ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อสร้างบ้าน

guest profile image guest
เดิมมีบ้านเป็นชื่อของมารดา  ต่อมามารดารื้อบ้านและต้องการสร้างใหม่ จึงยกที่ดินแปลงดังกล่าวให้โดยระบุในสัญญายกให้เฉพาะที่ดิน จึงได้นำที่ดินดังกล่าวไปยื่นขอกู้เงินกับทางธนาคาร จำนวน 800,000 บาท  โดยทำสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านเฉพาะค่าแรง จำนวนเงิน 150,000 บาท   ได้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านผ่อนชำระเงินกู้  แต่การเงินบอกว่าไม่สามารถเบิกได้เนื่องจากตามหลักฐานทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัย  ไม่มีหลักฐานใดระบุว่าดิฉันมีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่ปลูกสร้าง อยากถามท่าน และหากสามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าดิฉันมีกรรมสิทธิ์ในตัวบ้านดังกล่าวก็สามารถเบิกได้ แต่ไม่เกินวงเงิน  150,000  บาท  ใช่หรือไม่ค่ะ  แล้วดิฉันจะหาหลักฐานใดมาแสดงให้รู้ว่าบ้านดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของดิฉันค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. หนังสือแจ้งส่วนราชการขอปลูกสร้างบ้าน เป็นชื่อของคุณหรือไม่
2. สัญญาจ้างปลูกบ้าน
3. ค่าวัสดุต่าง ๆ ตามใบเสร็จที่จัดซื้อ
4. สัญญาการกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ทะเบียนบ้านไม่ใช่สาระสำคัญ การเป็นเจ้าของบ้านในทะเบียนบ้าน อาจไม่ใช่เจ้าของบ้านตัวจริงก็ได้
guest profile guest

ท่านคลังค่ะถ้าหลักฐานการขอปลูกสร้างอาคาร ฯ เป็นชื่อมารดาเป็นผู้ขออนุญาติ จะถือว่าบ้านดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของมารดาใช่หรือไม่ค่ะ

guest profile guest

โดยหลักแล้วถือว่าเป็นเจ้าของบ้านครับ เพราะเจ้าของบ้าน ต้องเป็นผุ้ขอปลูกสร้างบ้าน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา