หาหรือการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น

guest profile image guest
ขอหาหรือการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ค่ะ
   - ดิฉันทำงานที่เทศบาลแห่งหนึ่งมีสิทธิและได้เบิกค่าเช่าซื้อบ้านมาตั้งแต่ปี 2549
   - ต่อมาสามีโอน(ย้าย)มาทำงานที่เทศบาลเดียวกัน  และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 8 ระบุว่า "ถ้าข้าราชการส่วนท้องถิ่นและคู่สมรสรับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง"
   ข้อถามว่า
     - ดิฉันสามารถใช้สิทธิของสามีมาเบิกค่าเช่าซื้อบ้านแทนได้หรือไม่(เพราะสามีเบิกได้มากกว่า สิทธิของดิฉันไม่พอจ่ายต้องใช้เงินส่วนตัวเพิ่ม)
     - ถ้าสามีเกษียณอายุราชการก่อน(สิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านสิ้นสุด)  และชำระค่าเช่าซื้อบ้านยังไม่หมด(สัญญากู้ 30 ปี) ดิฉันสามารถใช้สิทธิของตัวเองในการเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่อได้หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile guest

ตามระเบียบบอกว่าให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง คุณจึงต้องเลือกว่าจะให้ใครเบิก  คุณเลือกให้สามีเบิก ก็ให้สามีทำเรื่องขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
สามีเกษียณอายุ หรือย้ายไปท้องที่อื่น คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านต่อแทนสามี

guest profile guest

ขอเรียนถามคุณสมเจตน์อีกนิดหนึ่งค่ะ
     ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ  8  วรรคสอง  ที่ว่า  "ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้และมีคู่สมรสเป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  หรือองค์การมหาชน  ถ้าคู่สมรสของผู้นั้นได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นได้อยู่ในที่พักอาศัยที่ทางราชการจัดให้แก่คู่สมรสในท้องที่เดียวกัน  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้นั้นไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้"
     ข้อความในวรรคนี้ทำให้ดิฉันสงสัยว่า  แล้วอย่างนี้สามีที่โอน(ย้าย)มาจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบนี้หรือไม่ค่ะ  (เพราะดิฉันใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาก่อนแล้ว  ตั้งแต่ปี  2549)  สามีโอน(ย้าย) มาธันวาคม  2553

guest profile guest

สามีคุณเป็นพนักงานเทศบาล ไม่ได้เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสหกิจ พนักงานองค์กรอิสระ หรือองค์กรมหาชน  จึงไม่เข้ามาตรา 8 วรรคสอง    สามีคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จึงเป็นไปตามที่ผมตอบครับ

guest profile guest
รบกวนท่านผู้รู้คะ ดิฉันมีสิทธิและได้รับค่าเช่าบ้านมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่สัญญาหมดลง ณ วันที 30 พ.ย. 53 เพราะขอเช่าแค่ปีเดียว เมื่อสัญญาเช่าหมด เจ้าของบ้านเขาก็จะให้ลูกมาอยุ่ แต่ดิฉันได้บ้านใหม่ที่ใกล้ที่ทำงานกว่าเดิมจึงได้มาเช่าบ้านใหม่ แต่บ้านใหม่มีสภาพไม่ค่อยดีนัก (ตามบ้านนอกไม่มีบ้านเช่าให้เลือกมากนัก) แต่เจ้าของบ้านเขาก็ได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้มาเรื่อยๆ ดิฉันเห็นว่าถ้าทำเรื่องเบิก ณ วันที่ 1 ธ.ค.53 บ้านจะมีสภาพไม่สมราคาเช่าอาจมีปัญหากับกรรมการตรวจสภาพบ้านได้ จึงยังไม่ได้ทำเรื่องขอเบิกบ้านหลังนั้น เมื่อเดือน พ.ค.54 ดิฉันเห็นว่าบ้านมีสภาพที่ดีแล้ว จึงได้ทำเรื่องขออนุมัติเบิก แต่ปลัดได้ทักท้วงว่าดิฉันปล่อยให้ล่าช้าเกินไป และเป็นกรณีขอเช่ากับเจ้าของบ้านหลังใหม่ (คิดเป็นเงินประมาณหมื่นสองพันบาท) และดิฉันก็ได้ทำบันทึกขึ้นมาใหม่โดยให้เหตุผลข้างต้นประกอบไปด้วย แต่ปลัดจะให้ดิฉันทำเรื่องขึ้นไปใหม่โดยให้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนานี้ โดยที่ปลัดเองก็ไม่กล้าสั่งเป็นลายลักษ์อักษร
ดิฉันควรจะทำอย่างไรดีคะ ในระเบียบก็ไม่ได้บอกไว้ว่ากรณีเช่าบ้านหลังใหม่ต้องทำเรื่องขออนุมัติภายในสิบวันยี่สิบวัน...รบกวนผู้รู้ช่วยหน่อยนะคะ ดิฉันอยู่บ้านอกสัญญาณเน็ตขาดๆหาย ๆ ถ้าจะกรุณาตอบส่งมาที่ narumol9999@hotmail.com จะเป็นพระคุณอย่างสูงคะ ถ้ามีหนังสือสั่งการหรือข้อหารืออะไรที่ชัดเจนช่วยส่งแนบมาด้วยนะคะ ดิฉันจะได้มีหลักฐานเวลาคุยกะนายก สู้อย่างโดดเดี่ยวคะงานนี้!
guest profile guest

รบกวนสอบถามค่ะ ดิฉันโอนย้ายมาจากกระทรวงสาธารณสุขมา อบต โดยขอโอนย้ายมาเองมีสิทธิได้ค่าเช่าบ้านไหมคะเพราะผ่อนบ้านกับ ธอส อยู่ค่ะ

guest profile guest
ผมตอบไม่ได้ครับ เนื่องจาก อบต. ใช้ระเบียบคนละฉบับกันครับ
guest profile guest
ตอบคุณความเห็นที่  5  คุณไม่มีสิทธิเบิกครับเนื่องจากไม่เข้าลักษณะผู้มีสิทธิตามข้อ  6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2551  ขยายความครับ  เนื่องจากข้อ  2  แห่งระเบียบนี้ได้กำหนดคำนิยามของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  ข้าราชการ อบจ.  พนักงานเทศบาล  และพนักงานส่วนตำบล  ระเบียบข้อ  6  กำหนดไว้ว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานต่างท้องที่  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน  แต่สูงไม่เกินบัญชีที่ระเบียบกำหนด  เว้นแต่  1.  อปท.ได้จัดบ้านพักไว้ให้  2. มีเคหสถานอันเป็นของตนเองหรือคู่สมรสอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำใหม่โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระ สรุป  คุณโอนจากข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งถือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงเปรียบเสมือนว่าคุณรับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นครั้งแรก ณ อบต.ที่คุณโอนมา  จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าได้  แต่ถ้าคุณย้ายจาก อบต.นี้ไปอยู่ท้องถิ่นอื่นในต่างอำเภอ  คุณจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้  แต่ค่าเช่าซื้อนั้นต้องดูว่าบ้านที่จะขอใช้สิทธิอยู่ในเขตท้องที่นั้นหรือไม่หากไม่อยู่ก็ไม่มีสิทธิเบิก  และหากคุณย้ายกลับมาท้องถิ่นในท้องที่ที่รับครั้งแรกก็สามารถเบิกได้
guest profile guest
ตอบคุณความเห็นที่  5  คุณไม่มีสิทธิเบิกครับเนื่องจากไม่เข้าลักษณะผู้มีสิทธิตามข้อ  6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2  พ.ศ. 2551  ขยายความครับ  เนื่องจากข้อ  2  แห่งระเบียบนี้ได้กำหนดคำนิยามของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  ข้าราชการ อบจ.  พนักงานเทศบาล  และพนักงานส่วนตำบล  ระเบียบข้อ  6  กำหนดไว้ว่า  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานต่างท้องที่  มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่จ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน  แต่สูงไม่เกินบัญชีที่ระเบียบกำหนด  เว้นแต่  1.  อปท.ได้จัดบ้านพักไว้ให้  2. มีเคหสถานอันเป็นของตนเองหรือคู่สมรสอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำใหม่โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระ สรุป  คุณโอนจากข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นพนักงานส่วนตำบลซึ่งถือเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  จึงเปรียบเสมือนว่าคุณรับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นครั้งแรก ณ อบต.ที่คุณโอนมา  จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าได้  แต่ถ้าคุณย้ายจาก อบต.นี้ไปอยู่ท้องถิ่นอื่นในต่างอำเภอ  คุณจะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้  แต่ค่าเช่าซื้อนั้นต้องดูว่าบ้านที่จะขอใช้สิทธิอยู่ในเขตท้องที่นั้นหรือไม่หากไม่อยู่ก็ไม่มีสิทธิเบิก  และหากคุณย้ายกลับมาท้องถิ่นในท้องที่ที่รับครั้งแรกก็สามารถเบิกได้ตามระเบียบข้อ  6  วรรคสอง  เพิ่มเติมอีกนิด  ค่าเช่าซื้อนั้นบ้านจะต้องอยู่ในเขตท้องที่ที่ยื่นขอใช้สิทธิ
guest profile guest
ความเห็นที่ ๗ ไม่น่าจะถูก ผมโออนมาจาก ทร.ยังเบิกได้อ่านระเบียบให้ดีครับเพื่อสิทธิ
guest profile guest
มีหนังสือหารือแล้ว ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/3368 ลว 26 มี.ค.52 ราย นาย ก. บรรจุครั้งแรก กรมโยธา กทม. โอนย้าย(โอนตามโครงการถ่ายโอนบุคลากรสู่ท้องถิ่นตามนโยบายรัฐ)  มา อบต.ไก่ อำเภอสบาย และต่อมาได้ย้ายมาเทศบาลไข่ อำเภอสบาย จังหวัดเดียวกัน
 ตอบ  1. กรมตอบว่าไม่ถือเป็นการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่อำเภอสบาย
         2. หากนาย ก.ไม่มีบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ตนเองหรือคู่สมรสอยู่ในท้องที่อำเภอสบายและอบต.ไก่มิได้จัดที่พักให้ ก็มีสิทธิรับค่าเช่าบ้าน
         3. การโอนย้ายมาเป็นพนักงานเทศบาลไข่ อำเภอเดียวกันนั้น ก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน 
            (ที่มาหนังสือสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการส่วนท้องถิ่นหน้า 68 69)
guest profile guest

รายละเอียด CC032858

 

การเบิกค่าเช่าบ้าน

 

 

สอบถามหน่วยงาน :สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

 

 

 

"1. ข้าราชการทหารโอน (ย้าย) มาที่เทศบาลครั้งแรก จะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ โดยที่เทศบาลไม่มีที่พักให้ และข้าราชการทหารผู้นั้นไม่มีบ้านเป็นของตนเองในท้องที่ 2. ตามความหมายของคำว่า "ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก" หมายความว่า ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ หรือ มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ และได้มีการรายตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้เป็นครั้งแรก จากข้อ 1. ข้าราชการทหารผู้นี้จะถือว่าได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการและได้มีการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้ (ข้าราชการส่วนท้องถิ่น)เป็นครั้งแรกหรือไม่"

 

 

 

โดย จันทร สุขลิ้ม ( benjs@windowslive.com )  IP 118.173.132.170  05/01/2553 14:50 ]  คำตอบจากเจ้าหน้าที่

 

 

"ข้าราชการทหารโอนมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่ถือว่าบรรจุครั้งแรกที่ท้องถิ่น ถ้าเป็นการโอนย้ายไปต่างท้องที่ก็มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน"

 

 

โดย สน.คท.  IP 192.168.12.156  23/04/2553 15:09 ]

ส่วนล่างของฟอร์ม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐
©Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved

guest profile guest

บรรจุครั้งที่ ที่ อ.เมือง กู้ซื้อบ้าน เมื่อปี 53 ปี 55 โอนย้ายไปต่างอำเภอ สามารถนำสัญญากู้ซื้อบ้านไปเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

guest profile guest
ดีครับ  สำหรับท้องถิ่น ผมไม่มีความรู้ พวกท่านช่วยตอบก็จะได้ให้ความรู้แก่พนักงานท้องถิ่นที่เข้ามาถาม  ผมต้องบอกตรง ๆ นะครับ ผมใช้ พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  ไม่ได้ใช้ระเบียบมหาดไทย  ซึ่งไม่ตรงกัน
guest profile guest
ผมบรรจุเป็นครูสังกัด สพฐ. แต่ต่อมาผมได้โอนย้ายมาเป็นพนักงานครูเทศบาลแห่งหนึ่ง ไม่ทราบว่าผมจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้มั้ยครับ
guest profile guest
บรรจุในอำเภอ ก ย้ายไปอำเภอ ข เมื่อ พฤษภาคม 39 เบิกค่าเช่าบ้านในอำเภอ ค ถึงปี 48 กู้เงินจาก ธอส สร้างบ้านในอำเภอ ก สามารถเบิกค่าเช่าซ้ือได้หรือไม่
guest profile guest

ตอบคุณกนกศักดิ์
ผมไม่รู้รายละเอียดพอ ไม่สามารถตอบได้ครับ คุณต้องบอกท้องที่ท่ี่คุณอยู่ สพฐ. และท้องที่ที่โอนไปเทศบาล จุึงจะบอกได้
ตอบคุณแดง
การเช่าบ้านเช่าท้องที่ใดก็ได้
แต่การสร้างบ้าน ซื้อบ้าน ต้องในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการเท่านั้น คำตอบคือ ไม่ได้

guest profile guest
๑.บรรจุครั้งแรก อ.เมือง จังหวัด อ. พ.ศ.๒๕๒๓ ๒.ต่อมาโอนไปสัง กัดกรม กระทรวงใหม่ ที่ อำเภอ บ. จังหวัด ส. ปี ๒๕๓๐ ๓.ต่อมาได้ย้ายกลับมาที่ อำเภอเมือง จังหวัด อ. และ (๔) ได้ย้ายไป อำเภอ ส. จัง หวัด อ.ต่างอำเภอ จังหวัดเดียวกัน 
    ถามว่า สามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่ อำเภอ ส. จังหวัด อ. ตามข้อ ๔
               ได้หรือไม่ 
 
    อีเมล  chat@yahoo.com 
guest profile guest
๑.บรรจุครั้งแรก อ.เมือง จังหวัด อ. พ.ศ.๒๕๒๓ ๒.ต่อมาโอนไปสัง กัดกรม กระทรวงใหม่ ที่ อำเภอ บ. จังหวัด ส. ปี ๒๕๓๐ ๓.ต่อมาได้ย้ายกลับมาที่ อำเภอเมือง จังหวัด อ. และ (๔) ได้ย้ายไป อำเภอ ส. จัง หวัด อ.ต่างอำเภอ จังหวัดเดียวกัน 
    ถามว่า สามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่ อำเภอ ส. จังหวัด อ. ตามข้อ ๔
               ได้หรือไม่ 
 
    อีเมล  chat@yahoo.com 
guest profile guest
ถ้าทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ คุณไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและคู่สมรสในอำเภอ ส  และไม่ได้ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ
guest profile guest

อยู่ท้องถิ่นครับ
ขอสอบถามครับ
บรรจุอยู่ อำเภอ ก. พ.ศ.2548
ได้ผ่อนบ้านที่อำเภอ ก. ในปี 2552 ซึ่งในขณะนั้นไม่มีสิทธิ์เบิก
ต่อมาได้ย้ายไป อำเภอ ข. อีกจังหวัดหนึ่ง (2555)
สอบถามว่าจะนำค่าเช่าบ้านดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

guest profile guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 20/1/2556 17:51:00

อยู่ท้องถิ่นครับ
ขอสอบถามครับ
บรรจุอยู่ อำเภอ ก. พ.ศ.2548
ได้ผ่อนบ้านที่อำเภอ ก. ในปี 2552 ซึ่งในขณะนั้นไม่มีสิทธิ์เบิก
ต่อมาได้ย้ายไป อำเภอ ข. อีกจังหวัดหนึ่ง (2555)
สอบถามว่าจะนำค่าเช่าบ้านดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่


อำเภอทั้งสองเป็นเขตติดต่อกันครับ
guest profile guest
ไม่ได้ครับ เนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวยังไม่เคยใช้สิทธิ จึงต้องย้ายมาที่อำเภอ ก จึงจะนำบ้านหลังดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านได้
guest profile guest
เป็นครูเทศบาล ก ใช้สิทธิ์เช่าซื้อบ้าน   หากโอนย้ายไปเปนครูเทศบาลอีกจังหวัดเทศบาล ข  ยังสามารถใช้สิทธิ์เช่าซ์้อต่อได้หรือไม่ สามีเป็นครูอยู่ที่เทศบาล ก ไม่ได้โอนย้ายตาม ช่วยให้คำแนะนำว่าสามารถใช้สิทธิ์เช่าซ์ื้อต่อที่เทศบาล ข ได้ไหมคะ
guest profile guest
ต้องดูว่า เทศบาล ข มีบ้านพักของทางราชการให้หรือไม่ ถ้าไม่มี และเทศบาล ข ไม่ใช่ท้องที่ที่คุณรับราชการครั้งแรก ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งสามารถนำบ้านที่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน มาเบิกต่อที่เทศบาล ข ได้
guest profile guest
รับราชการทหารครั้งแรกที่ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง  และย้ายไปรับราชการที่ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง และย้ายกลับมาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง  อีก ไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาโอนย้ายมาเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง
ซ้ือบ้านผ่อนธนาคาร และโอนย้ายเป็นพนักงานส่วนตำบลกลับไปจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง  ซึ่งเป็นพื้นที่บรรจุครั้งแรก ขอถามว่าจะทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ
guest profile guest

รับราชการทหารครั้งแรกที่ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง  และย้ายไปรับราชการที่ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง และย้ายกลับมาจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง  อีก ไม่ได้เบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาโอนย้ายมาเป็นพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง
ซ้ือบ้านผ่อนธนาคาร และโอนย้ายเป็นพนักงานส่วนตำบลกลับไปจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง  ซึ่งเป็นพื้นที่บรรจุครั้งแรก ขอถามว่าจะทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่  และใช้ระเบียบหรือข้อกฎหมายข้อไหนอ้างอิงครับ   ขอบคุณครับ

guest profile guest
ขอสอบถามหน่อยค่ะ  การเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อยึดอำเภอเป็นเกณฑ์ใช่ไหมค่ะ
เช่น ถ้าทำงานอยู่ที่ อบต.ในอำเภอเมือง  แต่ได้เช่าซื้อหรือเช่าบ้านในอำเภอใกล้เคียง  จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อหรือไม่ ค่ะ  ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
คุณบุคคลทั่วไป
ถูกต้องครับ คำว่าท้องที่ หมายถึง อำเภอ การเช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านต้องเป็นท้องที่ที่ปฎิบัติราชการเท่านั้นครับ  สำหรับการเช่าบ้าน เช่าที่ไหนก็ได้ครับ ขอให้เดินทางมาปฎิบัติงานได้สะดวก
คุณทหารท้องถิ่่น
คุณไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ข้อ 6 (3) ห้ามไว้
guest profile guest
ด้วยความเคารพครับ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ข้อ 6 (3)
ถูกยกเลิก ตามข้อ 3  ของระเบียบ ฯ ฉบับที่ 2  พ.ศ. 51  ใช่ไหมครับ แต่จะตีความว่าอย่างไรช่วยตอบด้วยครับ  ขอบคุณครับ
guest profile guest
ดิฉัน  บรรจุรับราชการครู สังกัด อบจ.  ที่  อ.บัวใหญ่ 
จ.นครราชสีมา  ต่อมาย้ายมา  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด
แต่ภูมิลำเนาอยู่ที่  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  ไม่ทราบว่าเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ
guest profile guest
มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้ เนื่องจากบรรจุครั้งแรกที่จ.ขอนแก่น (อบต) ย้ายมาจังหวัดประจวบ อ.เมือง แต่ได้ซื้อบ้านที่ อ.กุยบุรี และเดินทางไปกลับทุกวัน สามารถนำค่าผ่อนชำระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ ขอบพระคุณ

guest profile guest
ตอบผู้ไม่รู้่  ไม่ได้ครับ ต้องซื้อบ้านในท้องที่อ.เมือง เท่านั้น

ครู101  ได้ครับ
guest profile guest
หลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าซื้อของท้องถิ่นประกอบด้วยอะไรบ้างครับ

guest profile guest
ผมรู้แต่ พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ใช้ สัญญาซื้อขาย สัญญาเงินกู้จากสถาบันการเงิน
guest profile guest
ขอถามครับ ผมบรรจุเป็นพนักงานเทศบาลนครปฐม ได้ทำการโอนย้ายเป็นข้าราชการครู ก.ท.ม. ได้ซื้อบ้านที่ ก.ท.ม. แต่ไม่ได้ทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อ ต่อมาได้โอนย้ายกลับมาที่เทศบาลนครปฐม ต้องการซื้อบ้านที่นครปฐม อย่ากทราบว่าจะเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
guest profile guest
เป็นท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก เป็นข้อห้ามของ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้
guest profile guest

ขอถามหน่อยนะครับ  ในกรณีได้เลื่อนระดับจาก 5 ไป 6  ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านอยู่แล้ว  เมื่อเลื่อนระดับแล้วสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าจะเพิ่มขึ้น  ดังนั้นเราสามารถเบิกค่าเช่าบ้านส่วนต่างย้อนหลัง   โดยนับจากวันที่เลื่อนระดับ  ดั่งเช่นการเบิกเงินเดือนย้อนหลังได้หรือไม่คับ   

                                                                                            ขอบคุณคับ

guest profile guest
ได้ครับ
guest profile guest
สอบถามเกี่ยวกับ พรก.ค่าเช่าบ้านท้องถิ่น 2551 (ฉบับที่2) พ.ศ.2551  

มีเนื้อหาดังนี้

ข้อ ๖ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่

มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกิน
จำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้ เว้นแต่ผู้นั้น
(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว
(๒) มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่
โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน
ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ
สำนักงานในต่างท้องที่ที่เป็นท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกหรือท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ด้วย


ข้อที่1 ได้บรรจุรับรราชการครู 2 ก.พ.52 เป็นที่แรก สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ใช่หรือไม่ เพราะตีความว่า  (ต่างท้องที่)  คือ ต่างบ้านของเราใช่หรือไม่  


ข้อที่ 2 ถ้าหากเราย้ายไปอยู่อำเภออื่น แล้วก็ทำเรื่องขอย้ายเข้ากลับมาทำงานที่เดิม สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ คะ  

ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
1. คำว่าท้องที่ หมายถึงอำเภอ บรรจุครั้งแรกคือท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ไม่ใช่ตามที่คุณตีความ คำว่าต่างท้องที่ หมายถึง ท้องที่ที่ไปปฎิบัติราชการต่อจากท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก ต่างท้องที่ หมายถึง ต่างอำเภอ

2. ได้ครับ
guest profile guest
ดิฉัน  รับราชการครู  สังกัด  สพฐ.ที่จังหวัดปัตตานี พักอาศัยบ้านพักของทางราชการ  ต่อมา  โอนมารับราชการ  ที่  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง  จ.สงขลา  โดยก่อนหน้าโอนมา  สงขลานั้น  ได้กู้เงินซื้อบ้านไว้ในอ.หาดใหญ่ ซึ่งไม่ไกลกับที่ีทำงาน อ.เมือง สงขลา  สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

ขอบคุณผู้รู้ ค่ะ
guest profile guest
คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ โดยทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ คุณไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสในท้องที่ที่ไปปฎิบัติราชการ และท้องที่ที่ไปปฎิบัติราชการไม่ใช่ท้องที่ที่รับราชการครั้งแรก
guest profile guest
1. กู้เงินสร้างบ้านหลังแรกไม่ได้ใช้สิทธิ์เช่าซื้อเพราะอยู่นอกพื้นที่หน่วยงาน ก  2. ซื้อบ้านหรือกู้เงินสร้างบ้านหลังที่สองใหม่จะใช้สิทธิ์เช่าซื้อได้หรือไม่ในพื้นที่ทำงาน ก   3. ใช้สิทธิ์เช่าซื้อถ้าได้ ต่อมาหน่วยงานสร้างบ้านพักจะใช้สิทธิ์เช่าซื้อต่อได้หรือไม่ครับท่าน        /คนท้องถิ่น
guest profile guest
ถ้าคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฎิบัติงานได้ ในกรณีที่หน่วยงานสร้างบ้านพัก ต้องดูว่าหลักเกณฑ์การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการกำหนดไว้อย่างไร  ถ้าเป็น พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เป็นข้าราชการตั้งแต่ซี 6 ลงมาไม่ต้องเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการครับ
guest profile guest
การทำเบิกค่าเช่าบ้านของครูเทศบาลจำเป็นต้องย้ายเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่เช่าด้วยหรือไม่

guest profile guest

อำเภอก. ,อำเภอ ข. และอำเภอ ค. ต้องทำนิติกรรมกับสำนักงานสาขาแห่งนี้แห่งเดียว ซึงตั้งอยู่ที่อำเภอ ข.  ได้ทำเช่าซื้อบ้านที่ อำเภอ ก.  ให้หมายความรวมว่าเป็นท้องที่เดียวกันได้หรือไม่คะ เบิกค่าเช่าซื้อได้ใหม

guest profile guest
ดิฉันกับสามีเป็นข้าราชท้องถิ่น ทำงานที่เทศบาลแห่งเดียวกัน มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านทั้งสองคน เพราระย้ายมาจากต่างจังหวัดและต่างอำเภอ แต่ที่ผ่านมาอาศัยอยู่บ้านพักเทศบาล ต่อมาจดทะเบียนหย่า สามีพักอยู่บ้านพักเทศบาลต่อ ดิฉันย้ายมาเช่าบ้านอยู่ เพราะบ้านพักเทศบาลเต็ม  ขอถามว่าดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่  รบกวนตอบด้วยนะค่ะ เพราะมีคนค้านบอกว่าเบิกไม่ได้เนื่องจากย้ายตามคำร้องขอ ..จะเบิกได้ต่อเมื่อย้ายไปที่อื่น...และหากเบิกได้จะอ้างระเบียบตามข้อไหนบ้างค่ะในการทำบันทึกเสนอ ..ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
ตอบคุณผู้่น้อย  คำว่าท้องที่ หมายถึงอำเภอที่ตั้งสำนักงานครับ ไม่รวมอำเภออื่น

ตอบ จนท บริหารงานทั่วไป ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านฯ ไม่มีข้อห้ามเรื่องย้ายตามคำร้องขอของตนเองครับ  ตามที่คุณบอกว่ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เมื่อทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ และคุณไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเอง ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้
guest profile guest
เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  (การประปาภูมิภาค)  บรรจุอยู่ที่นี่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านของมารดา  เนื่องจากบ้านคับแคบมารดาจึงให้ดิฉันกู้เงินสร้างบ้าน ถามว่าดิฉันมีสิทธ์เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่   ที่ถามเพราะเพื่อนเพิ่งเข้าทำงานที่ ธกส.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนกันเขาเบิกได้
guest profile guest
เป็นพนักงานส่วนตำบล  มีบ้านพักอาศัยในอำเภอเดียวกับที่ทำงานแต่ต่างตำบลข้าพเจ้ามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ บ้านพักอาศัยหลังดังกล่าว มีชื่อข้าพเจ้าเป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน แต่มีบิดาของข้าพเจ้าเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน
guest profile guest
คำว่าท้องที่ หมายถึง อำเภอ การมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านไม่ได้หมายถึงเจ้าของบ้าน ใครเป็นผู้สร้างบ้าน คนนั้นเป็นเจ้าของบ้าน หากคุณเป็นเจ้าของบ้าน ก็ถือว่ามีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
guest profile guest
ขอเรียนถาม ถ้าข้าพเจ้าเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่เดียวกันแล้ว ต่างตำบล และสัญญาค่าเช่าบ้านยังไม่หมด แต่ข้าพเจ้าย้ายที่ทำงานใหม่ ต่างตำบลในอำเภอเดียวกัน แต่ที่สำนักงานใหม่จะจัดที่พักให้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องมีภาระเสียค่าเช่าบ้านที่ยังไม่หมดสัญญา ซึ่งอยู่ในท้องที่เดียวกัน  ไม่ทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อได้ไหมครับ  ขอคำตอบและคำชี้แนะด้วยครับ  ขอบคุณมาก
guest profile guest

สัญญาเช่าบ้านไม่หมด หมายความว่าอย่างไร กรณีเช่าบ้าน เมื่อทางราชการจัดที่พักให้ ก็ต้องเข้าพักอาศ้ยในที่พักของทางราขการ ไม่มีสิทธิเข่าบ้านอีกต่อไป  แต่ถ้าเป็นเช่าซื้อไม่ต้องเข้าพักบ้านพักของทางราชการ

guest profile guest

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  

guest profile guest

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  

guest profile guest

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  

guest profile guest

ดิฉันเป็นพนักงานส่วนตำบล บรรจุแต่งตั้งในอำเภอ ก. ตั้งแต่ปี 49  
แต่ได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินของบิดาไว้ ในอำเภอ ข. ซึ่งต่างอำเภอแต่เป็นอำเภอติดต่อกัน ทำเรื่องกู้ร่วมกันคู่สมรสธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2548 และไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเช่าซื้อใดๆเลย จากทั้งของตัวเอง(ซึ่งไม่มีสิทธิอยุ๋แล้ว) และคู่สมรสด้วย
จนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้ขายบ้านให้น้องชายไปเรียบร้อยแล้ว    
และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ได้ทำเรื่องขอโอนไป อบจ. อำเภอ ข. ซึ่งเป็นอำเภอที่ได้เคยซื้อบ้านและขายไปแล้วนั้น
-ขอสอบถามว่า ดิฉันจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม ในอำเภอ ข.ที่โอนมา และถ้าจะกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกบ้านหละคะ จะสามารถทำเรื่องเช่าซื้อได้ไหม (ตอนนี้ไม่มีบ้านเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรสแล้ว)  

guest profile guest
ได้ครับ  ตอนคุณย้ายมาไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองและคู่สมรส
guest profile guest

ทำเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้ใช่มัยค่ะ

guest profile guest

ทำเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ก็ได้ใช่มัยค่ะ

guest profile guest
เมื่อมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถทำได้ครับ
guest profile guest
เป็นข้าราชกโอนย้ายมาจากจังหวัดสระแก้ว  แล้วมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี แต่คนละอำเภอ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไหมคะ  ทั้งที่มีบ้านที่เช่าซื้อกับธนาคารอยู่ในจังหวัดนั้น  กำลังผ่อนอยู่  ช่วยตีความให้หน่อย ว่าหมายความว่าอะไร  "มีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคู่สมรสในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่โดยไม่มีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงิน"
guest profile guest
คำว่า ท้องที่  หมายถึงอำเภอ คุณมีบ้านที่ผ่อนชำระอยู่ในอำเภอที่คุณปฎิบัติราชการอยู่หรือไม่  ถ้ามี และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ก็สามารถนำบ้านหลังนั้นมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้
guest profile guest
บรรจุครั้งแรกที่ เทศบาล ก   แล้วย้ายมาอยู่ อบจ. เมื่องกาญจนบุรี แต่เช่าซื้อบ้านไว้แล้ว ที่ อำเภอ พนมทวน จ.กาญจนบุรี  สามารถทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อได้ไหมครับ อยู่จังหวัดเดียวกันคนละอำเภอ

guest profile guest
บ้านที่อำเภอ พนมทวน ท่านยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อมาก่อน จึงไม่สามารถนำมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้่านได้
guest profile guest
บรรจุครั้งแรกของส่วนกลางข้าราชการพลเรือนที่ กทม.ค่ะ โอนไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ขอนแก่นค่ะ สามีอยู่ที่นั่นโฉนดที่ดินเป็นชื่อสามี และทำเป็นแมนชั่นกู้เงินธนาคาร แต่กู้เป็นชื่อแม่สามีค่ะ แต่ภาระหนี้สินเราเป็นคนรับผิดชอบ แบบนี้ดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ
guest profile guest
บรรจุครั้งแรกของส่วนกลางข้าราชการพลเรือนที่ กทม.ค่ะ โอนไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ขอนแก่นค่ะ สามีอยู่ที่นั่นโฉนดที่ดินเป็นชื่อสามี และทำเป็นแมนชั่นกู้เงินธนาคาร แต่กู้เป็นชื่อแม่สามีค่ะ แต่ภาระหนี้สินเราเป็นคนรับผิดชอบ แบบนี้ดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ
guest profile guest
บรรจุครั้งแรกของส่วนกลางข้าราชการพลเรือนที่ กทม.ค่ะ โอนไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ขอนแก่นค่ะ สามีอยู่ที่นั่นโฉนดที่ดินเป็นชื่อสามี และทำเป็นแมนชั่นกู้เงินธนาคาร แต่กู้เป็นชื่อแม่สามีค่ะ แต่ภาระหนี้สินเราเป็นคนรับผิดชอบ แบบนี้ดิฉันจะเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมค่ะ
guest profile guest

ค่าผ่อนชำระเงินกู้ 663,000 บาท สัญญาจำนอง 870,000 บาท ข้าราชการจะสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อได้ตามยอดใหนค่ะ

guest profile guest
ยอดหนี้ครับ
guest profile guest
ขอรบกวนด้วยค่ะ รอคำตอบความคิดเห็นที่ 66 อยู่นะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
guest profile guest
เดิมเป็นข้าราชการ กพ.ในจังหวัด ม. และเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมาในปี 2555 ได้โอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ในจังหวัด ร. อำเภอ ส. จะขอเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ และถ้าเบิกได้จะเบิกเช่าซื้อได้มั้ย เนื่องจากในปี 2549 ได้กู้เงินกับ ธอส. เพื่อมาสร้างบ้านในจังหวัด ร. อำเภอ ส. และในปี 2555 ได้รีไฟแนนซ์มาอยู่ ธ.กรุงไทย ไม่แน่ใจว่าจะเบิกเช่าซื้อได้หรือไม่ รบกวนช่วยตอบด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
ดิฉันเคยเช่าซื้อบ้านที่อ.เมืองขอนแก่น แต่ไม่ได้กรรมสิทธิ์ตอนที่ยังไม่รับราชการ  ต่อมา ปี 2541 บรรจุรับราชการครูที่อำเภออุบลรัตน์  ขอนแก่น  และปี 2550 โอนย้ายเปลี่ยนสายงานเป็นข้าราชการอบจ.ขอแนแก่น  ตนเองไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ซึ่งสามีมารับราชการที่อำเภอเมืองท้องที่เดียวกันและเป็นผู้เบิกค่าเช่าบ้าน ปี 2551 สามีย้ายไปต่างจังหวัดดิฉันอยู่บ้านญาติไม่ได้ใช้สิทธิใดๆ ปี 2553 สามีกู้เพื่อเช่าซื้อบ้านหลังที่ดิฉันพักอาศัยอยู่ชาระเงินกู้เรื่อยมา ปี 2556 ดิฉันขอใช้สิทธิตนเองเบิกค่าเช่าซื้อโดยอบจ.ขอนแก่นไม่ได้จัดบ้านพักให้ ผู้ทำสัญญาเช่าซื้อคือสามีและไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้ออยู่แล้วเพราะเขารับราชการต่างท้องที่ที่เช่าซื้อ  ถามว่าดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าซื้อหรือไม่  ตอบด่วนค่ะ  คำตอบนี้คงเป็นอานิสงค์แก่คนหลายคน  ถ้าดิฉันไม่มีสิทธิ  จะทำอย่่างไรในฐานะข้าราชการที่ยังไม่มีบ้านพักอาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในท้องที่ปฏิบัติราชการและต้นสังกัดไม่ได้จัดบ้านพักอาศัยให้  ขอบพระคุณมากค่ะ 
guest profile guest

ท่านคลังจังหวัดขอนแก่นคะ  ดิฉันผู้เดือดร้อนรอคำตอบความเห็นที่ 73 อยู่นะคะ  ขอบพระคุณค่ะ 

guest profile guest
คุณโอนย้ายไป อบจ.ขอนแก่น แต่ปี 2550 โดยมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ฉนั้นตอนนี้ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้  จึงขอเบิกค่าเช่าซื้อได้ สำหรับกรณีมีชื่อสามีแต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าเป็น พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สามารถนำมาเบิกได้เลย แต่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่่าเช่าบ้าน ผมไม่ทราบ แต่ถ้ายังเบิกไม่ได้ ก็ขอมีชื่อเป็นผู้กู้ร่วมก็ได้แล้วครับ

สรุปคือ คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านวในปี 2550 หรือไม่ ถ้ามี ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าซือบ้านหลังที่คุณอยู่ในปัจจุบันได้
guest profile guest
เป็นพนักงานส่วนตำบลในอำเภอหนึ่ง  ซึ่งได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ 
แต่มีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองในอำเภอเมือง  ซึ่งต่อไปจะย้ายเข้าไปทำงานในตำบลที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง สามารถนำโฉนดที่ดินไปทำการเช่าซื้อบ้านพักอาศัยหลังดังกล่าวได้หรือไม่

guest profile guest

การจัดการเรื่องเอกสารค่าเช่าซื้อทำที่สำนักงานที่ดินหรือว่าที่ธนาคารคะ

guest profile guest
กระผมได้รับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านระดับชำนาญการ3,000บาท ต่อมาตามพรก.(ฉบับที่3)พ.ศ.2552 ผมได้รับการเลื่อนเงินเดือนเป็น25,090บาทการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555ได้รับค่าเช่าเพิ่มจาก3,000เป็น3,500 แต่จนท.การเงินไม่ได้ทำเรื่องเบิกเพิ่ม ผ่านมาผมเพิ่งมาทราบสิทธิประมาณเดือนกันยายน2556 ปีงบประมาณ2556ผมจะทำเรื่องเบิกได้รับการบ่ายเบียงว่าปีงบประมาณ2556เบิกไม่ได้จึงต้องขอทำเบิกเพิ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2556เป็นต้นไป(ปีงบ257) อยากทราบว่าผมจะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าเพิ่ม500บาทย้อนได้ถึงวันใด อนึ่งการใช้สิทธิเบิกย้อนหลังต้องภายในปีงบประมาณหรือไม่หรือมีข้อแนะนำใดครับขอขอบคุณครับ
guest profile guest
ตามมาตรา 11  พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ และข้อ 12 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านฯ 

สรุปคือคุณเบิกค่าเช่าบ้านในอัตราใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งเลื่อนเงินเดือนครับ
สำหรับการเบิกคือยื่นแบบในปีงบประมาณใด ก็เบิกได้ในปีงบประมาณน้้น คุณยื่นปีงบประมาณ 2557 ก็เบิกได้ในปีงบประมาณ 2557 (ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีสิทธิ)
anuwat_nu profile anuwat_nu
ขอบถาม อ.สมเจตน์ ครับ
ผมบรรจุเครั้งแรกป็น ขรก.พลเรือนสามัญ กระทรวงสาธารณสุข จ.น่าน  โอนมาเทศบาล อ.เถิน จ.ลำปาง ปี 2552   พักอยู่บ้านพ่อตา อ.แม่พริก จ.ลำปาง (ไม่ไม่เคยเบิกค่าเช่าบ้าน)  ขอบถามดังนี้.-
1. โอนมาเทศบาล ถือว่าบรรจุครั้งแรก หรือไม่ครับ
2. ถ้าไม่   ผมสามารถเบิกค่าเช่าบ้านที่ เทศบาล ได้หรือไม่ครับ  ถ้าเบิกได้ จะเบิกค่าเช่าบ้านของพ่อตา อ.แม่พริก ได้หรือไม่ เพราะทำงานที่ อ.เถิน ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,446 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,209 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา