรียนมาแนบใบเบิกเงินฯ

guest profile guest

ขอถามด้วยคนเพื่อจะได้หายข้องใจ
ในกรณีที่ผู้จัดอบรมซึ่งเป็นเจ้าของงบประมาณ จัดอบรมให้กับข้าราชการในสังกัด  และต่างสังกัด   ผู้จัดอบรมมีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางหรือไม่
ช่วยกรุณาตอบด่วนด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

guest profile guest

ยังยืนยันคำตอบเดิมครับ  ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาตามมาตรา 25 พรฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ เท่านั้นครับ  คนอื่นไม่มีอำนาจครับ
การใช้รถยนต์ส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับผู้จัดอบรมครับ

guest profile guest

พบปัญหาใหม่คะ กรณีให้ข้าราชการบำนาญมาเป็นวิทยากรในการอบรมให้กับข้าราชการครู ในการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหากข้าราชการบำนาญใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง ใครจะเป็นผู้อนุญาตให้ใช้พาหนะส่วนตัีวคะ

guest profile guest

ข้าราชการบำนาญเป็นบุคคลภายนอกครับ ทางผู้จัดอบรมซึ่งเป็นผู้เชิญ ต้องออกค่าใช้่จ่ายในการเดินทางครับ ซึงเทียบเคียงกับ ทางราชการได้ครับ
คงเข้าใจคำว่า บุคคลภายนอกนะครับ

guest profile guest
การที่วิทยากรเบิกค่าตอบแทนจากผู้จัดการอบรมแล้วผู้จัดการอบรมยังต้องจ่ายค่าพาหนะเดินทางให้อีกหรือไม่
guest profile guest
ค่าตอบแทน กับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคนละเรื่องกันครับ ค่าตอบแทนเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในการเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจ่ายตามชั่วโมงที่บรรยาย สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นการจ่ายเพื่อให้วิทยากรเดินทางไป- กลับที่พักของวิทยากรครับ มันคนละเรื่องกัน ถ้าเชิญผมไปบรรยาย แล้วให้ผมนั่งเครื่องบินไปเอง ลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณจะไปบรรยายให้หรือไม่
guest profile guest
ขอหารือ
 กรณี นายกอบต.ไปประชุมสัมนา ต่างจังหวัด แต่หนังสือให้ประชุมสัมมนา ให้นายก ไปขึ้นรถที่จัดไว้ให้  นายก สามารถขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการได้หรือ  และถ้านายกยืนยันที่จะขอเบิกจะเอาระเบียบไหนอ้างให้นายกฟัง
ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้ช่วยตอบด้วย ครับ
guest profile guest
ขอหารือ
 กรณี นายกอบต.ไปประชุมสัมนา ต่างจังหวัด แต่หนังสือให้ประชุมสัมมนา ให้นายก ไปขึ้นรถที่จัดไว้ให้  นายก สามารถขออนุญาตใช้รถเดินทางไปราชการได้หรือ  และถ้านายกยืนยันที่จะขอเบิกจะเอาระเบียบไหนอ้างให้นายกฟัง
ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้ช่วยตอบด้วย ครับ
guest profile guest
นายก อบต เดินทางไปราชการ ก็ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ กรณ๊ใช้รถยนต์ส่วนตัว ก็ต้องขอใช้รถยนต์ส่วนตัวต่อหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งผมไม่ทราบจริง ๆ ว่า นายก อบต. ต้องไปขออนุมัติใคร 
สรุปว่าถ้าเป็น พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต้องดำเนินการดังนี้
1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
2.  กรณีมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว ต้องขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการ
ถ้า นายก อบต. ได้กระทำดังกล่าวแล้ว และมีการอนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวแล้ว เราคงไปห้ามไม่ให้เบิกไม่ได้หรอกครับ
guest profile guest
ขออนุญาตเรียนถามกรณีเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะ
           กรณี นาย ก. ข้าราชการครู มีคำสั่งให้เข้ารับการอบรม โดยที่ สพป. เป็นผู้จัดการอบรม จำนวน 3 วัน โดยที่หน่วยงานผู้จัดไม่ได้จัดสถานที่พักให้ อยากจะเรียนถามว่า
            นาย ก. สามารถเบิกค่าชดเชยค่าพาหนะ ไป-กลับ ทั้ง 3 วันได้หรือไม่โดยไม่เบิกค่าที่พัก
            
guest profile guest
ถ้าขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเดินทางและขออนุมัติเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมทุกวันและได้อนุมัติก็เบิกได้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,494 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา